Vragen over onderhoud van water­gangen in een Ecolo­gische Verbin­dingszone


Indiendatum: nov. 2013

Onze fractie kreeg een bericht doorgestuurd van een melding op waarneming.nl en op Facebook van natuuronvriendelijk onderhoud van een watergang in een Ecologische Verbindingszone. Langs het Afleidingskanaal ten oosten van Zutphen is in oktober over enkele kilometers de begroeiing weggemaaid. Het leefgebied van vele dieren is daarbij vernield:

De ijsvogels en reigers kunnen hier niet meer vissen; dodaarzen zijn hun slaapplaats kwijt, meerkoeten hun territoria en voedsel, vissen beschutting. Vlinder- en sprinkhaneneieren ver-rotten op lokatie net als plantenzaden; het wintervoedsel voor vogels en muizen.”

Bij het maaien is bovendien de poot van een Meerkoet afgemaaid.


Vragen:

  1. Klopt het dat dit deel van het Afleidingskanaal in een (natte) Ecologische Verbindingszone ligt ?
  2. Heeft de provincie overleg met de Waterschappen over het beheer van de natuur bij water-gangen ?
  3. Bent u met ons van mening dat het beheer van de watergangen beter kan en moet dan in dit geval en dat dit beheer zeker niet past bij een Ecologische Verbindingszone ?
  4. Heeft u voorbeelden van watergangen en oevers die beter beheerd worden ?
  5. Zijn er regels voor het onderhoud van de watergangen voor verschillende gebieden ? (Natura 2000, EHS, EVZ, etc.) Zijn de regels op internet te vinden ?
  6. Is het afmaaien van een pootje van een Meerkoet een overtreding van de Flora- en Fauna-wet ?
  7. Is er, om dit dierenleed te voorkomen, een maximumsnelheid gesteld aan cyclomaaiers, zodat dieren zich op tijd uit de voeten kunnen maken ? Zo nee, bent u bereid een maximumsnelheid in te stellen in beheerplannen ?
  8. Krijgen de personen die het onderhoud doen instructie hoe dat zo natuur- en diervriendelijk te doen ?
  9. In de nieuwe ontwerp-structuurvisie ligt het Afleidingskanaal niet in het Gelders Natuur Netwerk, maar in de Groene Ontwikkelzone, waar de natuur minder beschermd is. Zelfs als de natuur aan beide zijden van het kanaal wel in het Gelders Natuur Netwerk ligt. Heeft dit invloed op het maaibeheer ?Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 5 nov. 2013

Onze fractie kreeg een bericht doorgestuurd van een melding op waarneming.nl en op Facebook van natuuronvriendelijk onderhoud van een watergang in een Ecologische Verbindingszone. Langs het Afleidingskanaal ten oosten van Zutphen is in oktober over enkele kilometers de begroeiing weggemaaid. Het leefgebied van vele dieren is daarbij vernield:

“De ijsvogels en reigers kunnen hier niet meer vissen; dodaarzen zijn hun slaapplaats kwijt, meerkoeten hun territoria en voedsel, vissen beschutting. Vlinder- en sprinkhaneneieren ver-rotten op lokatie net als plantenzaden; het wintervoedsel voor vogels en muizen.”

Bij het maaien is bovendien de poot van een Meerkoet afgemaaid.

Vraag 1
Klopt het dat dit deel van het Afleidingskanaal in een (natte) Ecologische Verbindingszone ligt ?

Antwoord
Nee, het kanaal is geen Ecologische Verbindingszone. De omgeving van het kanaal maakt nu grotendeels deel uit van de EHS. In de Omgevingsvisie is de omgeving van het kanaal gekenmerkt als een gebied dat tot de Groene Ontwikkelingszone behoort en dat grenst aan het Gelders Natuur Netwerk.

Vraag 2
Heeft de provincie overleg met de Waterschappen over het beheer van de natuur bij watergangen ?

Antwoord:
Nee, het beheer van watergangen is een taak van het waterschap.

Vraag 3
Bent u met ons van mening dat het beheer van de watergangen beter kan en moet dan in dit geval en dat dit beheer zeker niet past bij een Ecologische Verbindingszone?

Antwoord
Het beheer van watergangen is afgestemd op de functie en inrichting van watergangen en dient kostenefficiënt te gebeuren. Wij ondersteunen het waterschap bij het herinrichten van wateren en oevers waar deze een natuurfunctie hebben. Het onderhoud is vervolgens een taak van het waterschap. In de Watervisie 2030 geeft het Waterschap Rijn en IJssel aan dat zij bij beheer en onderhoud werken volgens bestaande wetgeving om kwetsbare populaties van bedreigde en beschermde soorten niet in gevaar te brengen. Ons college heeft geen reden aan te nemen dat het Waterschap Rijn en IJssel deze taak niet naar behoren uitvoert.

Vraag 4
Heeft u voorbeelden van watergangen en oevers die beter beheerd worden?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5
Zijn er regels voor het onderhoud van de watergangen voor verschillende gebieden? (Natura 2000, EHS, EVZ, etc.). Zijn de regels op internet te vinden?

Antwoord
Nee, er zijn geen regels voor het onderhoud van de watergangen voor verschillende gebiedscategorieën. Wel is het waterschap gebonden aan een gedragscode in het kader van de Flora en faunawet. Op de site van het Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl) is de Veldgids beheer en onderhoud te vinden, waarin de gedragscode Flora en faunawet voor de praktijk vertaald is.

Vraag 6
Is het afmaaien van een pootje van een Meerkoet een overtreding van de Flora en faunawet?

Antwoord
Op grond van artikel 9 van de Flora en faunawet is het verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort zoals de meerkoet, te verwonden.

Vraag 7
Is er, om dit dierenleed te voorkomen, een maximumsnelheid gesteld aan cyclomaaiers, zodat dieren zich op tijd uit de voeten kunnen maken? Zo nee, bent u bereid een maximumsnelheid in te stellen in beheerplannen?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 8
Krijgen de personen die het onderhoud doen instructie hoe dat zo natuur- en diervriendelijk te doen?

Antwoord:
Ons is bekend dat dit het geval is, opdat het waterschap invulling kan geven aan haar eigen gedragscode.

Vraag 9
In de nieuwe ontwerp-structuurvisie ligt het Afleidingskanaal niet in het Gelders Natuur Netwerk, maar in de Groene Ontwikkelzone, waar de natuur minder beschermd is; zelfs als de natuur aan beide zijden van het kanaal wel in het Gelders Natuur Netwerk ligt. Heeft dit invloed op het maaibeheer?

Antwoord
Nee, zie hiervoor de antwoorden op vragen 1 en 5.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Interessant voor jou

Vragen over verdwijnen wachthuisjes op perrons

Lees verder

Vragen over HRe ketels en Groen Gas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer