Schrif­te­lijke vragen: de druk van toerisme op de natuur en leef­baarheid in Gelderland


Vandaag presenteert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het advies ‘Waardevol toerisme: Onze leefomgeving verdient het’.[1] De Rli constateert dat overheden zich nu te eenzijdig op de economische baten van toerisme richten, ten koste van de negatieve effecten op onder meer de natuur en de leefbaarheid. Met andere woorden: de door provincies bevorderde toeristische druk schaadt provinciale belangen als natuurbescherming en leefbaarheid.

Het advies van de Rli is om in het toerismebeleid een balans te creëren tussen de toeristische druk enerzijds en de draagkracht van de leefomgeving anderzijds. De Rli raadt provincies en gemeenten aan om per regio via een toeristische ontwikkelstrategie die balans te realiseren.

In het advies wordt onder andere de Veluwe genoemd als regio waarvoor al een toeristische ontwikkelstrategie is ontwikkeld.[2] Een groep van 18 Gelderse gemeenten maakt zich desalniettemin zorgen om de effecten van de toenemende toeristische druk op leefbaarheid en natuur.[3] Ondertussen stelt uw College in de Najaarsnota 2019 voor om €1,1 miljoen subsidie te verlenen aan marketingcampagnes voor toerisme in Gelderland.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Erkent u de zorgen die 18 Gelderse gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen en de Veluwe uiten omtrent de alsmaar groeiende toeristische druk? Zo ja, bent u bereid het toerismebeleid hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft u contact gehad met deze 18 Gelderse gemeenten over dit onderwerp? Zo ja, wat is er besproken en afgesproken? Zo nee, bent u bereid tot overleg over dit onderwerp met deze gemeenten?
  3. Bent u het met ons eens dat het aantrekken van toeristen wel een tandje lager mag ten bate van natuurbescherming en overlastbeperking in Gelderland? Zo nee, waarom niet?

Lester van der Pluijm
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

[1] https://rli.nl/publicaties/2019/advies/waardevol-toerisme

[2] https://rli.nl/sites/default/files/rli_advies_waardevol_toerisme_onze_leefomgeving_verdient_het.pdf

[3] https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/toerisme-moet-wel-nog-leuk-blijven-ook-in-gelderland~ad87daf3

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer