Vragen over publi­catie van besluiten


Indiendatum: okt. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Op donderdag 15 oktober publiceerde de provincie een ontwerpbesluit voor een Natuurbeschermingswetvergunning voor een geitenhouderij met 11.000 geiten.

Op maandag 19 oktober, nadat er enige commotie was ontstaan, publiceerde de provincie een nieuw ontwerpbesluit voor een geitenhouderij met 1.100 geiten.

Het aantal in het eerste ontwerpbesluit was een schrijffout van een ambtenaar.

 1. In de bekendmaking staat : “Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de receptiebalie in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via www.gelderland.nl/bekendmakingen.” Onze fractie is op woensdag 30 september voor een andere vergunning wezen kijken bij de receptiebalie. We troffen daar een vrijwel lege kast aan. Er lag nog wel een oud “dossier Terlouw” ter inzage, maar niet de ontwerpbesluiten en vergunningen waar we naar op zoek waren. Mocht iemand na het lezen van de bekendmaking de reis naar Arnhem ondernemen om de stukken te lezen, dan komt hij of zij bedrogen uit.
  Klopt het, dat de ontwerpbesluiten vrijwel nooit meer bij de receptiebalie ter inzage liggen, ondanks de tekst bij de bekendmaking, die de indruk wekt dat dat wel zo is ?
 2. Gaat u die tekst bij de bekendmakingen nu aanpassen ?
 3. Omwonenden kunnen zich abonneren op bekendmakingen over hun buurt via de link https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken. Om misverstanden te voorkomen, moet die informatie dan wel zoveel mogelijk kloppen. In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat er door minimaal twee andere deskundigen naar besluiten wordt gekeken, voorafgaand aan publicatie. Is dat nu ook gebeurd ?
 4. Het eerste besluit werd op 9 oktober genomen, maar pas op 15 oktober gepubliceerd. Waarom duurt publicatie van de besluiten zo lang ?
 5. In het tweede, gecorrigeerde besluit is vermeld dat het ook op 9 oktober zou zijn genomen. Klopt dat wel ?
 6. Wanneer kwam de melding van de aanvrager, dat het besluit niet klopte ?
 7. Volgens een medewerker van het provincieloket gaat de termijn van zes weken gedurende welke iemand een zienswijze in kan dienen dan wel bezwaar kan maken, al in op de datum van het (ontwerp)besluit, niet op de publicatiedatum. Klopt dat wel ? Kan de termijn, om misverstanden te voorkomen, niet duidelijker in het besluit of in de bekendmaking worden vermeld, zoals dat bijvoorbeeld in Brabant gebeurt ?
 8. Afgelopen weekend hebben we per mail de stukken bij het provincieloket opgevraagd, maar we hebben die maandag niet ontvangen. Als in de bekendmaking staat dat de stukken ter inzage liggen en dat ze kunnen worden opgevraagd, dan moeten de stukken toch per omgaande teruggemailed kunnen worden ? (De termijn van zes weken loopt immers.)
 9. Volgens het artikel in de media gebeurt publicatie automatisch na vijf dagen : “Vervolgens is het besluit digitaal doorgezet. Het wordt dan vijf dagen later automatisch gepubliceerd. Daar kunnen we niets meer aan veranderen.” Kunt u dit toelichten ? (Waarom wordt het pas vijf dagen later automatisch gepubliceerd ? Waarom kan het dan ondertussen niet gecorrigeerd worden ?)
 10. In het besluit wordt verwezen naar de Aeriusberekening in bijlage 1. Die bijlage ontbreekt echter op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Tot voor kort was de depositieberekening daar wel altijd in de besluiten opgenomen. Als de bijlage wel aanwezig was geweest, was het misverstand waarschijnlijk niet ontstaan. Gaat u in het vervolg de depositieberekening weer toevoegen ?
 11. De eerste bekendmaking staat op dit moment (maandagavond 19 oktober) nog steeds op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Zou het niet beter zijn als bij de eerste versie vermeld wordt dat deze is ingetrokken, met een link naar de nieuwe versie ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 10 nov. 2016

Vraag 1:
In de bekendmaking staat : “Het ontwerpbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de receptiebalie in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via www.gelderland.nl/bekendmakingen.” Onze fractie is op woensdag 30 september voor een andere vergunning wezen kijken bij de receptiebalie. We troffen daar een vrijwel lege kast aan. Er lag nog wel een oud “dossier Terlouw” ter inzage, maar niet de ontwerpbesluiten en vergunningen waar we naar op zoek waren. Mocht iemand na het lezen van de bekendmaking de reis naar Arnhem ondernemen om de stukken te lezen, dan komt hij of zij bedrogen uit.
Klopt het, dat de ontwerpbesluiten vrijwel nooit meer bij de receptiebalie ter inzage liggen, ondanks de tekst bij de bekendmaking, die de indruk wekt dat dat wel zo is ?

Antwoord:
Ja, dat is correct. De tekst in de bekendmaking is gebaseerd op Algemene Wet bestuursrecht (Awb).
De stukken dienen voor inzage beschikbaar te zijn dat wil zeggen dat zij in het geval van een verzoek
om inzage van de op het ontwerp betrekking hebbende stukken ter hand dienen te worden gesteld.
Het proces is inmiddels 100% digitaal ingericht.

Vraag 2:
Gaat u die tekst bij de bekendmakingen nu aanpassen?

Antwoord:
Gezien de vorengenoemde wettelijke bepalingen is er geen noodzaak voor het aanpassen van de tekst van de bekendmakingen.

Vraag 3:
Omwonenden kunnen zich abonneren op bekendmakingen over hun buurt via de link https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken. Om misverstanden te voorkomen, moet die informatie dan wel zoveel mogelijk kloppen. In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat er door minimaal twee andere deskundigen naar besluiten wordt gekeken, voorafgaand aan publicatie. Is dat nu ook gebeurd ?

Antwoord:
Ja.

Vraag 4:
Het eerste besluit werd op 9 oktober genomen, maar pas op 15 oktober gepubliceerd. Waarom duurt publicatie van de besluiten zo lang ?

Antwoord:
Nadat een besluit is genomen wordt deze in de regel de volgende dag digitaal aan de aanvrager verzonden. Na de verzending wordt een afschrift van het besluit binnen drie dagen in de Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties (GVOP) van het Ministerie van BKZ ingevoerd. Één dag later verschijnt deze dan op de landelijke website Overheid.nl. Het gehele proces van besluit tot elektronische bekendmaking neemt in de regel 5 werkdagen in beslag.

Vraag 5:
In het tweede, gecorrigeerde besluit is vermeld dat het ook op 9 oktober zou zijn genomen. Klopt dat wel ?

Antwoord:
Ja. Het betreft een kennelijke verschrijving. In dat geval is een nieuw besluit niet nodig en kan het besluit worden gecorrigeerd.

Vraag 6:
Wanneer kwam de melding van de aanvrager, dat het besluit niet klopte ?

Antwoord:
Direct nadat deze het besluit had ontvangen.

Vraag 7:
Volgens een medewerker van het provincieloket gaat de termijn van zes weken gedurende welke iemand een zienswijze in kan dienen dan wel bezwaar kan maken, al in op de datum van het (ontwerp)besluit, niet op de publicatiedatum. Klopt dat wel ? Kan de termijn, om misverstanden te voorkomen, niet duidelijker in het besluit of in de bekendmaking worden vermeld, zoals dat bijvoorbeeld in Brabant gebeurt?

Antwoord:
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen besluiten die genomen moeten worden op grond van hoofdstuk 4 van de Awb en besluiten die worden genomen met toepassing van Afd.3.4 van de Awb. De termijn voor het indienen van bezwaren tegen genomen besluiten op grond van hoofdstuk 4 van de Awb gaat in de dag nadat het besluit is genomen. Een besluit op grond van Afdeling 3.4. van de Awb betekent dat er eerst nog zienswijzen kunnen worden ingebracht tegen een ontwerp-besluit. De termijn voor het indienen van zienswijzen naar aanleiding van een ontwerpbesluit vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd en dit is de datum van publicatie van het ontwerpbesluit. Die datum is in de publicatie te vinden. Onder elk besluit staat de van toepassing zijnde procedure uitgelegd. Gezien het antwoord op vraag 4 en de afhankelijkheid van externe factoren hanteren wij deze werkwijze.

Vraag 8:
Afgelopen weekend hebben we per mail de stukken bij het provincieloket opgevraagd, maar we hebben die maandag niet ontvangen. Als in de bekendmaking staat dat de stukken ter inzage liggen en dat ze kunnen worden opgevraagd, dan moeten de stukken toch per omgaande teruggemailed kunnen worden ? (De termijn van zes weken loopt immers.)

Antwoord:
In de regel vindt het op verzoek toezenden van stukken op werkdagen plaats zodra deze voorhanden zijn. In het onderhavige geval is de vragensteller telefonisch en per mail geïnformeerd, waarna de vraag als beantwoord wordt beschouwd.

Vraag 9:
Volgens het artikel in de media gebeurt publicatie automatisch na vijf dagen : “Vervolgens is het besluit digitaal doorgezet. Het wordt dan vijf dagen later automatisch gepubliceerd. Daar kunnen we niets meer aan veranderen.” Kunt u dit toelichten ? (Waarom wordt het pas vijf dagen later automatisch gepubliceerd ? Waarom kan het dan ondertussen niet gecorrigeerd worden ?)

Antwoord:
Zie antwoord 4. Het is niet mogelijk bekendmakingen die eenmaal zijn geplaatst op Overheid.nl in te trekken of te wijzigen.

Vraag 10:
In het besluit wordt verwezen naar de Aeriusberekening in bijlage 1. Die bijlage ontbreekt echter op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Tot voor kort was de depositieberekening daar wel altijd in de besluiten opgenomen. Als de bijlage wel aanwezig was geweest, was het misverstand waarschijnlijk niet ontstaan. Gaat u in het vervolg de depositieberekening weer toevoegen ?

Antwoord:
Neen, maar omdat het aantal verzoeken om de Aeriusberekening toe te sturen toeneemt loopt momenteel een proef met het toevoegen van de berekening aan de bekendmaking. Wij wachten de resultaten van die proef af.

Vraag 11:
De eerste bekendmaking staat op dit moment (maandagavond 19 oktober) nog steeds op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Zou het niet beter zijn als bij de eerste versie vermeld wordt dat deze is ingetrokken, met een link naar de nieuwe versie ?

Antwoord:
Zie antwoord 9. Het besluit bij de nieuwe versie vermeldt wel dat het een herziene versie betreft.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Interessant voor jou

Vragen over OV-fiets

Lees verder

Mondelinge vragen over subsidie groengas auto's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer