Schrif­te­lijke vragen over de uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof


Indiendatum: jun. 2019

Vorige week kon de gedeputeerde in de Statenvergadering niet al onze vragen beantwoorden, daarom dienen we ze schriftelijk in, met enkele toevoegingen.

29 Mei heeft de Raad van State bevestigd1,nadat het Europees Hof in november al een uitspraak had gedaan, dat het Programma Aanpak Stikstof niet deugt. Het PAS stond toe datbijvoorbeeld grote veehouderijen stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor natuurgebieden, met het idee dat dat in de toekomst wel opgelost zou worden. Het is zoiets als rommelhypotheken en sjoemelsoftware, en het was bedacht door de Nederlandse overheid. In 2011 stelde onze fractie er al schriftelijke vragen over2.Jarenlang zijn zo door de provincie vergunningen verleend in strijd met de Europese regels.

De Partij voor deDierenfractie verzoekt om nu onmiddellijk :

 • de (ontwerp)vergunningen in te trekken die nog niet onherroepelijk zijn en die gezien de uitspraak van de Raad van State niet verleend mogen worden. Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ staan diverse vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming die nog niet onherroepelijk zijn verleend (waartegen nog beroep mogelijk is, of waarop nog een zienswijze kan worden ingediend);
 • via de “aanpak tweejaarstermijn” vergunningen in te trekken die nog niet gebruikt zijn;

Onze fractie heeft de volgende vragen :

 1. Wat betekenen de recente uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor het provinciaal beleid?
 2. Hoeveel vergunningen zijn achteraf gezien ten onrechte verleend?
 3. In november, na het arrest van het Europees Hof, zijn enkele dagen geen meldingen en aanvragen geaccepteerd, maar daarna is het loket toch weer geopend. Waarom is het loket weer geopend ? Had het met het oog op het voorzorgsprincipe niet gesloten moeten blijven ? Hoeveel vergunningen zijn daarna nog ten onrechte verleend?
 4. Gaat de provincie excuses aanbieden aan alle natuurorganisaties, die zo vaak gewaarschuwd hebben voor de negatieve gevolgen van de stikstofdepositie op de Nederlandse natuur3?
 5. Maakt de provincie zelf ook gebruik van vergunningen die ten onterecht zijn verleend, en is de provincie bereid het gebruik daarvan onmiddellijk te staken, en een nieuwe vergunning aan te vragen?
 6. Biedt de “aanpak tweejaarstermijn” nog beleidsruimte, en worden zoveel mogelijk vergunningen die ten onrechte zijn verleend zo snel mogelijk ingetrokken?
 7. Door de hoge depositie op natuurgebieden kunnen boeren nu zelfs hun koeien niet meer legaal weiden. Hoe gaat de provincie dat zo snel mogelijk oplossen?
 8. Hoe groot schat de provincie het financiële risico voor de provincie, als door juridische procedures ten onrechte verleende vergunningen moeten worden ingetrokken?
 9. Gaat u ondernemers waaraan ten onrechte een vergunning is verleend aanschrijven om te vragen of ze bereid zijn af te zien van het gebruik, dat schadelijk is voor de natuur?
 10. Hoe kan het dat de gedeputeerde in de vergadering van 5 juni verrast was over de uitspraak, terwijl deskundigen schrijven : “De uitspraak was, zeker voor de mensen die het PAS-dossier op de voet volgen, eigenlijk al geen grote verrassing meer maar heeft wel verstrekkende gevolgen.4
 11. Gaat u de bedrijven die melding hebben gedaan van activiteiten waarvoor destijds nog geen vergunning nodig was nu aanschrijven dat zij alsnog een vergunning moeten aanvragen?
 12. Bent u bereid de huisadvocaat om advies te vragen hoe zoveel mogelijk onterecht verleende vergunningen nog ingetrokken kunnen worden?

Luukvan der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partijvoor de Dieren.

1 https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/

2 https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-programmatische-aanpak-stikstof

3 https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/stikstof-nekt-vogels-op-de-veluwe

https://www.ad.nl/arnhem/veluwse-mezenkuikens-breken-pootjes-door-kalktekort-in-bossen~a9fb6545/

4 https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/de-pas-uitspraak-van-de-raad-van-state-en-de-gevolgen-daarvan.html

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

1. Wat betekenen de recente uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor het provinciaal beleid?

Antwoord: Gezien de uitspraak van de Raad van State is het op dit moment niet meer mogelijk om op basis van het PAS vergunningen cq. toestemmingen te verlenen. Wat de betekenis precies is wordt op dit moment door provincie maar ook landelijk uitgezocht. Zodra er meer bekend is informeren wij u daarover.

2. Hoeveel vergunningen zijn achteraf gezien ten onrechte verleend?

Antwoord: Deuitspraak heeft volgens de Raad van State geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen en overige onherroepelijke besluiten.Deze vergunningen zijn geldig, zodat er geen aanleiding bestaat voor het maken van een dergelijke inventarisatie.

3. In november, na het arrest van het Europees Hof, zijn enkele dagen geen meldingen en aanvragen geaccepteerd, maar daarna is het loket toch weer geopend. Waarom is het loket weer geopend ? Had het met het oog op het voorzorgsprincipe niet gesloten moeten blijven ? Hoeveel vergunningen zijn daarna nog ten onrechte verleend?

Antwoord: De besluitvorming op basis van het PAS kon na de uitspraak van het Europees Hof worden voortgezet, omdat de uitspraak op zichzelf geen reden vormde voor opschorting. Wel is door de PAS-partners besloten om in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State terughoudend te blijven met het uitgeven van ontwikkelingsruimte. Voor het overige zie vraag 2.

4. Gaat de provincie excuses aanbieden aan alle natuurorganisaties, die zo vaak gewaarschuwd hebben voor de negatieve gevolgen van de stikstofdepositie op de Nederlandse natuur?

Antwoord: Neen. Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat daartoe geen aanleiding is.

5. Maakt de provincie zelf ook gebruik van vergunningen die ten onterecht zijn verleend, en is de provincie bereid het gebruik daarvan onmiddellijk te staken, en een nieuwe vergunning aan te vragen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.

6. Biedt de “aanpak tweejaarstermijn” nog beleidsruimte, en worden zoveel mogelijk vergunningen die ten onrechte zijn verleend zo snel mogelijk ingetrokken?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.

7. Door de hoge depositie op natuurgebieden kunnen boeren nu zelfs hun koeien niet meer legaal weiden. Hoe gaat de provincie dat zo snel mogelijk oplossen?

Antwoord: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de Kamerbrief van de Minister van LNV d.d.27 juni 2019. Wij volgen de hierin verwoorde lijn.

8. Hoe groot schat de provincie het financiële risico voor de provincie, als door juridische procedures ten onrechte verleende vergunningen moeten worden ingetrokken?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. Deze vergunningen worden niet ingetrokken en leveren daarmee geen financieel risico op.

9. Gaat u ondernemers waaraan ten onrechte een vergunning is verleend aanschrijven om te vragen of ze bereid zijn af te zien van het gebruik, dat schadelijk is voor de natuur?

Antwoord: Neen. Zie het antwoord op vraag 2.

10. Hoe kan het dat de gedeputeerde in de vergadering van 5 juni verrast was over de uitspraak, terwijl deskundigen schrijven : “De uitspraak was, zeker voor de mensen die het PAS-dossier op de voet volgen, eigenlijk al geen grote verrassing meer maar heeft wel verstrekkende gevolgen.”

Antwoord: In de tussenuitspraak van 17 mei 2017, waarin de Raad van State de prejudiciële vragen formuleerde, heeft de Raad van State de maatregelen van het PAS al beoordeeld. Op deze beoordeling is de Raad echter teruggekomen in de uitspraak van 29 mei 2019. Dat is niet gebruikelijk.

11. Gaat u de bedrijven die melding hebben gedaan van activiteiten waarvoor destijds nog geen vergunning nodig was nu aanschrijven dat zij alsnog een vergunning moeten aanvragen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 7.

12. Bent u bereid de huisadvocaat om advies te vragen hoe zoveel mogelijk onterecht verleende vergunningen nog ingetrokken kunnen worden?

Antwoord: Neen. Zie het antwoord op vraag 2.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland

Interessant voor jou

Mondelinge vragen aan de kandidaat-gedeputeerden

Lees verder

Schriftelijke vragen: varkens gestikt in stal door uitvallen van ventilatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer