Vragen over voor­ge­nomen bomenkap Heer­derweg


Indiendatum: nov. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan over de voorgenomen massale bomenkap langs de N794 (Heerderweg, Epe). Ook de Partij voor de Dieren is niet gelukkig met deze kaalslag. Er zijn bij ons vragen gerezen over enerzijds het proces en anderzijds de inhoudelijke afwegingen. Wij verzoeken het college deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden aangezien de kans op een debatverzoek voor de eerstvolgende commissievergadering over dit onderwerp groot is.

 1. Wij vinden het bijzonder vreemd dat er nu massaal en met grote verontwaardiging gereageerd wordt op de bomenkap en dat dit tijdens het formele inspraakproces niet aan de orde is gekomen. Ook dat gemeenteraadsfracties nu aangeven dat zij de omvang van het plan vooraf niet doorgrond hadden, vinden wij bijzonder. Kan de gedeputeerde aangeven wat er in haar ogen verkeerd is gegaan tijdens het inspraakproces en de voorlichting daarover?
 2. Wij zijn van mening dat de gedeputeerde meer moet doen met de massale tegenstand van inwoners (waaronder duizenden ondertekenaars van de petities ‘Stop kaalslag Heerderweg Epe’ en “Red oude monumentale bomen Heerderweg N794 en bomen langs N-wegen”, de vele honderden mensen die aanwezig waren bij de protestbijeenkomst van 22 oktober) dan alleen zeggen dat de procedures juridisch juist doorlopen zijn en dat de reacties te laat ingediend zijn. Is de gedeputeerde dat met ons eens? Zo ja, wat gaat ze eraan doen? Zo nee, waarom niet.

  In antwoord op een rondvraag over de geplande bomenkap langs de N794, tijdens de vergadering van commissie BOC op 23 september, gaf gedeputeerde Bieze het volgende aan: “De overheid moet belangen afwegen. De veiligheid van fietsers weegt het zwaarst in deze afweging. GS vinden deze route het beste en veiligste.” Wij zijn het er mee eens dat de veiligheid van fietsers heel erg belangrijk is, maar zoals gedeputeerde Bieze al aangaf spelen ook andere belangen. Wij zijn benieuwd hoe het college de verschillende belangen heeft afgewogen.
 3. Welke belangen zijn in deze kwestie afgewogen en hoe zijn zij naar prioriteit gerangschikt?

  Wat ons verder opvalt, is dat inwoners heel andere oplossingen noemen dan het gekozen traject door het college.
 4. Welke alternatieven, die de veiligheid verhogen, heeft het college in overweging genomen en waarom zijn deze terzijde geschoven?
 5. In hoeverre heeft het college de alternatieven mee gewogen, die nu door de inwoners worden genoemd? En hoe beoordeelt het college de genoemde alternatieven?

  Volgens de inspraaknota van 11 november 2013 (p. 57) is het niet toegestaan om de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/u omdat de N794 aangegeven staat als een gebiedsontsluitingsweg (GOW). De snelheidslimiet van zo’n weg is 80 km/u. Het is echter vreemd dat de gehele N794 aangeduid wordt als een GOW. Volgens wegenwiki zijn erfaansluitingen op een GOW buiten de bebouwde kom namelijk in principe niet toegestaan. En traject 1 van de N794 heeft vele erfaansluitingen. In de praktijk wordt dit traject dus gebruikt als een erftoegangweg (ETW), waar snelheidsbeperkingen wel toegestaan zijn.
 6. Wat is de reactie van het college op deze vreemde situatie? Hoe wil zij omgaan met wegaanduidingen, snelheidsbeperkingen en erfaansluitingen op deze weg? En waarom?
 7. Biedt deze dubbele situatie wellicht ook mogelijkheden om de maximumsnelheid toch te verlagen, zoals door veel inwoners wordt geopperd, en/of de bestaande weg anders in te richten (met kleuren, drempels en andere maatregelen) om de veiligheid te vergroten? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er? Zo niet, waaruit blijkt dat?
 8. Bent u bereid om in de reconstructie van de N794 een pas op de plaats te maken (en dus nog niet tot uitvoer van het plan over te gaan) om ervoor te zorgen dat de argumenten van de tegenstanders en de suggesties van de inwoners beter tot hun recht komen in de planvorming? Zo nee, waarom niet en zijn er omstandigheden denkbaar waardoor u wel een pas op de plaats zou nemen? Zo ja, welke omstandigheden zijn dit?

Wij verwachten veel van een college die streeft naar een goede samenwerking met alle partners en een college dat zich realiseert dat de provinciale overheid alleen samen met gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mensen knelpunten kan oplossen en kansen kan grijpen.

Maaike Moulijn
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 24 nov. 2015

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid Moulijn toekomen.

Vraag 1:
Wij vinden het bijzonder vreemd dat er nu massaal en met grote verontwaardiging gereageerd wordt op de bomenkap en dat dit tijdens het formele inspraakproces niet aan de orde is gekomen. Ook dat gemeenteraadsfracties nu aangeven dat zij de omvang van het plan vooraf niet doorgrond hadden, vinden wij bijzonder. Kan de gedeputeerde aangeven wat er in haar ogen verkeerd is gegaan tijdens het inspraakproces en de voorlichting daarover?

Antwoord:
Gedurende het planproces is uitgebreid, meer dan gebruikelijk, gecommuniceerd met bewoners, gemeenteraad en overige belangstellenden. Er zijn zoals gebruikelijk informatiebijeenkomsten geweest, informatiebrieven verspreid, via de website is een specifiek voor het project ingerichte kaartviewer beschikbaar gesteld, waarop alle te kappen en te herplanten bomen, per boom stonden weergegeven. Ook in het bestemmingsplan is iedere boom die gekapt wordt afzonderlijk gemarkeerd. Er zijn individuele gesprekken geweest met bewoners vanwege de verwerving van de grond en het kappen van bomen op particulier terrein (met name vanwege het verbeteren van het uitzicht bij uitritten). Tijdens de planfase zijn er bewoners geweest die in actie kwamen en een actiegroep hebben opgericht. Het rooien van bomen leidt altijd tot een gevoel van verlies en gemis bij bewoners. Daarom communiceren we hier zo zorgvuldig mogelijk over. Destijds heeft de gemeente het voorontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd. Hierop zijn 118 reacties ingediend. Na een derde informatieavond zijn er 23 zienswijzen ingediend. Een op basis van inspraakreacties aangepast ontwerp lag hieraan ten grondslag. Daarna is een verdere verfijningsslag toegepast op het ontwerp,Mede in reactie op suggesties en wensen van omwonenden is het ontwerp nogmaals op onderdelen aangepast. Thans resteert er nog één beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan, waarbij de indiener bij verkoopovereenkomst van grond aan de provincie heeft aangegeven dat hij niet tegen de komst van het fietspad is.
Met 44 particuliere grondeigenaren is op minnelijk wijze overeenstemming bereikt over de aankoop van grond, met één eigenaar is (nog) geen overeenstemming bereikt. Daarnaast is met circa twintig particuliere eigenaren een 'kavelpaspoort'overeengekomen, dat is de toestemming om op particulier terrein bomen te kunnen kappen. Een volledige verklaring waarom mensen nu opnieuw of nu pas reageren is niet te geven.

Vraag 2:
Wij zijn van mening dat de gedeputeerde meer moet doen met de massale tegenstand van inwoners (waaronder duizenden ondertekenaars van de petities 'Stop kaalslag Heerderweg Epe' en "Red ouder monumentale bomen Heerderweg N794 en bomen langs N-wegen", de vele honderden mensen die aanwezig waren bij de protestbijeenkomst van 22 oktober) dan alleen zeggen dat de procedures juridisch juist doorlopen zijn en dat de reacties te laat ingediend zijn. Is de gedeputeerde dat met ons eens? Zo ja, wat gaat ze eraan doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij de realisatie van projecten wordt een proces gevolgd waarin de volgende stappen worden doorlopen:

 • opdracht van uw Staten om een vraagstuk ter hand te nemen
 • planontwikkeling en voorbereiding
 • besluitvorming: beschikbaar stellen uitvoeringskrediet en planologische verankering
 • start voorbereiding uitvoering
 • na laatste check op afwijkingen en tekortkomingen start uitvoering.

Het bestemmingsplan dat uitvoering van de N794 mogelijk maakt is op 9 oktober 2014 unaniem door de raad aanvaard. We respecteren de emoties en gevoelens die worden geuit. We proberen daar binnen de door uw Staten meegegeven kaders aan tegemoet te komen. We kunnen echter onmogelijk vrijliggende fietspaden realiseren zonder bomen te kappen. In die zin kunnen we de emoties niet wegnemen.

Inleiding vraag 3:
In antwoord op een rondvraag over de geplande bomenkap langs de N794, tijdens de vergadering van commissie BOC op 23 september, gaf gedeputeerde Bieze het volgende aan: "De overheid moet belangen afwegen. De veiligheid van fietsers weegt het zwaarst in deze afweging. GS vinden deze route het beste en veiligste." Wij zijn het er mee eens dat de veiligheid van fietsers heel erg belangrijk is, maar zoals gedeputeerde Bieze al aangaf spelen ook andere belangen. Wij zijn benieuwd hoe het college de verschillende belangen heeft afgewogen.

Vraag 3:
Welke belangen zijn in deze kwestie afgewogen en hoe zijn zij naar prioriteit gerangschikt?

Antwoord:
De volgende hiërarchie van de doelen / belangen is gehanteerd, ter illustratie een korte opsomming van bijbehorende maatregelen:

 1. Verbeteren van de verkeersveiligheid: (brom-)fietsers, automobilisten N794 en bewoners langs N794.
  Maatregelen: vrijliggend fietspad, uitbuigingen en middenbermen voor gefaseerd oversteken bij zijwegen (mede op verzoek insprekers), heraanleg inritten, geparkeerde auto's naast fietspad Dennenheuvel verplaatsen, bomen kappen voor zichtlijnen (zijwegen en inritten)
 2. Eigendom van bewoners zoveel mogelijk respecteren
  Maatregelen: minimale tussenberm (tracedeel 1 en 4), minimale buitenberm
 3. Belangen van de agrarische ondernemers
  Maatregel: fietspad niet te diep de agrarische percelen in (trajectdeel 3).
 4. Goed inpassen in het landschap en zoveel mogelijk rekening houden met het karakter van de weg en de bestaande bomen.
  Maatregelen: fietspad achter eerste bomenrij (tracedeel 2 en 3), individuele afweging per boom (soms fietspad verleggen), herplant bomen in tussenberm, herplant boomafscherming (De Ontmoeting).
 5. Eisen Veluwelijn en hulpdiensten.
  Maatregelen: handhaving 80 km/h-regime, linksafstroken bij kruisingen en haltering bus naast de rijbaan.
 6. Ruimte voor ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen.
  Maatregelen: buitenberm en tussenberm op maat rekening houdend met aanwezige kabels en leidingen.
 7. Afwateringsprobleem oplossen (mede op verzoek omwonenden).
  Maatregelen: riool langs de riijbaan (trajectdeel 1 en 4), infiltratieriool
 8. Verminderen geluidsoverlast van de weg voor bewoners.
  Maatregel: op verzoek van bewoners wordt stil asfalt aangelegd (bovenwettelijke maatregel).

Inleiding vraag 4:
Wat ons verder opvalt, is dat inwoners heel andere oplossingen noemen dan het gekozen traject door het college.

Vraag 4:
Welke alternatieven, die de veiligheid verhogen, heeft het college in overweging genomen en waarom zijn deze terzijde geschoven?

Antwoord:
Voor het trajectdeel nabij de bebouwde kom (trajectdeel 1) zijn de volgende twee alternatieven onderzocht:
- het verplaatsen van de bebouwde komgrens zodat een deel van dit traject 50 km/u wordt;
- het instellen van de maximumsnelheid van 60 km/u.

Trajectdeel 1 voldoet, volgens de richtlijnen van het CROW, niet aan de omgevingskenmerken voor het instellen van een bebouwde kom. De weggebruiker zal dit niet als 50km/h herkennen en harder rijden waardoor er eerder onveiliger situaties ontstaan. De bebouwingsdichtheid in een bebouwde kom dient namelijk, bij tweezijdige bebouwing, minstens 30% te zijn en de bebouwing mag niet verder dan 25 meter uit de wegas liggen. Daarnaast zou de nieuwe inrichting van het wegvak, die hoort bij 50 km/h, leiden tot meer reistijd voor de Veluwelijn, een buslijn waar de provincie veel in heeft geïnvesteerd.

De Heerderweg is de belangrijkste noordelijke ontsluiting van Epe naar de A50, waar dagelijks 8.500 voertuigen rijden. De Heerderweg bestaat uit twee rechte stukken met daartussen de Norelboch . Op deze rechte stukken wordt nu al harder gereden dan 80 km/h. In de Norelbocht wordt langzamer gereden en wordt nu 60 km/h geadviseerd met blauwe borden.
Tijdens de inspraak van zomer 2013 vroegen omwonenden om de snelheid te verlagen naar 60 km/h. Dit is toen zorgvuldig onderzocht. Snelheid verlagen op een rechte weg buiten de bebouwde kom is zonder ingrijpende maatregelen (profielversmalling, verkeersplateaus, of bochten) niet mogelijk. Een dergelijke inrichting tot 60 km/h weg is bovendien bij deze verkeersaantallen en feitelijke snelheden onveiliger dan de huidige situatie. De doorstroming zal eveneens nadelig worden beïnvloed. Tot slot zullen bij een 60 km/h-inrichting ook vrijliggende fietspaden noodzakelijk zijn. Er zullen in die situatie rond de 450 bomen moeten worden gekapt, tegenover 603 bomen nu.
Daarom hebben de provincie en gemeente, met advies van de politie, in oktober 2013, gekozen om de 80 km/h te handhaven, maar om bij gevaarlijke punten de weg veiliger in te richten. Bij zijwegen komen middenbermen voor gefaseerd oversteken en uitbuigingen voor meer zicht op de fietsers. Bij de Norelbocht komen ook uitbuigingen en wordt geprobeerd de snelheid naar 60 km/uur terug te brengen door een maximumsnelheid van 60 km/h in te voeren. Hiervoor is inmiddels een verkeersbesluit genomen. Met dit maatwerk is de provincie tegemoet gekomen aan de wensen van de insprekers. Tijdens de bewonersavond van november 2013 bleek dat omwonenden deze oplossing acceptabel vonden.

Vraag 5:
In hoeverre heeft het college de alternatieven mee gewogen, die nu door de inwoners worden genoemd? En hoe beoordeelt het college de genoemde alternatieven?

Antwoord:
De provincie Gelderland heeft bij traject 1 overwogen om de maximumsnelheid terug te brengen naar 60 km/u. Hiervoor is niet gekozen. Voor de trajectdelen 3 en 4 is eveneens 60 km/h door de bewoners voorgesteld. Hiervoor is evenmin gekozen. De afwegingen leest u bij antwoord 4 met name de afweging die bij traject 1 is gemaakt.
Voor de Norelbocht in traject 2 is onderzocht of de bocht geschikt te maken is voor 80 km/h door deze te strekken. Deze keuze was opgenomen in het eerste ontwerp dat is voorgelegd. Vanuit de bewoners kwam de vraag of dit strikt noodzakelijk was en of de bocht niet kon blijven zoals deze nu was. Verder is door de inwoners voorgesteld om de oude spoorbaan te benutten als fietsroute. Deze recreatieve fietsroute wordt niet gezien als een reëel alternatief. De route is voor scholieren in de winterperiode sociaal onveilig (afgelegen en niet verlicht) en bovendien niet de kortste route en daardoor niet aantrekkelijk. Tot slot is het voorstel gedaan om het verkeer richting A50 over de N309 te geleiden. Dit achten wij geen reële optie vanwege omrijdbewegingen en onnodige belasting van het lokale wegennet.

Inleiding vraag 6:
Volgens de inspraaknota van 11 november 2013 (p. 57) is het niet toegestaan om de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/u omdat de N794 aangegeven staat als een gebierdsontsluitingweg (GOW). De snelheid van zo'n weg is 80 km/u. Het is echer vreemd dat de gehele N794 aangeduid wordt als een GOW. Volgens wegenwiki zijn erfaansluitingen op een GOW buiten de bebouwde kom namelijk in principe niet toegestaan. En traject 1 van de N794 heeft vele erfaansluitingen. In de praktijk wordt dit traject dus gebruikt als een erftoegangweg (ETW), waar snelheidsbeperkingen wel toegestaan zijn.

Vraag 6:
Wat is de reactie van het college op deze vreemde situatie? Hoe wil zij omgaan met wegaanduidingen, snelheidsbeperkingen en erfaansluitingen op deze weg? En waarom?

Antwoord:
De richtlijnen zijn op te vatten als na te streven doelen in de meest optimale situatie. In bestaande situaties, zoals in dit geval voor de N794, zal altijd maatwerk moeten worden geleverd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de richtlijnen. Parallelwegen zijn niet wenselijk, omdat deze een te groot ruimtebeslag en impact op de omgeving zouden hebben. Dit brengt met zich mee dat de erftoegangen rechtstreeks blijven aangesloten op de N794. Zie verder antwoord op vraag 4.

Vraag 7:
Biedt deze dubbele situatie wellicht ook mogelijkheden om de maximumsnelheid toch te verlagen, zoals door veel inwoners wordt geopperd, en/of de bestaande weg anders in te richten (met kleuren, drempels en andere maatregelen) om de veiligheid te vergroten? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er? Zo niet, waaruit blijkt dat?

Antwoord:
Nee dit is niet mogelijk. We richten de weg zo veilig mogelijk in voor alle weggebruikers en houden rekening met de belangen en de veiligheid van de bewoners. Zie ook antwoord op vraag 4.

Vraag 8:
Bent u bereid om in de reconstructie van de N794 een pas op de plaats te maken (en dus nog niet tot uitvoer van het plan over te gaan) om ervoor te zorgen dat de argumenten van de tegenstanders en de suggesties van de inwoners beter tot hun recht komen in de planvorming? Zo nee, waarom niet en zijn er omstandigheden denkbaar waardoor u wel een pas op de plaats zou nemen? Zo ja, welke omstandigheden zijn dit?

Antwoord:
In het planproces zijn argumenten en suggesties van bewoners en insprekers uitgebreid en meerdere malen aan de orde geweest. Deze zijn serieus genomen en zorgvuldig onderzocht. Met alle belangen is zoveel als mogelijk rekening gehouden. We zijn ons ervan bewust dat voor de bewoners die nu tegen het plan zijn om de N794 verkeersveiliger in te richten het gemis van de bomen niet opweegt tegen het algemeen belang van de duizenden weggebruikers. In onze communicatie respecteren wij deze emotie en de individuele meningen. Uiteraard blijven we zoveel mogelijk met hen in gesprek, en blijven we onze argumenten en inzichten toelichten. We zullen dit ook blijven doen gedurende de afronding van het planproces en de werkzaamheden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer