Laatste verga­dering van Provin­ciale Staten in 2018


PvdD dient verschil­lende moties en amen­de­menten in op de Omge­vings­visie “Gaaf Gelderland”

19 december 2018

Op 19 december 2018 was de laatste Provinciale Statenvergadering van 2018, waarin met name de Omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” besproken werd. De Partij voor de Dieren heeft eerder al aangegeven enigszins teleurgesteld te zijn in het document, waarin onder andere voor dierenwelzijn geen enkele aandacht is. Daarom heeft de Gelderse fractie een groot aantal amendementen en moties ingediend, waarvan verschillende ook door andere partijen gesteund werden.

De Omgevingsvisie is een document waarin de provincie haar visie op het provinciaal beleid voor de komende jaren presenteert. Een uitgelezen kans dus, om duidelijke, heldere doelstellingen neer te zetten. In plaats daarvan blijft het document op veel plaatsen onduidelijk, onspecifiek of ronduit vaag, vooral als het gaat om belangrijke onderwerpen als dierenwelzijn, klimaatproblematiek of de energie- en landbouwtransitie.

Dierenwelzijn werd daarom in verschillende moties en amendementen aangekaart. Zo was er een amendement om dierenwelzijn expliciet op te nemen in de Omgevingsvisie, een amendement om stallen brandveiliger te maken en een amendement voor een meldingsplicht voor hekwerken in natuurgebieden, omdat deze dieren kunnen belemmeren in hun leefgebied. Ook was er een motie voor het opnemen van de landbouwtransitie als 8e ambitie in de Omgevingsvisie, zodat ook de transitie naar een milieu- natuur- en klimaatvriendelijke landbouw expliciet benoemd zou worden.

Helaas werden de amendementen niet aangenomen door de meerderheid. De Partij voor de Dieren heeft daarom tegen de Omgevingsvisie gestemd. De Omgevingsvisie is door een meerderheid van de andere partijen uiteindelijk wel aangenomen.

Maar nadat er afgelopen zomer nog geen draagvlak voor leek te zijn, kreeg het amendement voor betere natuurverbindingen (mede ingediend met D66) nu gelukkig wel brede steun in de Provinciale Staten. Ecologische verbindingen dragen bij aan sterke, robuuste natuurgebieden en bevorderen de biodiversiteit. Hoewel er wel over gesproken wordt in de Omgevingsvisie, gaat het niet om verbindingen met aangrenzende natuurgebieden. Natuur houdt niet op bij de provinciegrenzen, maar gelukkig waren nu ook andere fracties van mening dat het Gelders Natuur Netwerk (GGN) ook met natuurgebieden buiten Gelderland verbonden moet worden en is dit amendement met brede steun aangenomen.

Ook het amendement om de definitie van Nationale Landschappen niet te wijzigen werd met brede steun aangenomen. Nationale Landschappen zijn natuurgebieden met bepaalde landschapskwaliteiten die wel kunnen overlappen met, maar niet gelijk zijn aan natuurwaarden die gelden voor het Gelders Natuur Netwerk of Groene Ontwikkelingszones. De beoogde wijziging van de definitie liet de Nationale Landschappen deels samenvallen met andere natuurgebieden, wat op de lange termijn wellicht ten koste van hun bescherming zou gaan. Door het amendement tegen deze wijziging aan te nemen blijven Nationale Landschappen met hun bijzondere kwaliteiten als op zichzelf waardevolle gebieden in het Omgevingsbeleid beschermd.Gerelateerd nieuws

Vink – the never ending story?

Uit onderzoek van televisieprogramma Zembla blijkt de Barneveldse afvalverwerker Vink de afgelopen drie jaar in totaal bijna ...

Lees verder

Partij voor de Dieren en SP: niet nog meer gif- en ploftreinen door Gelderland

Gisteren werd bekend dat het kabinet meer gif- en ploftreinen wil toelaten in Oost Nederland. In Gelderland zal vooral in...

Lees verder