Respect en ruimte voor in het wild levende dieren


De Partij voor de Dieren wil dat dieren de ruimte, rust en bescherming krijgen om te leven naar hun aard. Dieren in nood worden geholpen en de provincie zorgt voor een goede leefomgeving. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

• Gelderland stimuleert voorlichting over de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren, over de noodzaak om ze voldoende ruimte te geven en over het respecteren van hun natuurlijke gedrag en leefomgeving.

• De wolf heeft zich permanent in Gelderland gevestigd. Wolven zijn een verrijking van de natuur in Nederland, en de Veluwe in het bijzonder, en dragen bij aan een grotere biodiversiteit. Schapenhouders en boeren krijgen voorlichting en steun bij maatregelen om hun dieren te beschermen. De wolf behoudt zijn beschermde status en de Veluwe wordt erkend als onderdeel van zijn leefgebied. De provincie verstrekt geen ontheffingen om handhavers de wolf te laten afschrikken.

• De provincie zorgt voor een passend en structureel budget voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Gelderland faciliteert een provincie-dekkend netwerk van opvangcentra en dierenambulances en stimuleert het Rijk en gemeenten om ook hun bijdrage te leveren.

• Gelderland investeert in omgevingsdiensten die voldoende uitgerust zijn om de wettelijke bescherming van dieren en hun leefomgeving te kunnen controleren en handhaven. Zo ziet de provincie er streng op toe dat stroperij wordt aangepakt en dat dieren niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.

• Gelderland zorgt ervoor dat inwoners eenvoudig melding kunnen doen van illegale praktijken zoals stroperij en verstoring van wilde dieren.

• De provincie zorgt voor het beschermen, verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wild levende dieren. Zo zet Gelderland in op betere bescherming van kerngebieden en kansgebieden voor onder andere boerenlandvogels, door een verbod op stedelijke ontwikkeling in deze gebieden op te nemen als onderdeel van de ruimtelijke ordeningsregels.

• Om ongelukken met in het wild levende dieren tegen te gaan neemt de provincie maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, het plaatsen van wildhekken en rasters, en het inzetten van slimme technologie. Rond vliegvelden zoals Teuge wordt de teelt van gewassen die vogels aantrekken verboden.

• De provincie beschermt dieren tegen het verkeer en streeft naar zo min mogelijk slachtoffers. Gelderland stimuleert onafhankelijke monitoring die in kaart brengt waar en hoeveel dieren worden aangereden. Aan de hand van deze (openbare) gegevens evalueert de provincie jaarlijks het gevoerde beleid.