Vragen over vernieling van stuwen Aaltens Goor


Indiendatum: dec. 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Tijdens de inspraak over het Aaltens Goor bij de commissievergadering RLW van 23 maart werd verteld over de schade aan de kwetsbare dotterbloemhooilanden vanwege een stuw die al een jaar eerder vernield was. De gedeputeerde zou ons over verdere ontwikkelingen informeren : “De stuw schijnt versleten te zijn. Staatsbosbeheer is daarvoor verantwoordelijk. Hij weet niets van een subsidieverzoek. Hij zegt toe de commissie te informeren als een volgende stap wordt gezet.”

Als we in de media zoeken naar het vernielen van stuwen, dan zijn er diverse voorbeelden te vinden :

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/4655/Vernieling-stuw-Eesveen
20 juli 2005 : “Door de vernielingen aan de stuw kan de waterhuishouding rondom Kallenkote en Steenwijk in gevaar komen.“

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1478556/2006/10/26/Vandalen-vernielen-stuwen-in-Baak.dhtml
26 oktober 2006 : "Door de droogte zijn de planten in de beek doodgegaan."

http://www.destentor.nl/regio/epe/waterschap-sabotage-aan-stuw-1.2978694
13 mei 2009 : “OENE - Over het wie en waarom tast het Waterschap Veluwe in het duister, maar kwajongenswerk zijn de vernielingen aan een stuw in de wetering in Vemde/Oene volgens het schap niet meer. ,,Daarvoor is afgelopen twee maanden te vaak en te veel sabotage gepleegd.“

http://www.overmaas.nl/actueel/nieuws/@2966/waterschap-roer/
16 januari 2014 : “Vandalen hebben sinds afgelopen november al diverse malen delen van de stuwen ontvreemd en het hekwerk rondom de stuwen vernield.”

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106418/Wie-vernielde-de-stuw-in-Zuilichem
2 maart 2016 : “Flora en fauna hebben hieronder te lijden gehad, zegt het waterschap. Tuinders hadden geen oppervlakte water om hun gewassen te besproeien. Als er die dagen brand was uitgebroken, had het tekort voor bluswater voor problemen kunnen zorgen.”

http://www.wshd.nl/nieuws/2016/03/water-zakt-door-kapotte-stuw.html
24 maart 2016 : “De balken waren doorgezaagd en de stuw was weg, zodat het water ongestoord kon doorstromen. Hierdoor was het waterpeil in de achterliggende sloten aanzienlijk gezakt.”

  1. Is de stuw bij Aaltens Goor inmiddels hersteld, en heeft de provincie daar een bijdrage aan gedaan ?
  2. Waarom is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor een stuw, en niet het waterschap ?
  3. Waarom duurt/duurde de reparatie van de stuw bij Aaltens Goor zo lang ? Is er geen plicht om stuwen die belangrijk zijn voor verdrogingsgevoelige natuur binnen enige tijd te repareren ?
  4. Heeft de provincie destijds gesuggereerd dat er beter geen subsidie aangevraagd kan worden, in verband met de plannen die er voor het Aaltens Goor waren ?
  5. Is bekend waarom stuwen zo vaak worden vernield ? Welke belanghebbenden, stroomopwaarts en stroomafwaarts, hebben er voor- of nadeel van ?
  6. Wat staat er voor boete op het vernielen van stuwen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 31 jan. 2017

Vraag 1:

Is de stuw bij Aaltense Goor inmiddels hersteld, en heeft de provincie daar een bijdrage aan gedaan?

Antwoord:

Ja, in april 2016. Hiervoor heeft de provincie geen subsidie verstrekt.

Vraag 2:

Waarom is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor een stuw, en niet het waterschap?

Antwoord:

De stuw is door Staatsbosbeheer geplaatst en wordt ook door Staatsbosbeheer beheerd. De stuw heeft uitsluitend effect op het achterliggende Aaltense Goor dat in eigendom is van Staatsbosbeheer.

Vraag 3:

Waarom duurt/duurde de reparatie van de stuw bij Aaltense Goor zo lang? Is er geen plicht om stuwen die belangrijk zijn voor verdrogingsgevoelige natuur binnen enige tijd te repareren?

Antwoord:

Bij uitzondering hebben wij navraag gedaan bij Staatsbosbeheer. Bij de bestaande stuw was geen sprake van vernieling maar door onstabiele taluds en ontvangstbed liep er water langs en onder de stuw. Vervanging is niet direct opgepakt omdat er een verkenning liep naar de verbetering van de waterhuishouding in het gehele Aaltense Goor en Staatsbosbeheer in afwachting van de uitkomst daarvan nog geen investeringsmiddelen had geprogrammeerd voor een betere constructie van de stuw. Eind 2015 heeft Staatsbosbeheer de vervanging alsnog in werking gezet en daarvoor binnen de eigen begroting geld vrijgemaakt.
Er is geen specifieke plicht met een daaraan gekoppelde termijn om (herstel) maatregelen aan een stuw te treffen. De Wet natuurbescherming bevat een algemene zorgplicht waarin is bepaald dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

Vraag 4:

Heeft de provincie destijds gesuggereerd dat er beter geen subsidie aangevraagd kan worden, in verband met de plannen die er voor het Aaltense Goor waren?

Antwoord:

Nee.

Vraag 5:

Is bekend waarom stuwen zo vaak worden vernield? Welke belanghebbenden, stroomopwaarts en stroomafwaarts, hebben er voor- of nadeel van?

Antwoord:

Nee, dat is niet bekend. Welke belanghebbenden, stroomopwaarts en stroomafwaarts voor- of nadeel ondervinden van een niet of niet goed functionerende stuw kan in algemene zin niet worden beantwoord. Dat is afhankelijk van de exacte locatie van een stuw.

Vraag 6:

Wat staat er voor boete op het vernielen van stuwen?

Antwoord:

Vernieling is een misdrijf en is strafbaar gesteld in artikel 350 Wetboek van Strafrecht. Iemand die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogte twee jaren of geldboete van de vierde categorie, maximaal maximaal 20.500 €.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over Deelerwoud

Lees verder

Schriftelijke vragen over gevilde vossen Bruggelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer