Schrif­te­lijke vragen Geen subsidie voor para­vlieg­tuigen Teuge


Indiendatum: 9 sep. 2022

Voorgeschiedenis

Bij de totstandkoming van het Luchthavenbesluit Teuge was het uitgangspunt in 2021 om omwonenden momenten in het weekend te geven zonder dat zij overlast ervaren van parachutevluchten uitgevoerd door Nationaal Paracentrum Teuge.[1] In het Luchthavenbesluit Teuge is de ontsnappingsclause blijven bestaan dat alle beperkingen vervallen als de vliegtuigen stiller worden.[2] Het Paracentrum heeft verder in 2021 aangegeven dat zij met stillere vliegtuigen vaker of langer zal moeten vliegen.

Financiële ondersteuning

In de Perspectiefnota 2023 is de mogelijkheid vastgesteld om een subsidie van maximaal €65.000 te verstrekken aan het Paracentrum vanuit de middelen voor mobiliteit om zodoende paravliegtuigen te voorzien van stillere propellers. De gemeente Apeldoorn is niet bereid om hieraan bij te dragen.[3]

In de informerende Statenbrief van 30 augustus jongstleden geeft Gedeputeerde Staten aan ruimte te zien om daadwerkelijk een eenmalige bijdrage te geven van maximaal €60.000. Het Paracentrum heeft daartoe een aanvraag ingediend op 17 augustus 2022. In dezelfde brief geeft Gedeputeerde Staten aan voortaan te spreken over dagdelen voor stillere valschermvluchten in plaats van paravrije dagdelen.[4]

Wantrouwen in de politiek

De Partij voor de Dieren vindt het geen voorbeeld van goed bestuur om aan omwonenden momenten zonder overlast te beloven om vervolgens financieel het Paracentrum te helpen toch onbeperkt in het weekend te kunnen vliegen met iets stillere paravliegtuigen. De overlast gaat immers niet enkel om het geluid, maar ook om de manier van vliegen. Ook is het moeilijk te verkopen om de plezierluchtvaart te subsidiëren, terwijl de negatieve klimaateffecten elders zullen moeten worden gecompenseerd.[5]

In het kader van de voorgenomen subsidieverlening stellen wij uw college de volgende vragen:

  1. Bent u zich ervan bewust dat als een vliegtuig stiller is nog steeds sprake zal zijn van overlast? Kunt u zich dan ook voorstellen dat omwonenden zich bestolen voelen omdat eerder aan hen is gecommuniceerd dat het parachutespringen beperkt zou worden in de weekenden?
  2. Het Paracentrum gaf in een interview aan Omroep Gelderland in 2021 aan dat zij met stillere vliegtuigen vaker of langer zal moeten vliegen.[6] Bent u het eens dat de situatie onwenselijk is dat tijdens “dagdelen voor stillere valschermvluchten” sprake kan zijn van méér overlast door een grotere stapeling van iets stillere vluchten? Kunt u aangeven of dit een reden kan zijn om de subsidie te weigeren? Zo nee, waarom niet?
  3. De gemeente Apeldoorn is niet bereid om bij te dragen aan een mogelijke subsidie, terwijl zij wel een belangrijke aandeelhouder is. Wat was de grond voor de gemeente Apeldoorn om niet mee te doen? Waarom kiest de provincie Gelderland toch ervoor om positief tegenover een mogelijke subsidie te staan?
  4. De voorgenomen subsidie zou uit de middelen van mobiliteit moeten komen. Bent u het eens dat de plezierluchtvaart op geen enkele wijze bijdraagt aan het verbeteren van de mobiliteit aangezien het simpelweg een sport is met een grote milieu-impact?
  5. De provincie heeft eerder beweerd dat het stiller maken van de vliegtuigen kan leiden tot een halvering van de overlast. Gaat de provincie deze bewering ook daadwerkelijk testen door een voor- en een nameting te doen tijdens het belevingsonderzoek in 2023 (tenzij de subsidie niet wordt verleend)?

Lester van der Pluijm,
Partij voor de Dieren


[1] https://www.gld.nl/nieuws/7360...

[2] https://www.gld.nl/nieuws/7707...

[3] https://webservices.gelderland... (pagina 126-127)

[4] https://gelderland.parlaeus.nl...

[5] https://www.omgevingsweb.nl/be...

[6] https://www.gld.nl/nieuws/7360...