Motie geen jacht provinciale grond

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 mei 2017

constaterende dat:

  • de provincie de jacht (op konijnen, hazen, fazanten, houtduiven en eenden) op grond in het bezit van de provincie wil verpachten;
  • de provincies Drenthe en Utrecht de jacht niet verpachten;
  • het volgens het college geen probleem is als de FBE bepaalde percelen niet wil pachten;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • de jacht op grond van de provincie helemaal niet te verpachten;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

Status:
Voor:
Tegen: