Motie klimaat­pa­ra­graaf: voorkom dweilen met de kraan open


25 januari 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25-1-2017

Constaterende dat:

  • Er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden.
  • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius.

Overwegende dat:

  • Iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het leveren van bovengenoemde inspanning en het realiseren van genoemde doelstelling.
  • Er naast het energiegebruik vele andere factoren/beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering (landgebruik, de voedselketen, mobiliteit, etc).
  • De aanpak van de klimaatverandering dus niet slechts op het terrein van het energiegebruik dient te worden vormgegeven.
  • Verschillende overheden (waaronder de gemeente Nijmegen) een klimaatparagraaf hebben toegevoegd aan hun beleidsvoorstellen.
  • Het toevoegen van een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen de leden van Provinciale Staten inzicht kan geven in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren.

Verzoekt het college van GS om voor de voorjaarsnota een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf en het eerste jaar regelmatig te evalueren met PS of de klimaatparagraaf in de huidige vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Titus Visser
PvdA

Joa Maouchke
GroenLinks

Janneke Slingerland
ChristenUnie

Paul Kusters
SP

Antoon Kanis
D66

Jaap Jonk
CDA

Marcel Bruins
50Plus


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, D66, CDA, 50plus, VVD, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer