Amen­dement integer Gelderland


25 februari 2015

Vergadering Provinciale Staten op 25 februari 2015

Op voorstel PS2015-22 Gedragscode bestuurlijke integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden van de provincie Gelderland

De volgende wijziging wordt voorgesteld voor artikel 3:

toevoegen lid 7:


De inventarisatie van de nevenfuncties vindt jaarlijks plaats. De nevenfuncties met daarbij de vermelding van het tijdsbeslag en de eventuele bezoldiging worden gepubliceerd op de website van de provincie.


Toelichting
In het Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten van Gelderland staat: "Van de nevenfuncties die de leden van Gedeputeerde Staten al dan niet ambtshalve vervullen, wordt jaarlijks een overzicht gepubliceerd in het Provinciaal Blad, met daarbij de vermelding van het tijdsbeslag en de eventuele bezoldiging." In de ‘Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’ wordt bovendien aanbevolen een actueel en openbaar overzicht met daarbij het tijdsbeslag en eventuele bezoldiging te publiceren.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, PvdD, GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, 50plus, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie openbaarheid telstanden

Lees verder

Motie ganzendoding vastleggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer