Motie Zelf­be­woning als uitgangspunt


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15 december 2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

overwegende dat

  • Niet alle mogelijkheden worden benut door Gelderse gemeenten om de opkoop van betaalbare woningen door beleggers of speculanten tegen te gaan;
  • De provincie zelf een verantwoordelijkheid heeft om ongewenste opkoop tegen te gaan voor en na de verkoop van woningen die zij zelf betaalbaar maakt of versnelt;

verzoeken GS

  • In gesprek te gaan met Gelderse gemeenten die nauwelijks of niet gebruiken van een zelfbewoningsplicht en te vragen hoe zij excessen op de woningmarkt in de toekomst willen tegengaan;
  • Bij alle constructies waarmee de provincie betaalbare woningen wil verwezenlijken altijd zelfbewoning als uitgangspunt te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen