Schrif­te­lijke vragen: de druk van toerisme op de natuur en leef­baarheid in Gelderland


Indiendatum: sep. 2019

Vandaag presenteert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het advies ‘Waardevol toerisme: Onze leefomgeving verdient het’.[1] De Rli constateert dat overheden zich nu te eenzijdig op de economische baten van toerisme richten, ten koste van de negatieve effecten op onder meer de natuur en de leefbaarheid. Met andere woorden: de door provincies bevorderde toeristische druk schaadt provinciale belangen als natuurbescherming en leefbaarheid.

Het advies van de Rli is om in het toerismebeleid een balans te creëren tussen de toeristische druk enerzijds en de draagkracht van de leefomgeving anderzijds. De Rli raadt provincies en gemeenten aan om per regio via een toeristische ontwikkelstrategie die balans te realiseren.

In het advies wordt onder andere de Veluwe genoemd als regio waarvoor al een toeristische ontwikkelstrategie is ontwikkeld.[2] Een groep van 18 Gelderse gemeenten maakt zich desalniettemin zorgen om de effecten van de toenemende toeristische druk op leefbaarheid en natuur.[3] Ondertussen stelt uw College in de Najaarsnota 2019 voor om €1,1 miljoen subsidie te verlenen aan marketingcampagnes voor toerisme in Gelderland.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Erkent u de zorgen die 18 Gelderse gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen en de Veluwe uiten omtrent de alsmaar groeiende toeristische druk? Zo ja, bent u bereid het toerismebeleid hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft u contact gehad met deze 18 Gelderse gemeenten over dit onderwerp? Zo ja, wat is er besproken en afgesproken? Zo nee, bent u bereid tot overleg over dit onderwerp met deze gemeenten?
  3. Bent u het met ons eens dat het aantrekken van toeristen wel een tandje lager mag ten bate van natuurbescherming en overlastbeperking in Gelderland? Zo nee, waarom niet?

Lester van der Pluijm
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

[1]https://rli.nl/publicaties/2019/advies/waardevol-toerisme

[2]https://rli.nl/sites/default/files/rli_advies_waardevol_toerisme_onze_leefomgeving_verdient_het.pdf

[3]https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/toerisme-moet-wel-nog-leuk-blijven-ook-in-gelderland~ad87daf3

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 8 okt. 2019

Vraag 1: Erkent u de zorgen die 18 Gelderse gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen en de Veluwe uiten omtrent de alsmaar groeiende toeristische druk? Zo ja, bent u bereid het toerismebeleid hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij erkennen het maatschappelijk belang van toerisme en recreatie, maar zien ook dat teveel toerisme het risico op schade of overlast met zich meebrengt. In ons beleid en onze marketing spelen wij hierop al in.

Vraag 2: Heeft u contact gehad met deze 18 Gelderse gemeenten over dit onderwerp? Zo ja, wat is er besproken en afgesproken? Zo nee, bent u bereid tot overleg over dit onderwerp met deze gemeenten?

Antwoord: Het college heeft regelmatig contact met de Gelderse gemeenten over recreatie en toerisme, waarbij ook deze onderwerpen ter sprake komen.

Vraag 3: Bent u het met ons eens dat het aantrekken van toeristen wel een tandje lager mag ten bate van natuurbescherming en overlastbeperking in Gelderland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, Gelderland heeft heel veel te bieden aan toeristen en recreanten. Op heel veel plekken in Gelderland is groei mogelijk en wenselijk. Wel is het van belang dat er steeds ook gekeken moet worden naar de draagkracht van een gebied, zowel qua fysieke elementen (onder meer natuur en milieu) als qua sociale elementen (onder meer persoonlijke leefomgeving). Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en belanghebbenden in de toeristische sector en daarbuiten. Ook als provincie spelen wij hierin een rol.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.