Vragen over een uitbreiding van een veehou­derij in de gemeente Berkelland


Indiendatum: aug. 2011

> deze vragen in .pdf

Op de website van de provincie is bij de bekendmakingen te zien dat de provincie een natuurbeschermingswetvergunning wil verlenen voor de uitbreiding van een veehouderij in de buurt van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

De ammoniakdepositie op dat natuurgebied en op de natuur in de omgeving is door veehouderijbedrijven veel te hoog en in strijd met de Europese habitatrichtlijn :

Afgelopen jaren zijn in de natuurterreinen diverse maatregelen genomen voor behoud en verdere ontwikkeling van natuurkwaliteit. Desondanks staan de natuurwaarden in het gebied onder druk door verdroging, vermesting en verzuring. Dit belemmert de instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden.

Het is opvallend dat volgens de vergunning de depositie op het natuurgebied kleiner zou worden terwijl het aantal dieren en de emissie veel groter wordt. Verder valt op dat de ene helft van stal 3 in Beltrum staat, terwijl de andere helft bij de Duitse grens zou staan, ongeveer 9 km verderop. De X-coördinaat van het ene deel is 234024 en die van het andere deel 243013. Het lijkt erop dat twee cijfers verwisseld zijn. Het zwaartepunt van de ammoniakemissie zou daardoor een aantal kilometers verder weg liggen van het natuurgebied. Een belangrijk deel van de uitbreiding zou plaats vinden in het deel van de stal dat 9 km verderop zou staan.

 1. Is er sprake van een cijferverwisseling ?
  .
 2. Zo ja, zou de vergunning zonder deze verwisseling niet verleend worden, omdat de depositie dan met 7% toeneemt ?
  .
 3. Zo ja, vindt u het dan ook opvallend dat het geen van de betrokken vakmensen is opgevallen dat een 7% toename van de emissie gepaard zou gaan met een vermindering van de depositie ? De aanvrager niet, het bureau dat de Aagro-stacks berekening doet niet, de ambtenaren die de ontwerpbeschikking opstellen niet ?
  .
 4. Is er slechts één ambtenaar bij het maken van zo’n ontwerpbeschikking betrokken, of doet een collega altijd nog een controle (een “peer review”) ?
  .
 5. Er zijn de afgelopen tijd veel natuurbeschermingswetvergunningen verleend. Geeft u de ambtenaren voldoende gelegenheid om kritisch naar de aanvragen te kijken ?
  .
 6. Bent u bereid in de tabel “Emissie punten” de totale emissie te vermelden, zodat een toename in de emissie beter opvalt ? Bent u bereid in de tabel “Gevoelige locaties” ook de kritische depositie op te nemen, en de berekende totale depositie, en de laatst bekende staat van instandhouding volgens de Natura 2000 gebiedendatabase ?
  .
 7. In de figuur op bladzijde vier van de ontwerpbeschikking is te zien dat een deel van de emissie aan de oostkant plaatsvindt. Dit deel is niet afgebeeld. Is het een idee de software zo aan te passen dat een duidelijke waarschuwing vermeld wordt wanneer niet alle emissiebronnen in beeld zijn ?
  .
 8. Bent u bereid zo snel mogelijk de Flora- en Faunaontheffingen ook via internet toegankelijk te maken, zodat daarop een betere controle door statenleden en anderen mogelijk is ?
  .
 9. Wat gaat u doen met de ontwerpbeschikking ? Als er sprake is van een verwisseling van cijfers moet dat dan nog via een zienswijze ingebracht worden, of wordt de ontwerpbeschikking ingetrokken?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 21 sep. 2011

Link naar de antwoorden