Motie tijds­beslag neven­functies


23 februari 2015

Vergadering Provinciale Staten op 25 februari 2015


constaterende

  • Dat de leden van het college volgens het Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten sinds 1994 het tijdsbeslag dat gepaard gaat met hun nevenactiviteiten jaarlijks openbaar horen te maken;
  • Dat de leden van het huidige college dat nog niet hebben gedaan;
  • Dat volgens de toelichting van het reglement en de circulaire over nevenfuncties de reden van de melding en openbaarmaking, en de mogelijkheid van democratische controle is, “dat ze in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling door degene die een nevenfunctie vervult”;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Vóór het laatste agendapunt van deze vergadering een indicatie te geven van het tijdsbeslag (uren per maand) dat gepaard gaat met hun nevenfunctie(s);

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Bijlage

Provinciewet

Artikel 52
Gedeputeerde staten stellen een reglement van orde voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan provinciale staten wordt toegezonden.

Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten van Gelderland 2003

Artikel 11

  1. Van de nevenfuncties die de leden van Gedeputeerde Staten al dan niet ambtshalve vervullen, wordt jaarlijks een overzicht gepubliceerd in het Provinciaal Blad, met daarbij de vermelding van het tijdsbeslag en de eventuele bezoldiging.
  2. Vergoedingen als bedoeld in artikel 43, vijfde lid, en artikel 65, vijfde lid, van de Provinciewet worden door de betrokken instanties rechtstreeks in de provinciale kas gestort, voorzover deze vergoedingen beloning van werkzaamheden inhouden.
  3. Gedeputeerde Staten doen een betrokken instantie hiervan mededeling bij de brief waarin zij de benoeming van een lid in een nevenfunctie aanvaarden, welke brief door dat lid wordt medeondertekend.
  4. Indien een vergoeding in natura wordt uitgekeerd, stort het betrokken lid een bedrag in de provinciekas dat overeenkomt met de financiële waarde van dat deel van de vergoeding dat fiscaal als beloning van werkzaamheden beschouwd moet worden.

Toelichting uit de minuut bij het besluit van 5 juli 1994 over het Reglement van Orde van Gedeputeerde Staten, waarmee artikel 11 werd geïntroduceerd:


Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Bestuurders moeten de inkomsten uit hun nevenfuncties openbaar maken. Die verplichting is het gevolg van de wetgeving die voortkomt uit de voorstellen van de commissie Dijkstal. Het is wenselijk en gebruikelijk dat bij de openbaarmaking van de nevenfuncties en de inkomsten daaruit (zie paragraaf 2.8), tevens wordt aangegeven hoeveel tijd de nevenfuncties in beslag nemen.


Provincie Overijssel
Provincie Overijssel geeft het voorbeeld van hoe het wel kan.Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement evenementenplusbeleid

Lees verder

Motie meeluisteren commissievergaderingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer