Schrif­te­lijke vragen Geen subsidie voor para­vlieg­tuigen Teuge


Indiendatum: 9 sep. 2022

Voorgeschiedenis

Bij de totstandkoming van het Luchthavenbesluit Teuge was het uitgangspunt in 2021 om omwonenden momenten in het weekend te geven zonder dat zij overlast ervaren van parachutevluchten uitgevoerd door Nationaal Paracentrum Teuge.[1] In het Luchthavenbesluit Teuge is de ontsnappingsclause blijven bestaan dat alle beperkingen vervallen als de vliegtuigen stiller worden.[2] Het Paracentrum heeft verder in 2021 aangegeven dat zij met stillere vliegtuigen vaker of langer zal moeten vliegen.

Financiële ondersteuning

In de Perspectiefnota 2023 is de mogelijkheid vastgesteld om een subsidie van maximaal €65.000 te verstrekken aan het Paracentrum vanuit de middelen voor mobiliteit om zodoende paravliegtuigen te voorzien van stillere propellers. De gemeente Apeldoorn is niet bereid om hieraan bij te dragen.[3]

In de informerende Statenbrief van 30 augustus jongstleden geeft Gedeputeerde Staten aan ruimte te zien om daadwerkelijk een eenmalige bijdrage te geven van maximaal €60.000. Het Paracentrum heeft daartoe een aanvraag ingediend op 17 augustus 2022. In dezelfde brief geeft Gedeputeerde Staten aan voortaan te spreken over dagdelen voor stillere valschermvluchten in plaats van paravrije dagdelen.[4]

Wantrouwen in de politiek

De Partij voor de Dieren vindt het geen voorbeeld van goed bestuur om aan omwonenden momenten zonder overlast te beloven om vervolgens financieel het Paracentrum te helpen toch onbeperkt in het weekend te kunnen vliegen met iets stillere paravliegtuigen. De overlast gaat immers niet enkel om het geluid, maar ook om de manier van vliegen. Ook is het moeilijk te verkopen om de plezierluchtvaart te subsidiëren, terwijl de negatieve klimaateffecten elders zullen moeten worden gecompenseerd.[5]

In het kader van de voorgenomen subsidieverlening stellen wij uw college de volgende vragen:

  1. Bent u zich ervan bewust dat als een vliegtuig stiller is nog steeds sprake zal zijn van overlast? Kunt u zich dan ook voorstellen dat omwonenden zich bestolen voelen omdat eerder aan hen is gecommuniceerd dat het parachutespringen beperkt zou worden in de weekenden?
  2. Het Paracentrum gaf in een interview aan Omroep Gelderland in 2021 aan dat zij met stillere vliegtuigen vaker of langer zal moeten vliegen.[6] Bent u het eens dat de situatie onwenselijk is dat tijdens “dagdelen voor stillere valschermvluchten” sprake kan zijn van méér overlast door een grotere stapeling van iets stillere vluchten? Kunt u aangeven of dit een reden kan zijn om de subsidie te weigeren? Zo nee, waarom niet?
  3. De gemeente Apeldoorn is niet bereid om bij te dragen aan een mogelijke subsidie, terwijl zij wel een belangrijke aandeelhouder is. Wat was de grond voor de gemeente Apeldoorn om niet mee te doen? Waarom kiest de provincie Gelderland toch ervoor om positief tegenover een mogelijke subsidie te staan?
  4. De voorgenomen subsidie zou uit de middelen van mobiliteit moeten komen. Bent u het eens dat de plezierluchtvaart op geen enkele wijze bijdraagt aan het verbeteren van de mobiliteit aangezien het simpelweg een sport is met een grote milieu-impact?
  5. De provincie heeft eerder beweerd dat het stiller maken van de vliegtuigen kan leiden tot een halvering van de overlast. Gaat de provincie deze bewering ook daadwerkelijk testen door een voor- en een nameting te doen tijdens het belevingsonderzoek in 2023 (tenzij de subsidie niet wordt verleend)?

Lester van der Pluijm,
Partij voor de Dieren


[1] https://www.gld.nl/nieuws/7360...

[2] https://www.gld.nl/nieuws/7707...

[3] https://webservices.gelderland... (pagina 126-127)

[4] https://gelderland.parlaeus.nl...

[5] https://www.omgevingsweb.nl/be...

[6] https://www.gld.nl/nieuws/7360...

Indiendatum: 9 sep. 2022
Antwoorddatum: 11 okt. 2022

Vraag 1:

Bent u zich ervan bewust dat een stiller paravliegtuig nog steeds overlast zal veroorzaken? Kunt u zich voorstellen dat omwonenden zich bestolen voelen omdat hen eerder weekenden in het vooruitzicht zijn gesteld waarin zij geen overlast van paravliegtuigen zouden ervaren?

Antwoord:
We hebben gezocht naar balans tussen het beperken van overlast en het behouden van ontwikkelruimte voor de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan regels voor de grondgebonden activiteiten van een luchthaven. Daarmee kan niet alle hinder van het vliegverkeer van een luchthaven voor omwonenden worden weggenomen. Vliegtuigen maken geluid, dus ook paravliegtuigen. Als de paravliegtuigen stiller worden gemaakt, dan zal dat niet alleen effect hebben op de geluidproductie van valschermvluchten in de weekenden, maar gedurende de hele week. In zowel het ontwerp luchthavenbesluit van 31 augustus 2021 als in het door uw Staten op 8 juni 2022 vastgesteld luchthavenbesluit (PS2022 206) spreken we consequent over weekend dagdelen, waar een stillere geluidscategorie (1 tot en met 4) aan is verbonden. Wij hebben in onze Statenbrief van 30 augustus (PS2022-591) de term “dagdelen voor stillere valschermvluchten” geïntroduceerd omdat deze term beter past bij het voorschrift in het luchthavenbesluit.

Vraag 2:
In 2021 gaf het Paracentrum te kennen aan Omroep Gelderland dat zij met stillere vliegtuigen vaker of langer moeten vliegen. (ref 6) Bent u het met ons eens dat een stapeling van stillere vluchten niet moet leiden tot méér overlast en dat het onwenselijk is als de subsidiëring netto tot een slechtere situatie leidt? Kunt u aangeven of dit een reden kan zijn om de subsidie te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De subsidie is bedoeld voor het stiller maken van de huidige valschermvliegtuigen die het paracentrum gebruikt waardoor de beleving van de geluidbelasting van de valschermvluchten ongeveer de helft minder wordt. In het artikel van Omroep Gelderland (ref6) staat ook de mogelijkheid van het gebruik van andere, kleinere vliegtuigen waarmee dan meer vliegbewegingen gemaakt zouden moeten worden door het paracentrum. Daarvoor is onze subsidie niet bedoeld. We verwachten ook niet dat het paracentrum straks meer valschermvluchten uit gaat voeren omdat deze vluchten straks stiller kunnen worden uitgevoerd: Het aantal vliegbewegingen dat zij maken hangt samen met de vraag naar parachutesprongen in de markt. In het luchthavenbesluit gelden voor alle valschermvluchten nog steeds dezelfde openingstijden als in de omzettingsregeling. Er kan dus niet langer worden doorgevlogen dan voorheen was toegestaan.

Vraag 3:
Gemeente Apeldoorn geeft aan niet bereid te zijn tot subsidieverlening terwijl zij de grootste aandeelhouder is van het vliegveld. Wat was de motivering voor de gemeente Apeldoorn om niet mee te doen? Waarom laat de provincie Gelderland, terwijl zij aan het bezuinigen is, het principe los dat de gemeente ook in moet stappen als voorwaarde voor de subsidieverlening?

Antwoord:
De gemeente Apeldoorn is aandeelhouder van de luchthaven en niet van het paracentrum. Wij hebben op uw aangeven aan de gemeente Apeldoorn gevraagd of zij ook een bijdrage wilden leveren. De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven geen bijdrage te willen doen. De gemeente Apeldoorn maakt haar eigen beleidskeuzes over wat zij wel en niet subsidiëren. Een dergelijke bijdrage van de gemeente is niet verplicht.

Vraag 4:
De voorgenomen subsidie zou een dekking moeten vinden in de middelen voor mobiliteit. Bent u het met ons eens dat parachutespringen op geen enkele wijze bijdraagt aan het verbeteren van de mobiliteit aangezien het feitelijk gezien gaat om een pleziersport met een grote milieu-impact? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het thema luchtvaart is ondergebracht in de portefeuille mobiliteit. Daardoor valt de financiering van deze subsidie onder dit budget. Het is de bedoeling dat de subsidie bijdraagt aan het verminderen van de milieu impact (t.w.: geluidhinder) van deze luchtvaartactiviteit.

Vraag 5:
Bent u het met ons eens dat het verstandig is om op zijn minst in de subsidievoorwaarden een proefperiode op te nemen waarin het Paracentrum daadwerkelijk moet aantonen dat er met de aangepaste vliegtuigen stiller wordt gevolgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
We hebben deze subsidie aanvraag nog niet beoordeeld en nog geen besluit genomen over de aanvraag. Daarop lopen we daarom nu nog niet vooruit. In het Luchthavenbesluit staan in artikel 3.4 regels voor de openingstijden van de luchthaven voor het uitvoeren van valschermvluchten; in artikel 3.7 staat hoe de luchthaven daar over moet rapporteren. In de Statenbrief van 30 augustus 2022 hebben wij uitgelegd hoe wij kunnen controleren of op de dagdelen voor stillere valschermvluchten alleen gevlogen wordt met valschermvliegtuigen uit geluidscategorie 5 of hoger. Het paracentrum dient in het kader van de subsidie aanvraag aan te tonen dat de vliegtuigen, die zij gebruikt tijdens de dagdelen voor stillere valschermvluchten, na de aanpassing in de stillere geluid categorie 5 vallen. Dat kan door ons een geluidcertificaat voor het vliegtuig te tonen waaruit blijkt dat dit het geval is. Een geluid certificaat voor luchtvaartuigen wordt afgegeven door de inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie beoordeelt de geluidbelasting en bijbehorende geluidcategorie van een luchtvaartuig aan de hand van internationaal vastgestelderekenregels en normen. De geluidcategorie van elk in Nederland geregistreerd vliegtuig is te vinden in het Luchtvaartuigenregister.

Vraag 6:
De provincie heeft eerder beweerd dat het stiller maken van de paravliegtuigen kan leiden tot een halvering van de overlast. Is de provincie voornemens om deze bewering daadwerkelijk te toetsen door een voor- en nameting te doen tijdens het belevingsonderzoek in 2023?

Antwoord:
Wij hebben aangegeven dat het stiller maken van het paravliegtuig van categorie 4 naar 5 ongeveer overeenkomt met een halvering van de beleving van de geluidsoverlast van het betreffende vliegtuig. Het kan nog steeds zo zijn dat mensen andere overlast ervaren van vliegverkeer dan enkel geluidoverlast. Beleving van overlast is echter moeilijk te objectiveren of te meten. In de Statenbrief van 30 augustus 2022 gaven wij aan dat wij het belevingsonderzoek van 2021 zullen herhalen. Daarbij zullen wij opnieuw extra aandacht besteden aan de valschermvluchten.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over energie- en waterverkwisting, onder andere door fonteinen

Lees verder

Schriftelijke vragen Geborgde zetels waterschappen, recht van amendement

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer