Vragen over veehou­derij in de Gelderse Vallei en Brabant


Indiendatum: dec. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Woensdag werd bij het werkbezoek aan veehouderijbedrijven in de Gelderse Vallei gesteld dat het niet nodig was om in de Gelderse Vallei maatregelen te nemen zoals in Brabant, tegen de groei van de intensieve veehouderij, omdat de situatie in Brabant “van een andere orde” was.

In onderstaande drie tabellen zijn steeds vijf Brabantse en vijf Gelderse gemeenten aangeven. De gemeenten met in hun provincie respectievelijk de hoogst vergunde ammoniakuitstoot per km2, fijnstofuitstoot per km2, en geuruitstoot per km2 (van veehouderijbedrijven). De gegevens zijn uit het BVB per 28-11.

Wat betreft de vergunde ammoniakuitstoot per km2, staan Barneveld en Scherpenzeel samen met Boekel en Sint-Anthonis bovenaan.

Wat betreft de vergunde fijnstofuitstoot per km2 is de situatie in Scherpenzeel en Barneveld ernstiger dan in Boekel.

De vergunde geuruitstoot per km2 is in Barneveld slechts weinig lager dan in Boekel, de meest “geurende” Brabantse gemeente.

In onderstaande tabel staat wat de vierkante kilometer is in Brabant en Gelderland, met de meeste vergunde ammoniakuitstoot, fijnstofuitstoot, en geuruitstoot.

Wat betreft ammoniakuitstoot “wint” Gelderland ruimschoots. Wat betreft maximale fijnstofuitstoot en geuruitstoot per vierkante kilometer is er weinig verschil.

  1. Bent u met ons eens, dat wat betreft milieubelasting de situatie in de Gelderse Vallei van dezelfde orde is, dus even ernstig is, als in de meest veedichte Brabantse gemeenten ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 16 dec. 2015

Bij het vergelijken van de informatie van vijf Brabantse en vijf Gelderse gemeenten met in hun provincie respectievelijk de hoogst vergunde ammoniakuitstoot per km2, fijnstofuitstoot per km2, en geuruitstoot per km2 (van veehouderijbedrijven) blijkt dat:

  • bij de vergunde ammoniakuitstoot per km2 Barneveld en Scherpenzeel samen met Boekel en Sint-Anthonis bovenaan staan,
  • bij de vergunde fijnstofuitstoot per km2 de situatie in Scherpenzeel en Barneveld ernstiger is dan in Boekel,
  • de vergunde geuruitstoot per km2 in Barneveld slechts weinig lager is dan in Boekel, de meest “geurende” Brabantse gemeente,
  • wat betreft de vierkante kilometer ammoniakuitstoot Gelderland het ruimschoots ‘wint’ van Noord-Brabant,
  • wat betreft maximale fijnstofuitstoot en geuruitstoot er per provincie per vierkante kilometer weinig verschil is.

Vraag 1:
Bent u met ons eens, dat wat betreft milieubelasting de situatie in de Gelderse Vallei van dezelfde orde is, dus even ernstig is, als de meest veedichte Brabantse gemeenten?

Antwoord:
Nee. Uw analyse is op basis van de vergunde uitstootcijfers van vijf Gelderse en vijf Brabantse gemeenten. Dit is onvoldoende basis om een vergelijking te maken.

In de Statenbrieven ‘Duurzame veehouderij’ (PS2015-44), ‘Veehouderij: verantwoord verder’ (PS2013-1056) en ‘Veehouderij actuele ontwikkelingen’ (PS2013-817) bent u geïnformeerd over keuzes en achtergronden van het veehouderijbeleid van de provincie Noord-Brabant ten opzichte van Gelderland. In deze brieven is aangegeven dat de veehouderij zich in Gelderland diverser heeft ontwikkeld dan in Brabant: met sturing op kleinere bouwblokmaten en meer verduurzaming. ‘De noodzaak voor directe sturing is minder groot dan in Brabant’ (PS2013-1056). Waar de varkensstapel in Brabant groeide, zag Gelderland de varkensstapel juist dalen en verschuiven naar Brabant (PS2013-817).

Op dit moment werken wij conform uw amendement (A8, van de statenvergadering van 8 en 9 juli 2014) in co-creatie een voorstel uit voor een plussenbeleid voor niet-grondgebonden veehouderij. Uitbreiding van het bedrijf moet hand in hand gaan met bovenwettelijke maatregelen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit. In dat verband zal de situatie in specifieke gebieden ook aan de orde komen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Interessant voor jou

Vragen over het Gelders Huis

Lees verder

Vragen over Gelderse plussen en kalverhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer