Schrif­te­lijke vragen over de Begroting 2019


Indiendatum: nov. 2018

Debegroting is een belangrijk document. Honderden miljoenen euro’sworden verdeeld over de verschillende taakvelden van de provincie.Het zou een duidelijk en overzichtelijk document moeten zijn. Onzefractie vindt dat het beter kan en moet, en vindt het voorstel nogniet rijp voor besluitvorming. Hierbij onze opmerkingen over deleesbaarheid en bruikbaarheid van de begroting, en enkele vragen. Wedienen ze schriftelijk in, zodat we onze spreektijd in decommissievergadering zoveel mogelijk voor de inhoudelijke zakenkunnen gebruiken.

Opmerkingen.

 1. Debladzijdenummering die hieronder gebruikt wordt om naar dejaarstukken te verwijzen is de nummering op de bladzijde zelf. De pdfbladzijdenummering van het document wijkt helaas af van dienummering. Dit helpt niet bij het zoeken van een bepaalde bladzijde.Het zou praktisch zijn als de nummering in de pdf versie gelijk looptmet de papieren versie.
 2. Hetpdf-bestand heeft helaas nog geen bladwijzers. Het is moeilijknavigeren in het document van 424 bladzijden. Het zou praktisch zijnals het document (weer) bladwijzers zou hebben (zoals bijvoorbeeld de Beleidsbegroting 2010 ze had).
 3. Op blz. 8 staat een taartdiagram van de lasten. Het zou praktischzijn als daar ook het taartdiagramvan de baten zou staan.
 4. Defiguren hebben geen onderschrift, en staan over het gehele documentverspreid. Het is daardoorlastig om bijvoorbeeld het taartdiagram van de baten te zoeken. Hetzou praktisch zijnals figuren onderschriften zouden hebben, en als er dan een tabel vande figuren in de inhoudsopgavezou worden opgenomen.
 5. De begroting voldoet nog niet aan de Europese normen voortoegankelijkheid omdat veel tabelleneigenlijk plaatjes zijn. De tekst daarin kan niet voorgelezen wordenvoor blinden en slechtzienden.Ook kan er niet op dergelijke tekst gezocht worden. Omdat definanciële tabellenover het hele document verspreid zijn, is het vaak nodig om via debedragen in een tabelde bijbehorende totaaltabel te zoeken. Het zou praktisch zijn alstekst als tekst en niet alsplaatje wordt ingevoegd.
 6. In het ontwerpbesluit staat onder punt 1 dat Provinciale Staten debegroting 2019 vaststellen. Debegroting bevat echter ook veel tekst “ter informatie”. Zo staatop bladzijde 273 bijvoorbeeld“ Bij de overige onderwerpen zijn een aantal onderwerpen opgenomenwaarbij we vanuw Staten een besluit vragen of uw Staten willen informeren.”. Hetzou praktisch zijn als het document gesplitst wordt in een documentwaarover een besluit nodig is (voor de kaderstellende rol vanProvinciale Staten), en een ander document met overige informatie(voor de controlerende rol). De tekst in het kaderstellende deel moetdan ook gemakkelijk amendeerbaar zijn.
 7. In de begeleidende Statenbrief staat : “De Begroting maakt deeluit van de zogenaamde Planning& Control cyclus. De documenten van deze cyclus, waaronder dezeBegroting 2019, wordenu op een digitale wijze aangeboden via de link Begrotingscyclus (https://begrotingscyclus.gelde... link staat ook op de website van de provincie Gelderland.Daarnaast zal de Begroting 2019 ook nog in PDF-vorm aan u verstrektworden.”. Dietekst wekt de indruk dat de link belangrijker is, en dat hetpdf-document er voor de aardigheidnog bijgemaakt is. Het pdf-document staat echter op het SIS, en isnormaal gesprokenhet document waar Provinciale Staten een besluit over nemen. Het zoupraktisch zijnals dat duidelijker vermeld wordt.
 8. Door het gehele document staan diverse foto’s ter illustratie. Zevoegen niets toe aan het besluit,maar maken het document onnodig groot, waardoor de essentiëleinformatie onderwegmoeilijk te downloaden is. Er kan ook discussie over de foto’sontstaan. Het zou praktischzijn als de foto’s in een apart document zouden staan.
 9. Op blz. 64 (en ook op blz. 113 en 117) staat een taartdiagram van hetincidenteel en structureellastenbudget van een plandoel, maar het budget is 0. Dit diagramheeft op deze maniergeen zin. Ondanks dat het budget 0 is, worden er wel activiteitenuitgevoerd. Waarschijnlijkkomt dit uit het budget van “Mens en Middelen”. Vanwege het BBVis nu ook vereistdat in het overzicht met taakvelden de ambtelijke kosten weer aan hetbetreffende taakveldworden toegerekend. Bovendien moet vanwege het BBV ook de overheadworden vermeld(zie blz. 121). (Dit is min of meer “Mens en Middelen” zonderalles wat aan een programma/taakveldkan worden toegerekend.) Het zou praktisch zijn als ambtelijke kosten vooreen programma weer bij het programma (en/of plandoel) vermeld zoudenworden.
 10. In de “kerntaken” worden diverse onderwerpen, die weinig metelkaar te maken hebben bij elkaargevoegd. Bijvoorbeeld “herstel van biodiversiteit” en “aanlegvan breedband” in kerntaak3. Dit is niet volgens het BBV, waar een programma een samenhangendgeheel van activiteitenhoort te zijn. Degebruikte omschrijving (“kerntaak” / “plandoel”) sluit ookniet aan bijhet BBV. Vaststellen van het budget op kerntaakniveau bemoeilijkt dekaderstellende rol vanProvinciale Staten. Het maakt ook dat de onderwerpen moeilijk overgedeputeerden en commissiesverdeeld kunnen worden. Het zou praktisch zijn als programma’s weer programma’sgenoemd zouden worden, en als een programma weer een samenhangend geheelvan activiteiten zou zijn.
 11. Op blz. 108 en125 staat een diagram van het percentage van de lastenvan de kerntaak per plandoel.Omdat de kerntaak maar 1 plandoel heeft, is het percentage 100 %. Ditis zinloos. Ookvoor de andere kerntaken is het diagram weinig zinvol, onder andereomdat lasten van eenplandoel soms 0 zijn omdat de ambtelijke lasten niet toegekendworden. Het zou praktischzijn als een ander type diagram zou worden gebruikt, misschien eentreemap.
 12. Het is belangrijk om goed de aansluiting tussen begroting enjaarstukken te kunnen zien, en tussende begrotingen door de jaren heen. Het is ook overzichtelijker alsplandoelen altijd in dezelfdevolgorde gerangschikt worden. Het zou daarvoor praktisch zijn als deplandoelen per kerntaakgenummerd worden.
 13. Wat moeten we denken van de volgende tekst : “Een bedrag van €13 miljoen structureel beschikbaarte stellen voor Mens & middelen om de dekking aan te latensluiten bij de wijze waarophet werkt dat we te doen hebben gedekt wordt en in lijn te brengenmet de lasten met eenstructureel karakter. En dit bedrag te dekken uit structureleruimte.” Het zou praktisch zijn alswollige taal zoveel mogelijk vermeden zou worden.
 14. Op blz. 42 staat een kopje dat er kennelijk niet hoort. Het zoupraktisch zijn als de kopjes gemaaktzouden worden met de standaardfunctie die bijvoorbeeld Word daarvoorheeft. Dit soortfoutjes zijn dan via de inhoudsopgave snel te zien en te herstellen.
 15. De diverse tabellen met de financiële gegevens staan over het heledocument verspreid. Voor hetoverzicht, en om de aansluiting tussen de verschillende tabellen goedte kunnen zien, zou hetpraktischer zijn als ze bij elkaar in een apart document zoudenstaan. De gegevens per kerntaakdie nu in aparte tabellen worden weergegeven kunnen dan ook tot eengrote tabel wordensamengevoegd.
 16. In de jaarstukken staat een overzicht van de subsidies. Subsidiesvormen een belangrijk deel vande lasten. Het zou praktisch zijn als er ook in de begroting eenoverzicht zou zijn van het verwachtegebruik van de subsidieregelingen, met enkele opmerkingen over deeffectiviteit vande regeling, en of de regeling bijgesteld moet worden.
 17. De begroting bevat plandoelen met namen die voor de gewone burgerniet te begrijpen zijn, zoals“Doorontwikkelen en programmeren van de 6 gebiedsopgaven” op blz.22 en “Realiserenvan fysieke resultaten met behoud/versterking van de ruimtelijkekwaliteit” op blz. 23.Het zou praktisch zijn als de plandoelen begrijpelijke namen hebben.(Een onbegrijpelijke naamkan er ook op wijzen dat een plandoel verkeerd gekozen is.)
 18. Op blz. 161 en verder, in de paragraaf over onderhoudkapitaalgoederen, staat niet vermeld of onderhoudaan de faunavoorzieningen bij de provinciale wegen (faunatunnels,rasters, ecoducten,oversteekplaatsen) er ook onder valt. Het zou praktisch zijn, enmisverstanden voorkomen,als dat zou worden vermeld.
 19. Op blz. 198 en verder, in de paragraaf over het grondbeleid, wordt deopbrengst van het verpachtenvan het jachtrecht nergens genoemd. Het zou praktisch zijn, enmisverstanden voorkomen,als dat zou worden vermeld.
 20. Het liggend bladzijdeformaat maakt het document minder goed leesbaar.Staand zou misschienpraktischer zijn.
 21. Het is moeilijk in de tekst afrekenbare doelen en effectindicatorenterug te vinden. Het is veel proza.Het zou praktischer zijn als het document veel meer structuur zoubevatten.

Vragen

1.Kunt u wat met de bovenstaande opmerkingen ? Welke zou u kunnenovernemen ?

Luukvan der Veer

LidProvinciale Staten van Gelderland

Partijvoor de Dieren.

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 11 dec. 2018

Vragen en de beantwoording:

Vraag1:

Kunt u wat met bovenstaande(zie vragen) opmerkingen? En welke zou u overnemen?

Antwoord:

De ingezonden schriftelijkevragen van de heer van der Veer bevatten feitelijk 21 opmerkingen diein het kader van verbetering van de leesbaarheid en duidelijkheid vande Begroting 2019 (in zijn algemeenheid de P&C cyclus) wordenvoorgesteld. Gezien de omvang van de geplaatste opmerkingen herhalenwij deze niet in de beantwoording maar voegen we de gesteldeschriftelijke Statenvragen als bijlage toe bij deze reactie.

In de beantwoording gaan wijin op de als slot gestelde vraag (hierboven bij vraag 1 opgenomen) ennemen wij een groot aantal gemaakte opmerkingen daarin mee.

Een groot aantal opmerkingen(6, 10, 13, 15 en 17) zijn opmerkingen die ons college met uw Statenaan het oppakken is in het kader van motie 17M57 ‘DoorontwikkelingGelderse P&C cyclus’. In de Slotwijziging 2018 die wij uwStaten hebben aangeboden zijn voorstellen voor de invulling van dezemotie opgenomen (zie Overige onderwerpen, Doorontwikkeling P&Ccyclus). Daarnaast blijft het verbeteren van de presentatie vaninformatie (opmerking 11, 14 en 20) onze doorlopende aandacht houden.De doorontwikkeling van de P&C cyclus stopt wat ons betreft danook niet.

In zijn algemeenheid zien wedigitale presentatie (html/website) vandaag de dag als debelangrijkste vorm van presenteren. Navigeren naar en refereren aanbepaalde onderdelen kan eenvoudig en direct door een klik op een linken het noemen van de (pagina)titel van het betreffende onderdeel.Daarnaast blijven we ook de, aanvullende, pdf presentatievormverbeteren. Hierbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden vanhet gelijktrekken van de bladzijdenummering met de pdfbladzijdenummering en bladwijzers (opmerking 1 en 2). In het SISnemen we naast de pdf ook de link naar de digitale presentatievormvorm op (opmerking 7). Uw Staten besluiten over de Begroting 2019,zoals geformuleerd in het daarbij aangeboden ontwerpbesluit. Alle P&Cdocumenten worden digitaal gepresenteerd.

Het voldoen aan de Europesetoegankelijkheid van de P&C cyclus documenten is iets wat onscollege nastreeft en inmiddels heeft bewerkstelligd (opmerking 5).Met de meest recente update van de website Begotingscyclus Gelderlandis deze toegankelijkheid volgens de Europese normen van de financiëlegrafieken en tabellen gerealiseerd. Via een link, genaamd‘Beschrijving afbeelding’ onder het plaatje, is een opleesbaregegevenstabel voor opleessoftware beschikbaar. Deze doorontwikkelingheeft ons college uw Staten ook aangekondigd bij de behandeling vande Begroting 2018. Op dat moment was de toegankelijkheid van detekstuele inhoud van P&C documenten en de navigatie daarin algerealiseerd. Deze doorontwikkeling van de toegankelijkheid maakt hetmogelijk om bij de al voorgenomen verbetering van de zoekfunctie ookte kijken naar de mogelijkheden om te zoeken op de inhoud vangrafieken en tabellen.

De digitale omgeving van deGelderse beleids en begrotingscyclus biedt een permanent overzichten een eenvoudige toegang tot alle documenten van de beleidscyclus enbegrotingscyclus. De landingspagina ziet er bij elk documenthetzelfde uit en is daardoor herkenbaar. Per kerntaak worden deplandoelen in een vaste volgorde opgesomd en behandeld (opmerking12). En zo is bijvoorbeeld het overzicht van de baten vanaf destartpagina van de Begroting 2019 met 1 klik op de link ‘Baten enlasten’ in beeld te bereiken. In dit overzicht zijn de baten perkerntaak en totaal af te lezen. Gezien de verdeling van de baten overkerntaken (ruim 60% vanuit algemene dekkingsmiddelen en overige),vinden wij een grafiek daarvoor geen geschikte weergave (opmerking3).

De titel boven een grafiek oftabel dient ervoor de inhoud (indien niet gelijk duidelijk) teverduidelijken (opmerking 4). Tenslotte zijn we met uw Staten ingesprek over het toevoegen van (maatschappelijke)effectindicatoren inde P&C cyclus. Hiervoor hebben wij in het verlengde van deBegroting 2019 procesafspraken met uw Staten gemaakt.


De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de site van de Provincie Gelderland.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer