Schrif­te­lijke vragen over brand­gangen voor hoog­span­nings­lijnen


Indiendatum: dec. 2019

In eerdere schriftelijke vragen hebben we gevraagd om de onderbouwing van het voorstel aan Provinciale Staten om de breedte van brandgangen te vergroten. Door de wijziging hoeven minder bomen teruggeplaatst te worden als er bos gekapt wordt om brandgangen te realiseren. We hebben daarbij diverse foto’s toegevoegd van stroken bos die mogelijk gekapt gaan worden zonder compensatie.

In de antwoorden op onze vragen wordt verwezen naar het rapport over begroeiing rond munitiebunkers in relatie tot brandveiligheid dat te vinden is op retecool.com. In het rapport wordt gesteld dat 35 m afstand tussen een dennenbos en een stalen toegangsdeur voldoende afstand is om een te hoge stralingsbelasting op de munitie te voorkomen, na opwarmen van de deur.

Het wordt niet duidelijk hoe dit gerelateerd is aan het voorkomen van het bezwijken van hoogspanningsmasten of hoogspanningslijnen. Misschien is munitie gevoeliger voor brand dan een stalen hoogspanningsmast, of omgekeerd.

In andere landen komen vaker bosbranden voor, en is onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van hoogspanningslijnen voor brand. Zo is er bijvoorbeeld het rapport Vegetation Clearance Distances to Prevent Wildland Fire Caused Damage to Telecommunication and Power Transmission Infrastructure uit 2014 met de resultaten van twee onafhankelijke studies. Daarin wordt een afstand van 1 tot 21 m genoemd.

In antwoord 1 op onze vorige vragen wordt eveneens vermeld dat de Veiligheidsregio haar advies nu ook baseert op het Beheerplan Vlaamse Natuurreservaat De Kalmhoutse Heide. In het antwoordstaat een link naar het rapport ,maar het rapport zelf is daar niet te vinden. Via Google vonden we het op een andere website.

  1. Bent u het met ons eens, dat het merkwaardig is dat om de breedte van een brandgang rond hoogspanningslijnen te onderbouwen, er wordt verwezen naar een rapport over munitiebunkers, als er ook onderzoek is over de gevoeligheid van hoogspanningslijnen voor brand?
  2. Wie ziet toe op functioneren van de veiligheidregio’s, en de kwaliteit van hun adviezen?
  3. Bent u bereid het rapport Vegetation Clearance Distances to Prevent Wildland Fire Caused Damage to Telecommunication and Power Transmission Infrastructure onder de aandacht van de veiligheidsregio’s te brengen, en te vragen om een betere onderbouwing van het eerdere advies over de breedte van brandgangen bij hoogspanningslijnen?
  4. Bent u bereid bij TenneT, de eigenaar van de hoogspanningslijnen, na te vragen of zij gegevens hebben over de gevoeligheid van hoogspanningslijnen en -masten voor bosbranden?
  5. Wordt er voor de Veluwe en andere natuurgebieden in Gelderland eenzelfde soort rapport opgesteld als er voor de Kalmhoutse Heide is?
  6. In antwoord 3 op onze vragen wordt gesteld dat voor spoorlijnen en snelwegen (?) bomen verwijderd kunnen worden voor de aanleg van een brandcorridor, en dat een brandcorridor wat anders is dan een brandgang. Betekent dit als bij de aanleg van een brandcorridor bomen gekapt worden er wel altijd compensatie dient plaats te vinden, waar dat bij de aanleg van een brandgang volgens de verordening tot een bepaalde breedte niet het geval is?
  7. In antwoord 3 op onze vragen wordt gesteld dat rapporten die de breedte van een brandcorridor onderbouwen niet van belang zijn bij het vaststellen van de verordening, omdat daar geen regels voor een brandcorridor in voorkomen. Dat kan zo zijn, maar als er een vergunning nodig is van de provincie voor de aanleg van de brandcorridor om brandoverslag te voorkomen, wordt er dan wel gecontroleerd of de breedte van de brandcorridor onderbouwd is door betrouwbare en openbare gegevens?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

Vraag 1: Bent u het met ons eens, dat het merkwaardig is dat om de breedte van een brandgang rond hoogspanningslijnen te onderbouwen, er wordt verwezen naar een rapport over munitiebunkers, als er ook onderzoek is over de gevoeligheid van hoogspanningslijnen voor brand?

Antwoord: In 2013 en 2014 is door de Veiligheidsregio in samenwerking met TenneT literatuuronderzoek gedaan naar de risico’s van een natuurbrand op onder andere hoogspanningslijnen. Geconcludeerd is toen dat er op dit vlak nog zeer weinig onderzoek is gedaan en praktijkonderzoek in Nederland is gezien de impact van een dergelijk onderzoek ongewenst. Omdat hoogspanningsmasten en ook de leidingen voor een groot deel uit staal en aluminium bestaan is gebruik gemaakt van een rapport over munitiebunkers om de waarden van stralingswarmte en de veilige afstanden hiervan op staal af te leiden.

Vraag 2: Wie ziet toe op functioneren van de veiligheidregio’s, en de kwaliteit van hun adviezen?

Antwoord: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vraag 3: Bent u bereid het rapport Vegetation Clearance Distances to Prevent Wildland Fire Caused Damage to Telecommunication and Power Transmission Infrastructure onder de aandacht van de veiligheidsregio’s te brengen en te vragen om een betere onderbouwing van het eerdere advies over de breedte van de brandgangen bij hoogspanningslijnen?

Antwoord: De Veiligheidsregio is op de hoogte van dit rapport en constateert dat het rapport gaat over een ander type masten en palen dan de hoogspanningsmasten die in Nederland gebruikelijk zijn. Het rapport gaat bijvoorbeeld over de elektriciteitspalen voor het 10 KV-distributienet zoals we dat kennen van het straatbeeld van vroeger. De hoogspanningsmasten in Nederland hebben een spanwijdte van 30-35 meter. De isolatoren van glas hangen aan de uiteinden van deze mast en hier doorheen lopen de hoogspanningslijnen van aluminium en staal. Om de stralingswarmte op de aluminium/stalen leidingen niet te hoog te laten oplopen is een afstand van 20 meter tot de brandhaard noodzakelijk. Omdat deze afstand aan beide zijden van de hoogspanningsmast moet worden aangehouden wordt een brandgang 70 meter breed (breedte mast en 2 keer de veilige afstand stralingswarmte). Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat advies over de breedte van de brandgangen voldoende is onderbouwd.

Vraag 4: Bent u bereid bij TenneT, de eigenaar van de hoogspanningslijnen, na te vragen of zij gegevens hebben over de gevoeligheid van hoogspanningslijnen en -masten voor bosbranden?

Antwoord: Nee, wij vertrouwen op de deskundigheid van de Veiligheidsregio.

Vraag 5: Wordt er voor de Veluwe en andere natuurgebieden in Gelderland eenzelfde soort rapport opgesteld als er voor de Kalmthoutse Heide is?

Antwoord: Voor de Veluwe en de Achterhoek is eind 2019 een start gemaakt met een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. Deze aanpak is van belang om onbeheersbare natuurbranden nu en in de toekomst te voorkomen. Gemeenten, provincie, brandweer, natuurbeheerders, infrabeheerders, zorginstellingen en recreatieondernemers stellen gezamenlijk een plan op om hun gebied/terrein zó in te richten dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand kleiner wordt.

Vraag 6: In antwoord 3 op onze vragen wordt gesteld dat voor spoorlijnen en snelwegen (?) bomen verwijderd kunnen worden voor de aanleg van een brandcorridor, en dat een brandcorridor wat anders is dan een brandgang. Betekent dit als bij de aanleg van een brandcorridor bomen gekapt worden er wel altijd compensatie dient plaats te vinden, waar dat bij de aanleg van een brandgang volgens de verordening tot een bepaalde breedte niet het geval is?

Antwoord: Een brandcorridor is eigenlijk een verbrede brandgang. Voor de breedte van de brandgang geldt geen compensatieplicht, voor het deel dat buiten de maximale breedte van de brandgang ligt geldt wel de herplantplicht. Overigens kan bij zowel een corridor als een brandgang ook sprake zijn van omvorming van naald naar loofbomen of naar een lagere heestervegetatie. Steeds vaker zien we in brandgangen en corridors hoogwaardige natuur ontstaan met veel biodiversiteit en een bosrand die geleidelijk overgaat in hoger opgaand bos.

Vraag 7: In antwoord 3 op onze vragen wordt gesteld dat rapporten die de breedte van een brandcorridor onderbouwen niet van belang zijn bij het vaststellen van de verordening, omdat daar geen regels voor een brandcorridor in voorkomen. Dat kan zo zijn, maar als er een vergunning nodig van de provincie voor de aanleg van de brandcorridor om brandoverslag te voorkomen, wordt er dan wel gecontroleerd of de breedte van de brandcorridor onderbouwd is door betrouwbare en openbare gegevens?

Antwoord: De Veiligheidsregio adviseert over de breedte van een corridor. Wij trekken de betrouwbaarheid van het advies niet in twijfel. Voor het kappen ten behoeve van de aanleg van een brandcorridor moet een kapmelding worden ingediend bij ons. De herplantplicht wordt gecontroleerd door de provinciale toezichthouder.

De documenten met vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van de Provincie Gelderland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer