Monde­linge vragen aan de kandidaat-gede­pu­teerden


Indiendatum: jun. 2019

Mondelinge vragen aan de kandidaat-gedeputeerden vanfractievoorzitter Luuk Van der Veer (in de introductie een verwijzing naareen eerdere opmerking over de sportschoenen van de heer Kerris(PvdA)):

“Voorzitter, danku wel. Ja, de schoenen van de heer Kerris, dat wordt een thema voorvandaag. Leren schoenen hoeven voor onze fractie natuurlijk niet, dusdie sportschoenen, dat vinden we prima. Ik zou misschien zwarteveters kiezen, kijk: de vega-schoenen van mij zien er net zo uit. Ofhet hele college op schoenen van hennep, dat zou misschien wel mooizijn.

De vragen:

Aan de heer Kerris:Stel dat een collega-gedeputeerde voorstelt om een bepaalde sector tegaan stimuleren, de economische sector, maar u weet dat daar geenwerknemers voor te vinden zijn (er is een groot gebrek aan werknemersin bepaalde gebieden), en dat het straks in de praktijk metarbeidsmigranten ingevuld zal gaan worden, waar geen goede woningenvoor zijn, wat doet u dan? Zegt u dan: laten we het maar even nietstimuleren, of wat is dan uw aanpak?

Aan de heer Van derMeer: stel dat een collega-gedeputeerde straks voorstelt een heelmilieuonvriendelijke sport te stimuleren, hoe pakt de heer van deMeer dat dan aan in het college, om die collega op andere gedachtente brengen?

En de heer van deMeer zei hij net: voor het klimaatbeleid wil hij graag samenwerkenmet de gemeenten. Hij ziet daar een faciliterende rol voor deprovincie, maar, als het nodig is, als het bijvoorbeeld de meestkosteneffectieve manier is, is hij dan ook bereid om voor te stellenaan het college als provincie maatregelen in de verordening te latenopnemen? Dus echt strenge maatregelen?

En aan de heer vande Meer: bij verschillende overheden is het principe "carnivoorgeef het door" geïntroduceerd, dus dat je niet aan de eetzaaldoorgeeft als je plantaardig wil eten, maar juist andersom, dat jehet doorgeeft als je vlees wilt eten. Dat leidt tot mindervoedselverspilling. Het is beter voor het klimaat en de dieren, wanthet leidt tot minder vleesgebruik. Bent u bereid om binnen het collegebespreekbaar te maken om ook hier een pilot daarmee te doen?

Dan aan de heerMarkink: is de manier om in de begroting onderwerpen samen te voegen,om bijvoorbeeld breedband en biodiversiteit uit het zelfde potje tebetalen, is dat het idee van de heer Markink geweest, of was of eenvoorstel van de ambtelijke organisatie? Ziet de heer Markinkmogelijkheden om het in de komende periode anders te doen?

En aan de heerDrenth: in het nieuwe coalitieakkoord staat dat om schade aangewassen te voorkomen, preventieve maatregelen boven afschot gaan.Daar zijn we natuurlijk gelukkig mee. Ziet u mogelijkheden om daarmeer te doen dan in de vorige periode?"

De vragen en debeantwoording zijn hier terug te zien (onder punt 6: kennismaking metde kanditaat-gedeputeerden).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer