Vragen over kauwtjes in Zalt­bommel


Indiendatum: dec. 2014

Vorige week heeft de provincie een ontheffing gegeven om de komende vier jaar op het terrein van Sachem Europe BV kauwtjes te schieten, en ook om ze te vangen met kooien en daarna te doden.

De kauwtjes zouden een (dreigend) gevaar voor de openbare veiligheid vormen, omdat ze op zoek naar een nestgelegenheid kabels in de fabriek zouden beschadigen, en omdat nestmateriaal in aanraking zou komen met de fabriek.

Kauwtjes zijn bijzonder intelligente en sociale vogels. Een paartje blijft meestal het hele leven bij elkaar, vaak meer dan tien jaar. Het is leuk ze samen in bermen en tuinen, en op stations en daken bezig te zien. Dat het in dit geval om paartjes gaat, maakt het helemaal triest, als een van de twee zou worden neergeschoten.

Wanneer er kauwtjes geschoten worden, zullen, zolang er aantrekkelijke nestlocaties blijven, nieuwe stelletjes de opengevallen plaatsen opvullen. Het zou praktischer zijn als de potentiële nestlocaties ontoegankelijk of veilig worden gemaakt.

Omdat via internet de aanvraag bij de ontheffing niet in te zien was, heeft onze fractie op 23 december op het provinciehuis bij de balie gevraagd naar de stukken bij de bekendmaking. Ondanks dat de medewerker bij de receptie zeer behulpzaam en ter zake kundig was, konden we in de opslagruimte de stukken bij deze bekendmaking niet vinden. Het was ook niet duidelijk volgens welke indeling alle stukken die ter inzage lagen in de opslagruimte gerangschikt waren.

  1. Via de bekendmaking op internet is alleen de ontheffing te vinden. Niet de aanvraag en eventuele bijlagen. Zonder deze stukken kan moeilijk door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Kunt u in antwoord op deze vragen de aanvraag en de eventuele bijlagen (op de juiste manier geanonimiseerd) openbaar maken ?
  2. Het is opmerkelijk dat de kauwtjes op deze manier bij een chemische fabriek een gevaar voor de openbare veiligheid zouden vormen. Zijn de kabels wel in kabelgoten gelegd ? Voldoet de installatie aan de veiligheidsvoorschriften ? Is er bij inspecties achterstallig onderhoud aangetroffen ?
  3. Is het niet mogelijk met gaas gevaarlijke delen af te schermen ?
  4. Is er acuut gevaar ?
  5. Als het op korte termijn niet mogelijk is gevaarlijke delen af te scherm, kan dat dan ook niet op langere termijn ? De ontheffing is nota bene voor vier jaar.
  6. Hebben zich door de kauwtjes al gevaarlijke situaties voorgedaan ?
  7. Is de aanvraag gedaan naar aanleiding van bevindingen bij een inspectie in verband met de milieuvergunning ?
  8. Speelt dit probleem bij meer bedrijven waar Gelderland het bevoegd gezag voor de millieuvergunning is ?
  9. De kauwtjes worden met een luchtgeweer neergeschoten. Heeft u een rapport dat onderbouwt dat een luchtgeweer aan de eisen van de Flora- en Faunawet voldoet, en tot welke afstand dat het geval is ? (Een rapport als het NFI rapport over wilde zwijnen)
  10. Als kauwtjes al voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen, is luchtvuurwerk dan op 31 december in Zaltbommel ook verboden ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 29 dec. 2014

Vraag 1 :
Via de bekendmaking op internet is alleen de ontheffing te vinden. Niet de aanvraag en eventuele bijlagen. Zonder deze stukken kan moeilijk door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Kunt u in antwoord op deze vragen de aanvraag en de eventuele bijlagen (op de juiste manier geanonimiseerd) openbaar maken?

Antwoord:
Via de bekendmaking op internet is aangegeven dat alleen het besluit ter inzage is gelegd en dat via het provincieloket, indien gewenst, nadere informatie kan worden verstrekt zoals het geanonimiseerd toesturen van onderliggende stukken danwel het ter inzage geven aan de balie. Zie verder het antwoord op uw vragen over bekendmakingen 2015-000005.

Vraag 2 :
Het is opmerkelijk dat de kauwtjes op deze manier bij een chemische fabriek een gevaar voor de openbare veiligheid zouden vormen. Zijn de kabels wel in kabelgoten gelegd? Voldoet de installatie aan de veiligheidsvoorschriften? Is er bij inspecties achterstallig onderhoud aangetroffen?

Antwoord:
De kabels van het bedrijf zijn in kabelgoten en op leidingbruggen geplaatst en tijdens inspecties is niet gebleken dat de installatie niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Verder is tijdens de inspecties géén achterstallig onderhoud waargenomen.

Vraag 3 :
Is het niet mogelijk met gaas gevaarlijke delen af te schermen?

Antwoord:
Nee, niet alles kan gezien de veiligheid worden afgeschermd, daar waar dat mogelijk is zijn mogelijke nestlocaties afgeschermd en/of ontoegankelijk gemaakt. Kauwen zijn zeer vindingrijk en op langere termijn moeilijk te weren.

Vraag 4 :
Is er acuut gevaar?

Antwoord:
Op dit moment bestaat er geen accuut gevaar en zijn er geen directe risico's. De maatregelen zijn preventief van aard omdat door het steeds groter worden van de populatie kauwen in de (nabije) toekomst gevaren en risico's voor de omgeving gaan bestaan.
De kauwen nestelen in leidinggoten, op installaties en bij leidingdoorvoeren in wanden. Door het nestelen op de genoemde plekken pikken deze vogels aan leidingen, installatiedelen en brandwerende materialen. Deze situatie gaat directe risico's met zich meebrengen voor de continuïteit van de installaties en processen, het functioneren van veiligheidsvoorzieningen en brandwerende scheidingen.
Het streven is acuut gevaar te voorkomen. In verband met de veiligheidsvoorschriften moet elke potentieel gevaarlijke situatie voorkomen danwel opgeheven worden.

Vraag 5 :
Als het op korte termijn niet mogelijk is gevaarlijke delen af te schermen, kan dat dan ook niet op langere termijn? De ontheffing is nota bene voor vier jaar.

Antwoord:
Een afdoende afscherming tegen kauwen is praktisch niet mogelijk. Volgens voorschrift dient er jaarlijks gerapporteerd te worden over de ondernomen acties en het effect daarvan.

Vraag 6 :
Hebben zich door de kauwtjes al gevaarlijke situaties voorgedaan?

Antwoord:
Nee, er hebben zich nog géén gevaarlijke situaties voorgedaan. Zie verder het antwoord op vraag 4.

Vraag 7 :
Is de aanvraag gedaan naar aanleiding van bevindingen bij een inspectie i.v.m. de milieuvergunning?

Antwoord:
Nee. Voor de reden van het aanvragen van de ontheffing zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 8 :
Speelt dit probleem bij meer bedrijven waar Gelderland het bevoegd gezag voor de milieuvergunning is?

Antwoord:
Voor zover wij weten speelt dit niet bij andere bedrijven waar Gelderland het bevoegd gezag is.

Vraag 9 :
De kauwtjes worden met een luchtgeweer neergeschoten. Heeft u een rapport dat onderbouwt dat een luchtgeweer aan de eisen van de Flora- en Faunawet voldoet, en tot welke afstand dat het geval is? (Een rapport als het NFI rapport over wilde zwijnen.)

Antwoord:
Het type geweer volstaat voor het doel en deze situatie. Het gaat om een kleine diersoort in een bebouwde omgeving. Daarom mag wettelijk ook bijvoorbeeld binnen gebouwen t.b.v. verwilderde duiven een luchtdrukgeweer gebruikt worden.

Vraag 10 :
Als kauwtjes al voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen, is luchtvuurwerk dan op 31 december in Zaltbommel ook verboden?

Antwoord:
Dit is ter beoordeling van de burgemeester van Zaltbommel.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> De antwoorden zijn hier als PDF te vinden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer