Toezeg­gingen van GS tijdens Provin­ciale Staten­ver­ga­dering 27 februari 2019


27 februari 2019
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 februari kon de Partij voor de Dieren een aantal successen boeken in de vorm van toezeggingen van Gedeputeerde Staten op vragen of voorwaarden bij verschillende onderwerpen.

Zo werd bijvoorbeeld bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 van de omgevingsdiensten door de Partij voor de Dieren gepleit voor extra gemeentelijke energiecontroles bij grootverbruikers, opdat in kaart gebracht kan worden of zij alle verplichte energiemaatregelen hebben genomen. Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 27 februari kon Gedeputeerde Staten bevestigen dat deze maatregel bij de Omgevingsdienst Noord Veluwe geïmplementeerd gaat worden.

De PvdD is verheugd met deze extra maatregel. Statenlid Maaike Moulijn: "Het is fijn om te zien dat dit nu in ieder geval bij de Omgevingsdienst Noord Veluwe wordt geïmplementeerd. Deze maatregel draagt bij aan energiebesparing en dus bij de lange termijn doelstelling van de Provincie om in 2050 klimaatneutraal te zijn."

Vervolgens werd de "Groeiversneller" besproken in de Provinciale Staten, een programma van de Provincie Gelderland dat zich richt op de "speerpunten food, health, energie, de innovatieve maakindustrie" en op mkb-bedrijven die bijdragen aan banengroei in Gelderland. Hier zegde gedeputeerde Scheffer toe, na een motie van de Partij voor de Dieren, dat in de uitwerking van de subsidievoorwaarden voorwaarden worden gesteld aan bedrijven om klimaatneutraal en circulair te worden. Door deze toezegging kon de motie worden ingetrokken. Statenlid Maaike Moulijn is verheugd over deze toezegging omdat de Partij voor de Dieren vindt dat de provincie alleen geld moet steken in projecten die duurzaam (klimaatneutraal, circulair), dier- en natuurvriendelijk zijn. Een provincie die klimaatneutraal en de eerste afvalloze provincie wil zijn, moet keuzes maken en niet allerlei, vaak vervuilende bedrijven subsidiëren omwille van banengroei.

Een ander, enigszins indirecter succes, is het verlagen van de maximumsnelheid op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem Eerder was hierover gedebatteerd in de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) na een debatverzoek van de PvdD. De Partij voor de Dieren pleit voor snelheidsverlaging op de snelwegen omdat er veel minder stikstof, fijnstof en CO2 wordt uitgestoten bij een verlaging naar 100 km/uur, ook is het veiliger.

Hoewel er toen weinig andere partijen positief waren over het verlagen van de maximumsnelheid, wordt deze nu alsnog verlaagd op de A50 vanwege de stikstofuitstoot. Stikstof heeft grote nadelige effecten op de natuur. Daarom hoopt de Partij voor de Dieren dat de maximumsnelheid op meer snelwegen verlaagd gaat worden, zeker bij natuurgebieden.

Tot slot ging het tijdens de Provinciale Statenvergadering ook over het financieren van onderzoeksintituut One Planet/IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum). Ook hier kon de PvdD een toezegging krijgen van gedeputeerde Scheffer over subsidievoorwaarden. Daarover hier meer.