Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Gorssel


Indiendatum: 24 jan. 2023

In de Stentor stond vorige maand in een bericht dat handhavers ingegrepen hebben bij de kap van een rij bomen aan de Elfuursweg, net buiten de bebouwde kom van Gorssel.[1] Vijf bomen waren al gekapt. Volgens de gemeente zou er bij de provincie een melding gedaan zijn voor de kap van 75 bomen, door een boer die stelde de eigenaar van de bomen te zijn. De gemeente beweert echter dat zij eigenaar is. Volgens een vervolgartikel beweert de boer zelf pootrecht te hebben.[2]


Aanvragen voor en besluiten over een omgevingsvergunning voor de kap van bomen worden door gemeenten gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ zodat belanghebbenden indien gewenst tijdig kunnen reageren. In 2022 waren er 31679 bekendmakingen voor de activiteit kappen.

Kapmeldingen worden door de provincie echter niet gepubliceerd, en kunnen dan ook niet door bijvoorbeeld omwonenden gezien worden.

 1. Heeft u deze kapmelding onderzocht, of was er niet voldoende tijd, en mocht de boer na zes weken de bomen kappen omdat de provincie niet tijdig gereageerd heeft ?
 2. Als u tijdig gereageerd heeft, wat was dan de afweging om in te stemmen met de kap van de waardevolle bomen ?

 3. Kunt u de specifieke melding in antwoord op deze vragen (geanonimiseerd) openbaar maken ?

 4. Is er voor deze specifieke situatie om een vooroverleg gevraagd ?

 5. Controleert u na de melding ook of er een Ontheffing beschermde soorten nodig is ?

 6. Controleert u (steeksproefgewijs) bij de kap, bijvoorbeeld of er beschermde soorten aanwezig zijn ?

 7. Is het toegestaan de kapmeldingen te publiceren, bijvoorbeeld op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ ?

 8. Zo ja, bent u bereid om de kapmeldingen in het vervolg te publiceren ?

 9. Kunnen Provinciale Staten besluiten en/of in een kaderstellend document vastleggen dat het college de kapmeldingen moet publiceren ?

 10. Controleert u na een melding of de melder wel de eigenaar van de bomen is, of, meer in het algemeen, het recht heeft om een melding te doen ?
 11. In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat u bij de beoordeling van kapmeldingen sinds 2001 het document “Boswet in Gelderland” gebruikt.[3] Dit is een beleidsnota van 28 pagina’s met een voorwoord van gedeputeerde Boxem. In 2018 werd het nog bij het beoordelen van aanvragen gebruikt.[4] Het is helaas niet op de website van de provincie te vinden, maar nog wel in het e-depot van Wageningen Universiteit.[5] De Boswet is inmiddels niet meer van kracht. Is de beleidsnota dat nog wel, of is deze aangepast ?

 12. Diverse gemeenten hebben het voorpootrecht geïnventariseerd en in kaart gebracht.[6] Hoe is dat in Gelderland ?

 13. Hoe is (voor de provincie) te controleren of iemand pootrecht heeft ?

 14. Wordt kap van bomen inmiddels al geautomatiseerd gedetecteerd, bijvoorbeeld op luchtfoto’s of satellietbeelden ?

 15. Kunt u inzichtelijk maken in hoeverre de herplant van bomen waarvan de kap 3, 4 en 5 jaren geleden gemeld is, is gebeurd ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.destentor.nl/lochem/politie-legt-bomenkap-door-boer-in-gorssel-stil-niet-de-boer-maar-de-gemeente-is-eigenaar-van-deze-bomen~aa5005b3/

[2] https://www.destentor.nl/lochem/boer-die-bomen-in-joppe-illegaal-velde-moet-ook-nog-bomen-herplanten-voor-eerdere-kap-in-gorssel~a10c0d5f/

[3] https://sis.gelderland.nl/docstore/PS/2013/ANTWOORD/SIS_12720.pdf
https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-het-kappen-van-bos

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-2751.html

[5] https://edepot.wur.nl/324315

[6] https://nl.wikipedia.org/wiki/Pootrecht