Vragen over verdrin­kings­vallen tegen muskus­ratten


Indiendatum: aug. 2009

» deze vraag op de website van de provincie

Vorige week (10 augustus) werd in De Gelderlander geschreven over de akelige manier waarop muskusratten in verdrinkingsvallen verdrinken. (Muskusratten zijn in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden geen ratten, maar onderdeel van de familie van de woelmuisachtigen.)

Vanuit Europa wordt al langer aangedrongen op diervriendelijkere methoden, maar enkele jaren geleden is door toedoen van enkele Nederlandse Europarlementariërs (na aandringen van muskusrattenbestrijdingdiensten) een voorstel van een Oostenrijks parlementslid om inhumane verdrinkingsvallen te verbieden nog tegengehouden.

De muskusrattenbestrijding kost jaarlijks tientallen miljoenen euro’s. Van dat geld zouden ook maatregelen getroffen kunnen worden om waar nodig schade te herstellen, of om dijken zodanig te bouwen dat ze minder gevoelig zijn voor schade.

Vragen

  1. Wanneer zal Gelderland vrij zijn van verdrinkingsvallen ? Wat houdt het afschaffen van de afschuwelijke verdrinkingsvallen nog tegen, als de waterschappen ze ook willen afschaffen ?
  2. Hoeveel dieren zijn in Gelderland gevangen via verdrinkingsvallen, hoeveel via klemmen, hoeveel via levendvangende kooien, hoeveel via vallen met een zender, en hoeveel via andere methoden ?
  3. Op bijgevoegde foto is te zien hoe een zwaan in een klem (type 110) is geraakt. Gelukkig kon deze zwaan gered worden. Meestal lukt dat niet, zoals bij de eend op de andere foto. De grotere klemmen (type 220) voor beverratten zijn ook dodelijk voor katten en kleine honden. Grotere honden kunnen er ook ernstig door gewond raken. De klemmen zijn zodanig dat ze niet eenvoudig (zonder kennis van zaken) snel te openen zijn. Hoeveel klemmen worden jaarlijks ingekocht, en hoeveel daarvan is voor vervanging van zoekgeraakte klemmen zoals op de foto ? (Graag aantallen per type.)
  4. Met welke tussenpoos worden in Gelderland de klemmen en vallen minimaal geïnspecteerd ?
  5. Is duidelijk te zien wie klemmen en vallen geplaatst heeft, zodat duidelijk is wie aansprakelijk is bij ongevallen door klemmen en vallen ?
  6. Staat op websites van de verantwoordelijke overheidsinstanties aangegeven hoe de klemmen in noodgevallen geopend kunnen worden ?
  7. Worden bij onderhoud aan belangrijke dijken al maatregelen getroffen om ze minder schadegevoelig te maken ? Zo nee, waarom niet ?
  8. Hoeveel muskusrattenbestrijders hebben nog niet met goed gevolg alle examens van de vier modules van de opleiding afgelegd ? Hoe zijn de slagingspercentages voor de examens bij de vier modules ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.Zwaan met een muskusrattenklem

De Dierenbescherming afdeling Rivierenland heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling met in het water geplaatste vangklemmen.

Aalscholver, slachtoffer van een klem.

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 14 sep. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer