Vink – the never ending story?


Vink onder curatele, opnieuw vragen voor Gede­pu­teerde Staten over de situatie omtrent de afval­ver­werker en het VTH-beleid van de Provincie.

4 december 2018


Uit onderzoek van televisieprogramma Zembla blijkt de Barneveldse afvalverwerker Vink de afgelopen drie jaar in totaal bijna 200 overtredingen te hebben gemaakt. Na een uitzending over illegale opslag van kunstgrasmatten eerder dit jaar, bleek nu dat er onder andere onder twee woonwijken in Barneveld grond gestort is die vervuild is met de giftige stof styreen (in hoge concentraties kankerverwekkend) en resten van landbouwgif. Over de gevolgen en risico's bestaat nog altijd geen duidelijkheid. Op 3 december jl. is het bedrijf eindelijk onder curatele gesteld. De Gelderse fractie van de Partij voor de Dieren stelt samen met de fracties van Groenlinks en SP vragen hierover aan het college van Gedeputeerde Staten.

De onthullingen van Zembla zijn gebaseerd op een onderzoeksrapport van de Omgevingsdienst waaruit blijkt dat al in 2017 was vastgesteld dat het bedrijf in overtreding was van verschillende regels. Toch kreeg Vink een gedoogbeschikking voor het opslaan van extra kunstgrasmatten. Na de uitzending van Zembla werd VVD Gedeputeerde Conny Bieze hierover door de Provinciale Staten ter verantwoording geroepen. Tijdens dit debat kon zij geen verheldering geven over de situatie rondom Vink omdat er nog onderzoeken liepen, maar tijdens het tweede debat beloofde zij een pro-actieve houding omtrent het op de hoogte stellen van de Provinciale Staten. Toch kwam enkele dagen daarna opnieuw via de media het bericht over de vervuilde grond onder de Barneveldse woonwijken naar buiten.

Inmiddels is Vink onder curatele gesteld. Maar waar de rest van de vervuilde grond terecht gekomen is, is nog steeds niet duidelijk. Ook zitten bewoners nog met veel onbeantwoorde vragen. Er is bijvoorbeeld nog steeds onduidelijkheid over de mate waarin de grond vervuild is en welke risico's daaraan verbonden zijn.

De Partij voor de Dieren heeft samen met de Gelderse fracties van Groenlinks en SP twee sets van vragen ingediend. Ten eerste moet duidelijk worden hoe de situatie met Vink verder gaat. Zal er bijvoorbeeld onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar de locatie van de rest van de vervuilde grond, en naar de exacte samenstelling van de vervuilde grond onder de Barneveldse woonwijken en de andere locaties, zodat eenduidig kan worden vastgesteld of er sprake is van een risico voor de volksgezondheid? En hoe zal de verdere communicatie verlopen, vooral naar de bezorgde inwoners van de betreffende wijken?

Daarnaast roept deze situatie ook vragen op over de gang van zaken sinds het eerste rapport in 2017. Zo vraagt de PvdD zich af of het provinciale VTH-beleid (vergunning, toezicht en handhaving) verscherpt kan worden als er sprake is van calculerende/overtredende bedrijven. Ook willen de partijen dat er meer rekening gehouden wordt met het maatschappelijk belang bij dit soort overwegingen. Bovendien willen de fracties weten of er de afgelopen jaren meer onderzoeken gedaan zijn naar regels overtredende bedrijven zoals Vink, en wat daar eventuele consequenties van zijn. En tot slot zijn er vragen omtrent de toekomstbestendigheid van het huidige VTH-beleid in het kader van het overschakelen van afvalstromen naar grondstoffenstromen, waarin recyclebaarheid steeds belangrijker zal worden.


Binnen een maand moeten de vragen beantwoord zijn.

Gerelateerd nieuws

Provincie: handhaaf ook als klein waardevol groen verdwijnt

Dhr. Duncan Onderstal heeft vandaag een verzoek tot handhaving van de natuurbeschermingswet ingediend bij de Provincie. De fr...

Lees verder

Laatste vergadering van Provinciale Staten in 2018

Op 19 december 2018 was de laatste Provinciale Statenvergadering van 2018, waarin met name de Omgevingsvisie “Gaaf Gelderla...

Lees verder