Vragen over Radio Kootwijk


Indiendatum: jan. 2015

Voorafgaand aan het werkbezoek van de commissie LCJ aan Radio Kootwijk de onderstaande schriftelijke vragen.

Op 28 november 2012 heeft de Raad van State de natuurbeschermingswetvergunning vernietigd die Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer hadden verleend, om het zendgebouw en het omliggende natuurgebied van 450 hectare te herontwikkelen en exploiteren. Ook het nieuwe bestemmingsplan is vernietigd omdat veel meer bezoekers waren toegestaan dan in de passende beoordeling is onderzocht. Inmiddels worden er wel regelmatig verstorende evenementen gehouden.

We kregen bericht van een natuurliefhebber die bij een wandeling in de avonduren tot zijn verbazing muziek hoorde op de grote stille heide, en tot de ontdekking kwam dat er een rave party in het gebouw in het natuurgebied gaande was. Verder worden er technohouse bijeenkomsten georganiseerd.
(Op een website is te lezen “Musclefarm blies het dak van het historische zendgebouw af met hun heerlijke aanstekelijke sound. Dus nogmaals je speakers voluit en gaan!”) Bewoners van Radio Kootwijk melden ons over kilometerslange files waar bij calamiteiten geen doorkomen aan zou zijn.

Bij eerdere bezoeken van onze commissie aan het gebouw werd nota bene verteld over de gevoelige korstmossen en andere flora rond het gebouw, en dat betreden ongewenst was.

Langs het gebied lopen belangrijke ecologische verbindingen die aansluiten op de ecoducten Harm van de Veen en Hoog Buurlo.

 1. Wanneer heeft u er, na de vernietiging van het besluit in 2012, bij Staatsbosbeheer op aangedrongen om een nieuwe vergunning aan te vragen ? Een vergunning die kennelijk noodzakelijk is.
 2. Waarom treedt u niet op tegen de verstoringen in het natuurgebied, die worden georganiseerd zonder dat er een Natuurbeschermingswetvergunning is ?
 3. Wordt u op de hoogte gehouden van de evenementen die op de terreinen plaatsvinden, de bezoekersaantallen, en de verkeersbewegingen ?
 4. Kunt u ons het overzicht geven van de evenementen, bezoekersaantallen en verkeersbewegingen ?
 5. Bent u van mening dat dit onder “bestaand gebruik” (24 maart 2000) valt ?
 6. Vorig jaar heeft een organisator van een sponsorloop (voor drinkwater voor mensen in nood) via de rechter medewerking aan het evenement afgedwongen. Staatsbosbeheer had in eerste instantie mondeling medewerking aan het evenement toegezegd, maar later ingetrokken toen bleek dat het in het broedseizoen was. Na een snelle inspectie waarbij geen broedgevallen werden gezien is het evenement uiteindelijk doorgegaan. Het zou natuurlijk praktischer zijn als donateurs gewoon een donatie doen zonder de rust in een Natura 2000 gebied te verstoren. Dit voorval laat zien hoever organisatoren willen gaan, of vanwege financiële verplichtingen moeten gaan. Ongetwijfeld sluit Staatsbosbeheer op dit moment ook contracten af. Wat zal er straks gebeuren als er geen vergunning kan worden verleend, of als het maximum aantal bezoekers lager is dan dat waar Staatsbosbeheer op het moment op rekent ?
 7. Heeft het broedseizoen in Natuurbeschermingswetvergunningen een vaste begin- en einddatum, of kunnen deze worden aangepast als het broedseizoen wijzigt door de klimaatverandering ?
 8. Waarom worden er in een rustig natuurgebied, waar geen Openbaar Vervoer is, rave parties georganiseerd ? Is het omdat in meer stedelijk gebied de overlast ongewenst is, en dit een goedkope oplossing is ?
 9. Begin februari is er weer een evenement van enkele dagen met muziek tot half drie ’s nachts. Wat mag het maximale geluidsniveau zijn en tot op welke afstand is deze muziek voor dieren waarneembaar en mogelijk verstorend ?
 10. Bent u bereid het geluidsniveau na te meten ?
 11. Geeft de provincie subsidie aan deze ontwikkelingen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: jan. 2015
Antwoorddatum: 21 jan. 2015

Vraag 1:
Wanneer heeft u er, na de vernietiging van het besluit in 2012, bij Staatsbosbeheer op aangedrongen om een nieuwe vergunning aan te vragen? Een vergunning die kennelijk noodzakelijk is.

Antwoord:
De vernietigde vergunning zag toe op het toekomstige gebruik van de locatie. Binnen twee weken na de uitspraak van de Raad van State heeft Staatsbosbeheer (eigenaar en initiatiefnemer) contact met ons opgenomen voor een vooroverleg over een nieuwe aanvraag en hoe de uitspraak van de Raad van State daarin te verwerken. Daarvoor is op onderdelen ook nieuw ecologisch onderzoek nodig. Hierover heeft meerdere malen afstemming met onze medewerkers plaatsgevonden. Het laatste afstemmingsoverleg vond een maand geleden plaats.

Afgesproken is dat nog een aantal aanpassingen in het ecologisch onderzoek wordt verwerkt, waarna een definitieve aanvraag om vergunning kan worden ingediend. Voor het huidige incidentele gebruik van de locatie is slechts een vergunning nodig indien vergunningplichtige activiteiten worden ondernomen. Dit is het geval als er significante negatieve effecten optreden voor de instandhoudingsdoelen van het gebied. Het is een wettelijke verplichting aan initiatiefnemer/eigenaar om in het bezit te zijn van een vergunning indien een dergelijke situatie zich voordoet. Wij zien toe op het overtreden van dat wettelijk voorschrift. Tot nu toe is ons niet gebleken van dergelijke overtredingen.

Vraag 2:
Waarom treedt u niet op tegen de verstoringen in het natuurgebied, die worden georganiseerd zonder dat er een Natuurbeschermingswetvergunning is?

Antwoord:
Er is ons niet gebleken dat er evenementen/verstorende activiteiten georganiseerd worden die vergunningplichtig zijn. Wel is er is één handhavingsverzoek bij ons ingediend. Dit verzoek is afgewezen omdat de betreffende activiteit ook niet leidde tot significante verstoring en daarom niet vergunningplichtig was.

Vraag 3:
Wordt u op de hoogte gehouden van de evenementen die op de terreinen plaatsvinden, de bezoekersaantallen, en de verkeersbewegingen?

Antwoord:
Nee. Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om in het bezit te zijn van een vergunning als er sprake is van vergunningplichtige activiteiten. Hij is niet verplicht ons van alle activiteiten op de hoogte te houden en dit heeft ook geen zin omdat hij ingeval van vergunningplichtige activiteiten vooraf een vergunning dient te hebben verkregen.

Vraag 4:
Kunt u ons het overzicht geven van de evenementen, bezoekersaantallen en verkeersbewegingen?

Antwoord:
Nee, zie antwoord op vraag 3.

Vraag 5:
Bent u van mening dat dit onder "bestaand gebruik" valt?

Antwoord:
Bij de beoordeling van de aanvraag van Staatsbosbeheer zal worden beoordeeld wat het bestaand gebruik was op de referentiedatum 24 maart 2000.

Vraag 6:
Vorig jaar heeft een organisator van een sponsorloop (voor drinkwater voor mensen in nood) via de rechter medewerking aan het evenement afgedwongen. Staatsbosbeheer had in eerste instantie mondeling medewerking aan het evenement toegezegd, maar later ingetrokken toen bleek dat het in het broedseizoen was. Na een snelle inspectie waarbij geen broedgevallen werden gezien is het evenement uiteindelijk doorgegaan. Het zou natuurlijk praktischer zijn als donateurs gewoon een donatie doen zonder de rust in een Natura 2000-gebied te verstoren. Dit voorval laat zien hoever organisatoren willen gaan, of vanwege financiële verplichtingen moeten gaan. Ongetwijfeld sluit Staatsbosbeheer op dit moment ook contracten af. Wat zal er straks gebeuren als er geen vergunning kan worden verleend, of als het maximum aantal bezoekers lager is dan dat waar Staatsbosbeheer op het moment op rekent?

Antwoord:
Ten aanzien van de sponsorloop zie ons antwoord op vraag 2. Wanneer er vergunningplichtige activiteiten plaatsvinden zonder vergunning dan zullen wij handhavend optreden.

Vraag 7:
Heeft het broedseizoen in Natuurbeschermingswetvergunningen een vaste begin- en einddatum, of kunnen deze worden aangepast als het broedseizoen wijzigt door de klimaatverandering?

Antwoord:
Nee, de datum in vergunningen is afhankelijk van de soort en andere aan de activiteit gerelateerde factoren. Op grond van artikel 43 van de Natuurbeschermingswet kan een vergunning worden aangepast, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een verschuiving van een broedseizoen kan zo'n omstandigheid zijn.

Vraag 8:
Waarom worden er in een rustig natuurgebied, waar geen Openbaar Vervoer is, rave-parties georganiseerd? Is het omdat in meer stedelijk gebied de overlast ongewenst is, en dit een goedkope oplossing is?

Antwoord:
Dat is een keuze die aan gemeenten in het kader van de ruimtelijke ordening en door de organisator wordt de keuze gemaakt. Ons is niet bekend welke afweging hieraan vooraf is gegaan. Wij hebben slechts een rol indien een vergunningplicht op grond van de Nb-wet aan de orde is.

Vraag 9:
Begin februari is er weer een evenement van enkele dagen met muziek tot half drie 's nachts. Wat mag het maximale geluidsniveau zijn en tot op welke afstand is deze muziek voor dieren waarneembaar en mogelijk verstorend?

Antwoord:
Als de activiteit leidt tot significante verstoring had hiervoor een vergunning moeten worden aangevraagd. Daar het broedseizoen in februari nog niet is begonnen, is het op voorhand niet aannemelijk dat er significante effecten optreden. Een Nbwet-vergunning is dan niet nodig. In het broedseizoen kan dat anders zijn. Beoordeling van het geluidsniveau waarop (significante) verstoring plaatsvindt, wordt gedaan op basis van een aanvraag of in een handhavingsprocedure. In dat kader zal ook bepaald worden wat het maximale geluidsniveau mag zijn.

Vraag 10:
Bent u bereid het geluidsniveau na te meten?

Antwoord:
Gezien het antwoord op vraag 9 is dat buiten het broedseizoen niet aan de orde.

Vraag 11:
Geeft de provincie subsidie aan deze ontwikkelingen?

Antwoord:
Ja, voor een deel van de ontwikkelingen is subsidie verleend voor het aanleggen van een fietspad, restauratie van gebouwen en kleinschalige evenementen. Daarnaast is voor de aankoop subsidie verleend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> De antwoorden zijn hier als PDF te vinden

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Aanvullende vragen kauwtjes in Zaltbommel

Lees verder

Vragen over bomenkap en herplant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer