Monde­linge vragen Gewij­zigde ontheffing om wolven te mogen verjagen met paint­ball­geweer


Indiendatum: 3 jul. 2023

In november 2022 heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend om wolven die niet schuw gedrag vertonen te verjagen met een paintballgeweer.[1] Kort daarna oordeelde de rechter dat de motivering van de ontheffing op meerdere punten tekortschoot.[2]

Het college heeft de motivering aangepast en op 19 juni jl. heeft zij opnieuw een ontheffing verleend.[3]
Via een informatieverzoek ex. artikel 167 Provinciewet heeft de fractie van de Partij voor de Dieren op 26 juni alle stukken opgevraagd die tot de de gewijzigde ontheffing hebben geleid en het college heeft met spoed voldaan aan dit verzoek.[4]

Onze fractie heeft niet uit de stukken kunnen opmaken dat er sprake is van een probleemsituatie met één specifieke volwassen wolf.[5] De provincie zegt meerdere verklaringen en beelden van niet-schuwe wolven te hebben ontvangen, maar heeft niet meer dan 2 foto’s (van dezelfde wolf) en 2 filmpjes (van dezelfde wolf) met ons gedeeld.[6] Het gedrag van de wolf/wolven op de beelden is moeilijk te duiden. Daarbij zijn de deskundigenverklaringen in het logboek van vorig jaar. De enige recente verklaring die wordt genoemd is een bericht van de Zoogdiervereniging van 5 juni 2023 (“Er bereiken mij toch weer frequent foto's van de HV wolf op zeer korte afstanden genomen.”) De hier genoemde foto’s zijn niet met ons gedeeld.

Los van het bovenstaande is volgens onze fractie nog steeds niet aangetoond dat het paintballgeweer een proportioneel middel is en dat er geen andere maatregelen hadden kunnen worden genomen om te voorkomen dat wolven hun schuwheid verliezen.

Naar aanleiding van de gewijzigde ontheffing om wolven te mogen verjagen met paintballwapen heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Wat is het verschil tussen het gedrag van een wolf “die stopt en mensen observeert” (zijnde geen probleemsituatie) en het gedrag van een wolf die mensen binnen een bepaalde afstand “tolereert”?
 2. Wat wordt bedoeld met “herhaaldelijk”? Hoe vaak is dat?
 3. Staat vast dat alle meldingen dezelfde wolf betreffen? Hoe vaak is er per wolf sprake geweest van een “probleemsituatie”?
 4. Kan de provincie de recente foto’s vrijgeven waarover de Zoogdiervereniging spreekt?
 5. Is er een recent logboek met recente deskundigenverklaringen en waar zijn deze te vinden?
 6. Welk type paintballgeweer wordt ingezet en waar is de handleiding hiervan te vinden?
 7. Is het paintballgeweer getest op mensen of anderszins om na te gaan hoe pijnlijk de verfkogels zijn en of ze letsel veroorzaken als gericht op de bilspier van de wolf wordt geschoten?
 8. Welke maatregelen neemt Park de Hoge Veluwe tegen bijvoeren?
 9. Wanneer worden de hekken bij het ecoduct Oud Reemst en bij de faunapassage Deelerwoud verwijderd zodat de wolf en zijn prooidieren de ruimte krijgen?
 10. Waarom is Provinciale Staten wel actief geïnformeerd over het eerste ontheffingsbesluit en niet over de gewijzigde ontheffing?
 11. Kan het college toezeggen dat Provinciale Staten in het vervolg actief wordt geïnformeerd over besluiten waarbij ontheffing wordt verleend voor het vangen, verstoren, verjagen en het doden van beschermde diersoorten?


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[2] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Met-paintballgeweer-op-wolf-schieten-blijft-voorlopig-verboden.aspx

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-7002.html

[4] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=30120

[5] Volgens de interventierichtlijen van het wolvenplan is een “wolf die niet meteen vlucht bij het zien van voertuigen en mensen, maar stopt en observeert” geen reden om in te grijpen (punt b. van de tabel). Er is pas sprake van een probleem-situatie als een wolf “bij herhaling tolereert dat mensen hem naderen tot minder dan 30 meter” (punt d. van de tabel).

[6]https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/env=help/action=showannex/gdb=18497/Beantwoording_GS_van_informatieverzoek.pdf

In november 2022 heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend om wolven die niet schuw gedrag vertonen te verjagen met een paintballgeweer.[1] Kort daarna oordeelde de rechter dat de motivering van de ontheffing op meerdere punten tekortschoot.[2]

Het college heeft de motivering aangepast en op 19 juni jl. heeft zij opnieuw een ontheffing verleend.[3]
Via een informatieverzoek ex. artikel 167 Provinciewet heeft de fractie van de Partij voor de Dieren op 26 juni alle stukken opgevraagd die tot de de gewijzigde ontheffing hebben geleid en het college heeft met spoed voldaan aan dit verzoek.[4]

Onze fractie heeft niet uit de stukken kunnen opmaken dat er sprake is van een probleemsituatie met één specifieke volwassen wolf.[5] De provincie zegt meerdere verklaringen en beelden van niet-schuwe wolven te hebben ontvangen, maar heeft niet meer dan 2 foto’s (van dezelfde wolf) en 2 filmpjes (van dezelfde wolf) met ons gedeeld.[6] Het gedrag van de wolf/wolven op de beelden is moeilijk te duiden. Daarbij zijn de deskundigenverklaringen in het logboek van vorig jaar. De enige recente verklaring die wordt genoemd is een bericht van de Zoogdiervereniging van 5 juni 2023 (“Er bereiken mij toch weer frequent foto's van de HV wolf op zeer korte afstanden genomen.”) De hier genoemde foto’s zijn niet met ons gedeeld.

Los van het bovenstaande is volgens onze fractie nog steeds niet aangetoond dat het paintballgeweer een proportioneel middel is en dat er geen andere maatregelen hadden kunnen worden genomen om te voorkomen dat wolven hun schuwheid verliezen.

Naar aanleiding van de gewijzigde ontheffing om wolven te mogen verjagen met paintballwapen heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Wat is het verschil tussen het gedrag van een wolf “die stopt en mensen observeert” (zijnde geen probleemsituatie) en het gedrag van een wolf die mensen binnen een bepaalde afstand “tolereert”?

  Antwoord: Dat is echt ter beoordeling ook aan deskundigen, en ook hoe mensen het ervaren.
 2. Wat wordt bedoeld met “herhaaldelijk”? Hoe vaak is dat?

  Antwoord: Daar kunnen wij op antwoorden dat dat meermaals is. En u heeft ook de berichtgeving kunnen lezen wat er in De Hoge Veluwe bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden, maar ook op andere gebieden.

 3. Staat vast dat alle meldingen dezelfde wolf betreffen? Hoe vaak is er per wolf sprake geweest van een “probleemsituatie”?

  Antwoord: Nee, dat kunnen wij niet met zekerheid zeggen, of dat dezelfde wolf is geweest. Wij kunnen niet aangeven hoe vaak precies sprake is geweest van een probleemsituatie, omdat ook van alle gevallen geen meldingen worden gedaan.

 4. Kan de provincie de recente foto’s vrijgeven waarover de Zoogdiervereniging spreekt?

  Antwoord: Nee, dat kunnen wij niet toezeggen omdat we veelal niet over het beeldrecht beschikken, en wij daar ook geen noodzaak toe zien.

 5. Is er een recent logboek met recente deskundigenverklaringen en waar zijn deze te vinden?

  Antwoord: We hebben u geïnformeerd via een inhoudsopgave Leeswijzer met daarin enkele relevante recente gebeurtenissen. Dit moet u zien als een aanvulling op het eerder met u gedeelde logboek.

 6. Welk type paintballgeweer wordt ingezet en waar is de handleiding hiervan te vinden?

  Antwoord: Dat is ongewijzigd ten opzichte van de informatie waarover u reeds beschikt. Het verschil is dat er nu patronen worden toegepast zonder verf. Dus we laten geen kleurtje achter.

 7. Is het paintballgeweer getest op mensen of anderszins om na te gaan hoe pijnlijk de verfkogels zijn en of ze letsel veroorzaken als gericht op de bilspier van de wolf wordt geschoten?

  Antwoord: Zie eerdere beantwoording naar aanleiding van op verzoek van uw partij gevoerd interpellatiedebat over paintball, van november 2022. En ik denk dat velen die hier aanwezig zijn ook wel eens een keer een paintball-gevecht hebben gedaan.

 8. Welke maatregelen neemt Park de Hoge Veluwe tegen bijvoeren?

  Antwoord: Dat is toezicht en handhaving op basis van het reglement, en daar hebben we u de link ook reeds van verstrekt.

 9. Wanneer worden de hekken bij het ecoduct Oud Reemst en bij de faunapassage Deelerwoud verwijderd zodat de wolf en zijn prooidieren de ruimte krijgen?

  Antwoord: Of en wanneer dat gebeurt, is op dit moment niet bekend.

 10. Waarom is Provinciale Staten wel actief geïnformeerd over het eerste ontheffingsbesluit en niet over de gewijzigde ontheffing?

  Antwoord: Via de informerende Statenbrief van 14 februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot die procedure. Net als bij andere besluiten geldt een openbare kennisgeving, zodat eenieder die dat wil hierover kan informeren.

 11. Kan het college toezeggen dat Provinciale Staten in het vervolg actief wordt geïnformeerd over besluiten waarbij ontheffing wordt verleend voor het vangen, verstoren, verjagen en het doden van beschermde diersoorten?

  Antwoord: Nee, wij volgen hierin het faunabeleid en wolvenbeleid, dat met uw Staten is besproken. Als er geen sprake is van een afwijking daarvan, dan zien wij geen noodzaak om u structureel te informeren over individuele ontheffingen. Dank u wel, voorzitter.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[2] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Met-paintballgeweer-op-wolf-schieten-blijft-voorlopig-verboden.aspx

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-7002.html

[4] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=30120

[5] Volgens de interventierichtlijen van het wolvenplan is een “wolf die niet meteen vlucht bij het zien van voertuigen en mensen, maar stopt en observeert” geen reden om in te grijpen (punt b. van de tabel). Er is pas sprake van een probleem-situatie als een wolf “bij herhaling tolereert dat mensen hem naderen tot minder dan 30 meter” (punt d. van de tabel).

[6]https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/env=help/action=showannex/gdb=18497/Beantwoording_GS_van_informatieverzoek.pdf

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen De Wet natuurbescherming en stikstof

Lees verder

Schriftelijke vragen De Eiwittransitie in het Gelders Klimaatplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer