Natuur verbinden en versterken


De natuur die nog over is in Gelderland moet natuur blijven! De natuur wordt versterkt en waar mogelijk vergroot. Door versnipperde natuurgebieden met elkaar en de Veluwe te verbinden, zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen om te overleven. Hierbij moeten ook natuurgebieden buiten de provincie worden betrokken, zoals de Oostvaardersplassen. Zo ontstaat er ruimte voor natuurontwikkeling, wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen zich herstellen. Ook buiten de beschermde natuurgebieden is natuurherstel noodzakelijk: op akkers, in weides, bermen, slootkanten, stedelijk groen en tuinen valt winst te behalen. Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.

• De provincie stelt een heldere en ambitieuze visie op natuur en klimaat vast, met een goede beschrijving van de huidige staat van de natuur, de gewenste milieukwaliteit en een concreet, integraal plan om meer natuur te realiseren en klimaatverandering tegen te gaan.

• Om de bescherming van de intrinsieke waarde van natuur beter te verankeren, gaat de provincie samen met burgers, juristen en andere deskundigen de mogelijkheden onderzoeken om de natuur rechten te verlenen in de vorm van rechtspersoonlijkheid.

• De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, wordt uiterlijk in 2027 alsnog volledig gerealiseerd. De Gelderse ecologische verbindingszones moeten zo snel mogelijk worden gerealiseerd en ingericht. Bestaande verbindingszones moeten worden beschermd.

• Buiten de beschermde natuurgebieden wordt de Basiskwaliteit Natuur ingesteld: een norm waar de leefomgeving aan moet voldoen om deze leefbaar te houden voor natuur en mens.

• De provincie vermindert daar waar het kan het aantal provinciale wegen door natuurgebieden en legt daar geen nieuwe wegen aan om versnippering te voorkomen en de biodiversiteit te versterken.

• Het gebruik van prikkeldraad in de natuur wordt verboden en migratiebeperkende hekken worden zoveel mogelijk verwijderd en vermeden.

• Daadwerkelijke bescherming van dieren, natuur en milieu is het uitgangspunt bij beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en het verlenen van vergunningen.

• Bijzondere Provinciale Natuurgebieden, Nationale Parken, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen met een ecologische waarde, zoals de uiterwaarden van de Rijntakken, het Achterhoekse coulissenlandschap en de Veluwe, worden beschermd en het toezicht in natuurgebieden wordt versterkt.

• Flora, fauna en de staat van de natuur zijn goed gemonitord en de gegevens zijn openbaar toegankelijk.

• Gelderland zorgt voor voldoende recreatiemogelijkheden, buiten beschermde natuurgebieden. Het Gelders Natuurnetwerk is geen pretpark. Natuurgebieden worden tussen zonsondergang en zonsopgang gesloten voor recreatie.

• In en rondom Natura 2000-gebieden vindt geen mijnbouwactiviteit (zoals gaswinning of zoutwinning), drainage of wateronttrekking plaats en wordt geen gif, kunst- of drijfmest gebruikt.

• Boven of in natuurgebieden wordt geen ruimte gegeven aan vliegtuigen of lawaairecreatie, zoals drones en helikopters. Alle natuurgebieden worden stiltegebieden.

• Er worden geen vergunningen verleend voor festivals in natuurgebieden.

• Lichtvervuiling in de natuur, bijvoorbeeld door industrie, recreatie, stallen en kassen, wordt aangepakt. • De provincie stimuleert dierenwelzijns-, natuuren milieueducatie.

Het standpunt Natuur verbinden en versterken is onderdeel van: Natuur en klimaat