Motie Keep It Clean - Biomassa is niet de oplossing


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15 december 2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • De RES 1.0 van de Cleantech Regio inzet op biomassa als een stabiele en flexibele warmtebron met een bovenregionale potentie;
  • Het gebruik van houtige biomassa voor warmteopwek leidt tot een toename van de CO2-emissie en daarmee geen schone energiebron is;
  • Mestvergisting netto nauwelijks energie oplevert, overlast geeft voor omwonenden en de extensivering van de landbouw belemmert;

overwegende dat

  • Biomassa na 2030 alsnog zal moeten worden vervangen door andere energiebronnen die daadwerkelijk schoon en duurzaam zijn;
  • De schaarse ruimte nodig is voor natuur-natuur met meer biodiversiteit in plaats van voor productie-natuur met minder biodiversiteit;
  • Er een einde moet komen aan dieronvriendelijke intensieve veehouderij;

verzoek GS

  • Binnen de stuurgroep RES voor de Cleantech Regio te pleiten voor de afbouw en de minimalisatie van de afhankelijkheid van biomassa voor energie en/of warmte bij de totstandkoming van de RES 2.0;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD