Debat­verzoek jacht met hagel


Indiendatum: apr. 2018

Vergadering Provinciale Staten op 11 april 2018

Interpellatieverzoek (art. 36 Reglement van Orde) omgezet in Debatverzoek

Over de jacht met hagel.

Ondergetekende verzoekt het college van Gedeputeerde Staten inlichtingen te verstrekken over bovengenoemd onderwerp. De onderstaande vragen zijn onderwerp van interpellatie :

1. Wat heeft het college gedaan om te bepalen wanneer er sprake is van “onnodig lijden” bij de jacht ?

2. Wat heeft het college gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving m.b.t. wet Natuurbescherming, om “onnodig lijden” bij de jacht te voorkomen ?

3. Heeft het college voldoende gedaan om “onnodig lijden” bij de jacht te voorkomen ?

4. Wat is de reden dat het college niet duidelijker handhavend optreedt tegen het schieten met hagel op meerdere dieren tegelijkertijd of vanaf te grote afstand ?

5. Wat is de reden dat het college in ontheffingen of in pachtcontracten het schieten met hagel op meerdere dieren tegelijkertijd of vanaf te grote afstand niet tegengaat ?

6. Vindt het college het acceptabel dat met ontheffingen van de provincie op meerdere ganzen tegelijkertijd, of van grote afstand, bijvoorbeeld meer dan 30 of 40 meter, met hagel op ganzen geschoten wordt, waarbij er een grote kans is dat er ganzen aangeschoten raken ?

7. Vindt het college het acceptabel dat op grond van de provincie door verpachting van de jacht met hagel op groepjes eenden geschoten wordt, waarbij er een grote kans is dat er eenden aangeschoten raken ?

Toelichting : Onze fractie is tegen de jacht. Provinciale Staten hebben besloten hobbyjacht op eigen terrein toe te staan, en ook de jacht voor schadebestrijding. Volgens artikel 3.24 van de wet Natuurbescherming[1] moet “onnodig lijden” dan worden voorkomen. Wat “onnodig” is wordt mede bepaald door de (financiële) middelen die beschikbaar gesteld worden voor alternatieven, en de voorstellen die het college daarvoor aan Provinciale Staten doet. In de toelichting bij het besluit Natuurbescherming[2] staat op bladzijde 104 : “Provincies dienen alle relevante aspecten af te wegen bij het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen, met inbegrip van de eis dat bij het vangen en doden onnodig leed moet worden voorkomen (artikel 3.24, eerste lid) en dat bij schadebestrijding – kort gezegd – de minst bezwarende oplossing moeten worden gekozen (artikel 3.25, derde lid).”

In antwoorden[3] op onze schriftelijke vragen vergoelijkt het college het schieten met hagel op groepen vogels, en op schieten vanaf te grote afstand. Het college heeft geen handhavingsdocument, en geeft niet aan er duidelijk tegen op te treden. In ontheffingen van de provincie wordt er niets over gezegd. Bij het verpachten van de jacht op terreinen van de provincie ook niet.

Het schieten met hagel op meerdere dieren tegelijk, of op te grote afstand, veroorzaakt extra veel dierenleed, omdat de kans groot is dat dieren wel geraakt worden door enkele hagelkorrels, maar niet onmiddellijk dood zijn. We hebben het college een youtube-filmpje van zo’n situatie gestuurd, en het college ziet er niets verkeerds in.

Volgens de antwoorden kan een handhaver, wanneer moedwillig handelen door een jager naar mening van een handhaver leidt tot onnodig lijden, de jager daarop aanspreken en bij aantoonbare misstanden verbaliserend optreden. Dit is buitengewoon vaag, en leidt ertoe dat niet gehandhaafd wordt.

Vergelijk dit met het rijden door rood licht. Dat is altijd fout, en niet alleen wanneer het moedwillig gebeurt, en naar mening van de agent leidt tot een onnodig ongeluk en aantoonbare schade…….

We willen dit nu direct agenderen, omdat deze maand het schieten van overzomerende ganzen met hagel weer is gestart, en ook omdat we na 31 mei een van de betrokken gedeputeerden hier niet meer over kunnen vragen.

Naam - Partij

L. van der Veer - Partij voor de Dieren

[1] http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.6_Artikel3.24

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2016/05/13/ontwerpnota-van-toelichting-besluit-natuurbescherming

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/4/Statenvragen/441883

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 10 apr. 2018

Bovenstaand interpellatieverzoek is omgezet in een debatverzoek. U kunt dat debat, en de beantwoording van de vragen door de Gedeputeerde, hier bekijken:

https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20180411_1

vanaf tijdsindex 4:07:14

Tijdens het debat is ook een motie ingediend. Deze motie kunt u hier bekijken.


Interessant voor jou

Mondelinge vraag over vervuilde buitenlandse grond in zandwinplassen

Lees verder

Schriftelijke vragen over weerstandscapaciteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer