Motie tegengaan opkoop van betaalbare woningen voor finan­cieel gewin


2 februari 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2 februari 2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • Starters het moeilijk hebben om zich te huisvesten en nauwelijks uitzicht hebben om de woningmarkt te betreden;
  • Zelfbewoningsplicht voor en na verkoop een belangrijk instrument is om ongewenste opkoop van betaalbare woningen door beleggers of speculanten tegen te gaan;
  • Minder dan 55% van de Gelderse gemeenten zelfbewoningsplicht als instrument inzet bij nieuwbouwwoningen;

overwegende dat

  • Een transparant beeld ontbreekt van de rol van grote investeringsmaatschappijen als Blackstone binnen de Gelderse woningmarkt;
  • Niet alle mogelijkheden worden benut door Gelderse gemeenten om de opkoop van betaalbare woningen door beleggers of speculanten tegen te gaan;
  • De provincie een verantwoordelijkheid heeft om ongewenste opkoop tegen te gaan van woningen die zij zelf betaalbaar maakt of versnelt;

verzoeken GS

  • Bij het uitwerken van de pilots in het kader van het ‘woonfonds Gelderland’ zorg te dragen dat in alle gevallen sprake is van zelfbewoning,

en gaan over tot de orde van de dag.


Lester van der Pluijm
Partij voor de Dieren

Stan Hellegers
D66

Esther Portegies
SP

Frans Bruning
GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen