Schrif­te­lijke vragen over provin­ciaal beleid naar aanleiding PAS uitspraak Raad van State.


11 juni 2019

De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen nav. de PAS-uitspraak van de Raad van State. De PvdD wil dat de vergunningen die onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn aangevraagd en die nog niet onherroepelijk zijn verleend per direct worden ingetrokken. Ook onbenutte vergunningen moeten worden ingetrokken. De PvdD wil daarom ook van Gedeputeerde Staten weten welke juridische en financiële consequenties de uitspraak heeft voor de provincie, en hoe zij van plan is om te gaan met de ondernemers die ten onrechte een vergunning gekregen hebben.

Op 29 mei jl. oordeelde de Raad van State dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoende is om aan de richtlijnen te voldoen zoals die door de EU zijn opgesteld. Het doel van PAS was om boeren in of nabij een Natura2000 gebied vóóraf te kunnen laten compenseren voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt zou worden door weidegang en mest(verwerking). Het Europees Gerechtshof had vorig jaar al bepaald dat PAS in strijd was met de Europese regelgeving, omdat in de praktijk niet duidelijk is hoeveel uitstoot er precies plaatsvindt en of de natuur voldoende is beschermd. Nu is ook door de Raad van State bevestigd dat de onderbouwing van het beleid “niet deugt”.

Talloze natuur- en milieuorganisaties hadden voor de invoering van het PAS-beleid al bezwaren. Ook de Partij voor de Dieren heeft in 2011 reeds kritische vragen gesteld over de uitwerkingen van het omstreden beleid en op een aantal cruciale problemen gewezen met betrekking tot het vóóraf compenseren van uitstoot.Toch zijn er onder dit slecht onderbouwde beleid in Gelderland jarenlang vergunningen verleend die nu dus in strijd blijken met de Europese natuurwetgeving.

Bovendien werd, al voordat de zaak naar de Raad van State ging, gewaarschuwd dat het PAS-beleid zeer waarschijnlijk in strijd was met de EU regelgeving. Toch is het provincieloket na de EU uitspraak in november 2018 maar één dag gesloten geweest. Daarna zijn er gewoon weer vergunningen verleend, hoewel toen eigenlijk al duidelijk was dat dit niet kon volgens de EU regels. Ook daar stelt de PvdD nu vragen over.

Vaststaat dat de uitspraak verregaande gevolgen zal hebben voor het provinciaal beleid, maar vooral ook voor ondernemers die zich netjes aan provinciale regels hebben gehouden die nu achteraf ongeldig verklaard worden.

Fractievoorzitter Luuk van de Veer: “Wij hebben de indruk dat de provincie de lopende aanvragen gewoon nog wil blijven afhandelen. De provincie doet er beter aan proactief te handelen en deze procedures stop te zetten. Wij roepen daarom ook milieu- en natuurorganisaties op om zoveel mogelijk bezwaren en zienswijzen in te dienen.”