Regen­boog­pro­vincie, eman­ci­patie, geen discri­mi­natie


Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moe- ten vormen binnen onze samenleving. De partij staat pal voor de erkenning van emancipatiebewe- gingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofs- overtuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. De provincie moet optreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving.

De provincie moet de toegankelijkheid bevorderen voor mensen met een beperking bij alle voorzieningen, inclusief de recreatieve voorzieningen, openbaar vervoer en provinciale websites. De Partij voor de Dieren wil dat er een diversiteitstoets wordt uitgevoerd bij elk beleidsvoornemen.

Als regenboogprovincie moet de provincie zich inzetten voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).

Het standpunt Regenboogprovincie, emancipatie, geen discriminatie is onderdeel van: Cultuur en diversiteit