Provincie Gelderland werkt ambi­ti­euzer aan duur­zaamheid


14 juli 2016

In november is de motie ‘groene kracht van Gelderland’ van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, SGP en CDA aangenomen. In de motie wordt gevraagd om een hogere klimaatambitie van de provincie Gelderland. De provincie heeft verschillende stappen hierin gezet en de Statenleden zijn hiervan op de hoogte gebracht via een rapport. Daarin staat aangegeven wat de provincie nu al doet omtrent duurzaamheid en wat er gepland is voor de toekomst.

De provincie heeft onderzocht wat haar klimaatvoetafdruk is. Hieruit blijkt dat het aanleggen van wegen de grootste uitstoot heeft, 42.000 ton. Dit is gelijk aan de uitstoot van 3.500 huishoudens per jaar. Andere CO2 emissiebronnen zijn: de provinciale gebouwen, energie-inkoop en inkoop goederen/diensten bij derden.

Qua duurzaamheid heeft de provincie de volgende stappen al genomen: 70% van de catering is duurzaam, er worden zonnepanelen gelegd op het nieuwe provinciehuis en er zijn verschillende projecten omtrent mobiliteit en woon-werk verkeer. Bij wegenbouw wordt er rekening gehouden met duurzaamheid door recycling van materialen en CO2 reductie mee te nemen in aanbestedingen. Ook wordt er gekeken naar uitstootvermindering bij OV concessies.

Er zijn diverse plannen om de provinciale organisatie verder te verduurzamen. De mogelijkheden voor energiebesparing en vermindering van de klimaatafdruk in de eigen gebouwen worden bekeken. Er zijn plannen om meer te recyclen, het vegetarische aanbod te vergroten en circulair in te kopen. Er komt een verkenning naar lokaal geproduceerde groene stroom. Verder wordt de uitstoot van het woon-werk vervoer van de medewerkers verminderd door onder andere autogebruik te ontmoedigen, OV gebruik te stimuleren en meer laadpalen en fietsparkeerplaatsen te realiseren. De provincie wil een voorbeeldfunctie gaan innemen.

De Partij voor de Dieren is blij dat de motie ervoor gezorgd heeft dat de provincie stappen heeft gezet om een voorbeeldfunctie in te nemen qua duurzaamheid. PvdD Statenlid Maaike Moulijn: "Tot nu toe lopen koplopers onder bedrijven en inwoners voorop in duurzaamheid en blijven overheden daarbij ver achter door vooral te praten over duurzaamheid in plaats van te doen. Wij zijn blij dat Gelderland nu echt stappen heeft genomen om haar bedrijfsvoering te verduurzamen. Wij hopen dat dit de komende jaren verder wordt ingezet zodat Gelderland echt een voorbeeldfunctie kan gaan hebben en anderen kan stimuleren tot verdere verduurzaming. Wat ons betreft wordt daarbij heel breed gekeken dus niet alleen naar energieverbruik, maar zeker ook naar voedsel, mobiliteit, hergebruik van grondstoffen en schone technieken."