Amen­dement Versnelling Klimaat­i­ni­ti­atief


7 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO)

Op voorstel PS2018-39, “Klimaatinitiatief”.

Voorgesteld wordt om op pagina 3 beslispunt 1 te wijzigen door deze tekst:

“die ervoor zorgen dat Gelderland in 2030 minimaal 55% klimaatneutraal is en uiterlijk in 2050 100% klimaatneutraal is (zoals afgesproken in het Gelders Energieakkoord).”

Te wijzigen in:

“die ervoor zorgen dat Gelderland in 2030 100% energieneutraal is en uiterlijk in 2040 100% klimaatneutraal.”


In het ontwerpbesluit wordt het eerste deel van besluit 1 als volgt aangepast:

“Een Klimaatplan op te laten stellen voor de middellange termijn (tot 2030) met een doorkijk naar 2050. Dit plan bevat ambitieuze, haalbare en concrete doelen die ervoor zorgen dat Gelderland in 2030 100% energieneutraal is en uiterlijk in 2040 100% klimaatneutraal is.”

Toelichting :

Het wordt steeds duidelijker dat klimaatverandering een urgent probleem is. Wanneer we de gemiddelde temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius willen beperken, de broeikasgassenuitstoot zo snel mogelijk verminderd moet worden en dat moet ambitieuzer dan nu het geval is. Urgenda heeft laten zien dat het mogelijk is om in 2030 energieneutraal te zijn[1]. Ook veel Gelderse regio’s hebben als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Gezien de urgentie is het noodzakelijk dat de provincie aansluit bij de ambitie van de koplopers in Gelderland.

M. Moulijn

Partij voor de Dieren.

[1] http://www.urgenda.nl/documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer