Vragen over afschieten wild zwijntje op begraaf­plaats


Indiendatum: aug. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Gedeputeerde Staten hebben ontheffing verleend om een wild zwijntje af te schieten, dat aan de verkeerde kant van de omheining van de begraafplaats Heiderust in de gemeente Rheden is geraakt. De ontheffing geldt tot en met 30 juni 2016.

  1. Wie googled op “vangkooi wild zwijn” vind binnen enkele tellen een bedrijf dat vangkooien inzet om wilde zwijnen te verplaatsen die overlast veroorzaken. Bent u bereid een vangkooi in te laten zetten ? Zo nee, waarom niet ?
  2. Als het mogelijk wordt geacht het dier dood te schieten, dan zou het toch ook mogelijk moeten zijn het dier te verdoven, en weer buiten de omheining te brengen. Bent u bereid een verdovingsgeweer te laten gebruiken ? Zo nee, waarom niet ?
  3. Kunt u voorbeelden noemen wanneer de provincie wél gebruik zal laten maken van een verdovingsgeweer ?
  4. Waarom loopt de ontheffing tot midden volgend jaar ? Verwacht u nog meer wilde zwijnen die afgeschoten moeten worden op de begraafplaats ?
  5. Volgens de ontheffing was er sprake van een “zelf gemaakt gat” in het raster. Waarom is het vermoeden dat het wilde zwijn het gat zelf heeft gemaakt ? Is er een foto van ?
  6. Het gat is inmiddels dichtgemaakt “om ook andere zwijnen de toegang te ontzeggen”. Het gevolg is dan echter ook dat het aanwezige wilde zwijn de begraafplaats niet meer kan verlaten. Waarom wordt in dit soort situaties niet standaard gebruik gemaakt van een tijdelijk poortje waar dieren wel uit kunnen, maar niet meer in ? (Zoals indertijd ook gebruikt is toen het raster bij de Europaweg in Apeldoorn is aangelegd.) Er is immers kans dat het dier na enige tijd zijn soortgenoten weer op zal willen zoeken.
  7. De begraafplaats in Rheden grenst aan Nationaal Park Veluwezoom, een leefgebied voor wilde zwijnen. We zouden dan een degelijke omheining verwachten. Met bijvoorbeeld een ingegraven raster zoals dat op onderstaande foto bij de begraafplaats Heidehof in Apeldoorn. Zijn er richtlijnen voor dergelijke omheiningen, en voldoet de omheining in Rheden daaraan ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 22 sep. 2015

Vraag 1:
Wie googled op "vangkooi wild zwijn" vind binnen enkele tellen een bedrijf dat vangkooien inzet om wilde zwijnen te verplaatsen die overlast veroorzaken. Bent u bereid een vangkooi in te laten zetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het vangen en verplaatsen is niet aangevraagd. Het gebruik van het geweer is in het Besluit Schadebestrijding en Faunabeheer, het Faunabeheerplan grofwild 2014-2019 en in onze Kadernota Fauna als een geëigend middel voor schadebestrijding door grofwild aangemerkt. Ook voor het overige voldoet de aanvraag aan de voorwaarden van de Flora en Faunawet en wij zien derhalve geen reden de aanvraag te weigeren of een andere methode voor te schrijven dan is aangevraagd.

Vraag 2:
Als het mogelijk wordt geacht het dier dood te schieten, dan zou het toch ook mogelijk moeten zijn het dier te verdoven, en weer buiten de omheining te brengen. Bent u bereid een verdovingsgeweer te laten gebruiken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het gebruik van het verdovingsgeweer is niet aangevraagd. Zie verder antwoord 1.

Vraag 3:
Kunt u voorbeelden noemen wanneer de provincie wél gebruik zal laten maken van een verdovingsgeweer?

Antwoord:
Indien verzocht wordt om schade te bestrijden met behulp van een verdovingsgeweer zullen wij dat in dat geval beoordelen aan de hand van de gegeven onderbouwing en argumentatie.

Vraag 4:
Waarom loopt de ontheffing tot midden volgend jaar? Verwacht u nog meer wilde zwijnen die afgeschoten moeten worden op de begraafplaats?

Antwoord:
Dit is conform de aanvraag. Er is gekozen om periode waarin op grond van deze ontheffing op de begraafplaats mag worden geschoten aan te laten sluiten aan periode waarin voor het beheer van zwijnen in de gebieden (nulstandgebieden) die er omheen liggen mag plaatsvinden.

Vraag 5:
Zolgens de otheffing was er sprake van een "zelf gemaakt gat"in het raster. Waarom is het vermoeden dat het wilde zwijn het gat zelf heeft gemaakt? Is er een foto van?

Antwoord:
Dit is door de betreffende beheerder aangegeven in de aanvraag. Wie het gat heeft gemaakt is niet bekend. Wel is door onze toezichthouder ter plaatse geconstateerd dat het aannemelijk is dat zwijnen dit veroorzaakten. Er zijn enkele foto's van (zie bijlage pdf).

Vraag 6:
Het gat is inmiddels dichtgemaakt "om ook andere zwijnen de toegang te ontzeggen". Het gevolg is dan echter ook dat het aanwezige wilde zwijn de begraafplaats niet meer kan verlaten. Waarom wordt in dit soort situaties niet standaard gebruik gemaakt van een tijdelijk poortje waar dieren wel uit kunnen, maar niet meer in ? (Zoals indertijd ook gebruikt is toen het raster bij de Europaweg in Apeldoorn is aangelegd.) Er is immers kans dat het dier na enige tijd zijn soortgenoten weer op zal willen zoeken.

Antwoord:
Wilde zwijnen zijn dermate sterk dat verondersteld mag worden dat het betreffende zwijn of een andere zwijn een nieuw gat zal maken om er weer in te komen en/of om eruit te komen. Een eenrichtingspoortje verandert niets aan voornoemd zwijnengedrag. De informatie over de Europaweg in Apeldoorn is blijkens informatie van de Faunabeheereenheid en de beheerder van de gemeente onjuist. Het soort voorziening dat in de vraag wordt genoemd is daar niet gebruikt.

Vraag 7:
De begraafplaats in Rheden grenst aan Nationaal Park Veluwezoom, een leefgebied voor wilde zwijnen. We zouden dan een degelijke omheining verwachten. Met bijvoorbeeld een ingegraven raster zoals dat op onderstaande foto bij de begraafplaats Heidehof in Apeldoorn. Zijn er richtlijnen voor dergelijke omheiningen, en voldoet de omheining in Rheden daaraan?

Antwoord:
Het Faunafonds hanteert richtlijnen met betrekking tot wilde zwijnen kerende rasters. Het raster van de begraafplaats is opgenomen in het zwartwildwerende leefgebiedsraster van het Faunafonds. Het raster van de begraafplaats voldoet niet aan deze richtlijnen. Het is aan de beheerders van de rasters om de begraafplaats zeker voor zover grenzend aan of deel uitmakend van het leefgebiedraster van een raster te voorzien dat voldoet aan genoemde richtlijnen. Overigens onderzoekt de gemeente Rheden inmiddels een duurzame oplossing bijvoorbeeld door het raster wildzwijnkerend te maken.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer