Vragen over vuurwerk bij natuur­ge­bieden


Indiendatum: jan. 2012

> deze vragen in .pdf

Recent is door Vroege Vogels aandacht besteed aan het onderzoek van het IBED (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica) naar de reactie van vogels op vuurwerk. Op de website van het IBED is te zien dat in de nacht van 2011 op 2012 als gevolg van het vuurwerk (ook als dat op enige afstand is) de vogels opschrikken en in groten getale opvliegen. Op de weerradar is te zien dat ook watervogels in de Vogelrichtlijngebieden in het Gelderse rivierenland verstoord raken, zie de onderstaande schermafdrukken.

De provincie heeft vuurwerkvergunningen gegeven voor diverse demonstraties van consumentenvuurwerk in december, waarvan enkele in de nabijheid van Natura 2000 gebieden.

 1. Hoeveel vuurwerkvergunningen worden er jaarlijks verleend ?
  .
 2. Het lijkt er op dat slechts wordt gekeken of het evenement in een Natura 2000 gebied plaatsvindt, zonder acht te slaan op de externe werking van de Natuurbeschermingswet, die gezien het bovenstaande zeker van toepassing is. Wordt bij het toetsen van ontbrandingstoestemmingen aan de Natuurbeschermingswet alleen getoetst of het evenement in een Natura 2000 gebied plaatsvindt ? Zo ja, bent u bereid het toetsingsbeleid te herzien, door daarbij de externe werking te betrekken ?
  .
 3. Wordt er bij het verlenen van de beschikkingen getoetst aan de Flora- en Faunawet ? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid in het vervolg ook te toetsen aan de Flora- en Faunawet ?
  .
 4. Op internet zijn diverse integrale filmpjes te vinden van vuurwerkshows. Ook producenten, distributeurs en winkels laten op hun website zien hoe het vuurwerk er in de praktijk uitziet. Het is daardoor steeds minder van toegevoegde waarde om demonstraties te geven in aanloop naar oudejaarsavond. Bent u bereid geen vergunningen meer te geven voor demonstratievuurwerk als dat met overlast gepaard gaat, of met verstoring in natuurgebieden, nu consumenten via internet gemakkelijk de vuurwerkproducten kunnen zien ?
  .
 5. Zijn er in Gelderland ook radarinstallaties aanwezig waarvan de beelden gebruikt kunnen worden om te zien in welke mate vogels verstoord worden door activiteiten ?
  .
 6. Een inwoonster van Dieren heeft een klacht ingediend bij het provincieloket over een demonstratieshow te Dieren. De klacht is door de griffie doorgestuurd naar Provinciale Staten. In de mail is aangegeven dat de schrijfster in het verleden bij het maken van bezwaar niet ontvankelijk is verklaard. Waarom worden bezwaarmakers als deze mevrouw niet ontvankelijk verklaard, terwijl klachten over verstoring van vogels in Vogelrichtlijngebieden toch serieus zouden moeten worden onderzocht ?
  .
 7. Op 31 december trof ik toevallig nabij het Leesten bij Apeldoorn een onbekende wandelaar aan, die, om overlast van vuurwerk te ontlopen, vanuit Den Haag naar de Veluwe was gekomen om er te overnachten. Het viel hem tegen dat het in de nabijheid van Apeldoorn bepaald niet rustig was, en enigszins ten einde raad vroeg hij zich af waar er op de Veluwe niet iets van vuurwerk was te merken. Welke plaatsen op de Veluwe beveelt u aan, waar toeristen met oudjaar niets van vuurwerk zullen merken ?
  .
 8. Wat is het beleid voor vuurwerk en vuurwerkvergunningen in relatie tot de Gelderse stiltegebieden ?
  .
 9. Is het in de Gelderse stiltegebieden op oudejaarsavond stil ? Wordt er bij overlast handhavend opgetreden ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-

Radarbeelden:

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 1 feb. 2012

> deze antwoorden in .pdf

 1. Jaarlijks worden er ongeveer 210 vuurwerkvergunningen verleend.
  .
 2. Er wordt ook getoetst aan de Natuurbeschermingswet als er vuurwerkactiviteiten in de nabijheid van een Natura 2000 gebied plaatsvinden.
  .
 3. Vraag: Wordt er bij het verlenen van de beschikkingen getoetst aan de Flora- en faunawet? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid in het vervolg ook te toetsen aan de Flora- en faunawet?
  Antwoord: Neen, het Minsterie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is het bevoegd gezag voor deze onderdelen van de Flora- en faunawet.
  .
 4. Vraag: Bent u bereid geen vergunningen meer te geven voor demonstratievuurwerk als dat met overlast gepaard gaat, of met verstoring in natuurgebieden, nu consumenten via internet gemakkelijk de vuurwerkproducten kunnen zien?
  Antwoord: Zolang de vergunningaanvraag voor demonstratievuurwerk voldoet aan de wettelijke vereisten (natuur- en milieuwetgeving) waarvoor GS het bevoegde gezag zijn, zal door ons een vergunning worden afgegeven. Dit zal per geval moeten worden bekeken.
  .
 5. Vraag: Zijn er in Gelderland ook radarinstallaties aanwezig waarvan de beelden gebruikt kunnen worden om te zien in welke mate vogels verstoord worden door activiteiten?
  Antwoord: Ja, in Nieuw Milligen is een radarinstallatie aanwezig, waarop men kan zien in welke mate vogels verstoord worden door activiteiten.
  .
 6. Vraag: Waarom worden bezwaarmakers (...) niet ontvankelijk verklaard, terwijl klachten over verstoring van vogels in Vogelrichtlijngebieden toch serieus zouden moeten worden onderzocht?
  Antwoord: De afsteeklocatie van het vuurwerk is gelegen in de bebouwde kom van Dieren en op meer dan 500 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Uiterwaarden IJssel). Gezien deze situatie is geoordeeld dat er geen significante effecten te verwachten zijn op het Natura 2000-gebied als gevolg van verstoring door het vuurwerk. Tevens was mevrouw geen belanghebbende en had dus geen persoonlijk belang dat zich onderscheidt van anderen in dit geval.
  .
 7. Vraag: Welke plaatsen op de Veluwe beveelt u aan, waar toeristen met oudjaar niets van vuurwerk zullen merken?
  Antwoord: Ons is niet bekend of er plaatsen in Gelderland zijn waar met oudjaar niets van vuurwerk te merken is.
  .
 8. Vraag: Wat is het beleid voor vuurwerk en vuurwerkvergunningen in relatie tot de Gelderse stiltegebieden?
  Antwoord: Indien een vuurwerkvergunning wordt gevraagd in een stiltegebied dan zal deze worden geweigerd.
  .
 9. Vraag: Is het in de Gelderse stiltegebieden op oudejaarsavond stil? Wordt er bij overlast handhavend opgetreden?
  Antwoord: Het afsteken van vuurwerk door particulieren op oudejaarsavond is niet vergunningplichtig en is daardoor toegestaan in de stiltegebieden. Handhavend optreden is zodoende niet aan de orde.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris