Motie Kunst & Cultuur in het Provin­ciehuis


27 januari 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 januari 2021,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • Gelderland rijk is aan cultuur en erfgoed;
  • De Uitgangspuntennotitie Aanpak Cultuur en Erfgoed erop gericht is om het cultuur- en erfgoedklimaat in Gelderland in stand te hotiden en te versterken;

overwegende dat

  • De provincie de mogelijkheid heeft om Cultuur Oost of een Kunstcommissie te vragen door haar gesteunde instellingen, collectieven en kunstenaars voor te stellen om op het provinciehuis hun kunst te topen in de vorm van een mini-optreden of expositie;
  • Een dergelijk initiatief laat zien dat de provincie graag in contact komt met de kunst die zij steunt met maatschappelijke middelen;

verzoeken GS

  • Op het moment dat de Covid-maatregelen het toestaan tijdens een openbare bijeenkomst in het/provinciehuis enkele instellingen, collectieven of kunstenaars de mogelijkheid te/even om hun kunst te tonen;
  • Bij succes een/egelmaat te zoeken waarbij dit concept kan worden herhaald;

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Maurits Gemmink
Socialistische Partij

Rosmarijn Boender
VVD

René Westra
VVD


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen