Schrif­te­lijke vragen Verstoorde wolven door onterecht afge­sloten faunap­as­sages rond Park de Hoge Veluwe


Indiendatum: 17 okt. 2023

Geacht college,

De politie heeft de provincie Gelderland gevraagd om op te treden tegen Park de Hoge Veluwe, vanwege het afsluiten van de faunapassages.[1] Die passages – aangelegd met € 5 miljoen provinciaal geld – moeten ervoor zorgen dat wild het park in en uit kan. Door het afsluiten kan de wolf het park niet uit, volgens de politie. Met een uitspraak van het Openbaar Ministerie is bevestigd dat door het afsluiten van de faunapassages, door Park de Hoge Veluwe, de wolf acht maanden is verstoord.

Volgens de provincie zijn er genoeg andere passages wel open en kan de wolf ook de reguliere toegangen gebruiken: “Uit onderzoek van januari blijkt dat een wolf over het hek is geklommen, tussen het gaas van het raster en het prikkeldraad door” op zoek naar doortocht naar een door de wolf zelf te bepalen leefgebied, een beschermd recht zoals beschreven in de Wet Natuurbescherming.

De investeringen voor deze faunapassages hebben de provincie samen circa vijf miljoen euro gekost. Ook is een gebruiksvergoeding overeengekomen van in totaal 220.000 euro en een vergoeding voor monitoring van 180.000 euro, aangevuld met ondersteuning met uren en middelen zoals camera’s. Dit maakt(e) deel uit van een zogeheten packagedeal tussen de provincie en Park de Hoge Veluwe.[2]

 1. In antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie in 2021 gaf uw college aan de afsluiting van de faunapassages, voor wolven, als een tijdelijke maatregel te zien.[3] Wanneer zou de afsluiting in uw ogen uiterlijk moeten zijn opgeheven, om nog van een ‘tijdelijke’ maatregel te kunnen spreken? Waarop baseert u dit?

  Antwoord:
  Ons eerdere antwoord over afsluiting als tijdelijke maatregel ging niet alleen over de wolf maar had op meer diersoorten betrekking. Tijdelijk betekent in dit geval totdat de omstandigheden volgens betrokkenen zodanig zijn gewijzigd dat tot een andere beoordeling moet worden gekomen. Daarvan is nu redelijkerwijs nog geen sprake.
 2. Kunt u zwart op wit inzichtelijk maken dat het voor wolven afsluiten van de faunapassages al dan niet in lijn is met de packagedeal, waar Park de Hoge Veluwe ruim vijf miljoen euro heeft ontvangen? Zo ja, graag een verwijzing naar de concrete afspraken hierover. Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Nee, de packagedeal uit 2012 ging niet expliciet in op wolven.

 3. Heeft de door het OM geconstateerde overtreding gevolgen voor de subsidieverlening aan Park de Hoge Veluwe?

  Antwoord:
  Bij de beantwoording van deze vraag gaan wij er van uit dat u doelt op een subsidierelatie tussen de provincie en het park, bijvoorbeeld waar het gaat over het uitvoeren van natuurbeheer. Wij zien nu geen aanleiding om terug te komen op afgehandelde financiële verplichtingen uit de packagedeal of anderszins.

 4. Erkent uw college dat het verstoren van de wolf verboden is op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming?[4] Zo nee, hoe leest u deze bepaling dan?

  Antwoord:
  Ja, de wolf is een beschermde diersoort waarvoor in algemene zin geldt dat het opzettelijk verstoren niet is toegestaan.

 5. Waarom geeft uw college geen gehoor aan het verzoek van de politie om te handhaven tegen deze overtreding van de Wet natuurbescherming door Park de Hoge Veluwe?

  Antwoord:
  Op 6 maart 2023 hebben wij een bestuurlijke rapportage ontvangen van de politie, waarin advies wordt gegeven over handhavende maatregelen ten aanzien van het park. Hoewel deze rapportage waardevolle informatie bevat, hebben wij ervoor gekozen om op basis van de beschikbare gegevens niet over te gaan tot handhaving. De reden daarvoor was dat wolven, ondanks beperkingen, toch het park in en uit kunnen en er op grond van de Wet natuurbescherming geen aanleiding bestond om handhavend op te treden.

 6. Indien andere passages wel open zijn, en de wolf ook op andere manieren toch in en uit het park kan, waarom houdt uw college dan toch vast aan behoud van de wolfwerende rasters; welk nut heeft dat dan nog? Indien u stelt dat de wolfwerende rasters wel degelijk wolven tegenhouden en dus verstoren, wederom de vraag: waarom treedt uw college niet op tegen deze overtreding van de Wet natuurbescherming door Park de Hoge Veluwe?

  Antwoord:
  Wij delen niet uw redenering dat wij vasthouden aan het behoud van wolfwerende rasters op de faunapassages. Enerzijds omdat het niet onze keuze was om deze rasters te plaatsen of te behouden. Anderzijds omdat de rasters om het park en op de faunapassages niet voldoen aan de technische criteria om als wolfwerend te worden aangemerkt, daarvoor ontbreken de stroomdraden die ondergraven en overklimmen tegengaan. Er is naar ons oordeel geen sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming waartegen opgetreden zou moeten worden.

 7. Op welke wijze is het behoud van de wolfwerende rasters op de faunapassages, in uw ogen, in lijn met het Interprovinciaal Wolvenplan?[5]

  Antwoord:
  Uw aanname dat sprake zou zijn van wolfwerende rasters is niet correct, zie ons antwoord bij vraag 6.

 8. Erkent uw college dat de wolf niet mag worden beheerd zolang de provincie haar actieve natuurbeschermingsverplichting (waaronder het verbinden van natuurgebieden) niet nakomt? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Het is zeker niet zo dat wij onze verplichtingen ten aanzien van natuurbescherming niet zouden nakomen. De op de Veluwe in grote aantallen aanwezige wolven zijn het levende bewijs dat natuurbescherming op en rond de Veluwe werkt en heeft gewerkt om een, voor de wolven, ideale situatie te creëren.

 9. Hoe is het lobbyen en het zich in het openbaar uitspreken, door uw college, voor een minder strikte beschermde status van de wolf te rijmen met het in stand houden van de wolfwerende hekken bij de faunapassages?

  Antwoord:
  Wij zien geen directe relatie tussen beide onderwerpen. Zie ook ons antwoord bij vraag 6.

Bart Kuijer,
Partij voor de Dieren


[1] https://www.gld.nl/nieuws/8023...

[2] https://gelderland.parlaeus.nl...

[3] https://gelderland.parlaeus.nl...

[4] https://wetten.overheid.nl/BWB...

[5] https://media.gelderland.nl/In...

Indiendatum: 17 okt. 2023
Antwoorddatum: 14 nov. 2023

Geacht college,

De politie heeft de provincie Gelderland gevraagd om op te treden tegen Park de Hoge Veluwe, vanwege het afsluiten van de faunapassages.[1] Die passages – aangelegd met € 5 miljoen provinciaal geld – moeten ervoor zorgen dat wild het park in en uit kan. Door het afsluiten kan de wolf het park niet uit, volgens de politie. Met een uitspraak van het Openbaar Ministerie is bevestigd dat door het afsluiten van de faunapassages, door Park de Hoge Veluwe, de wolf acht maanden is verstoord.

Volgens de provincie zijn er genoeg andere passages wel open en kan de wolf ook de reguliere toegangen gebruiken: “Uit onderzoek van januari blijkt dat een wolf over het hek is geklommen, tussen het gaas van het raster en het prikkeldraad door” op zoek naar doortocht naar een door de wolf zelf te bepalen leefgebied, een beschermd recht zoals beschreven in de Wet Natuurbescherming.

De investeringen voor deze faunapassages hebben de provincie samen circa vijf miljoen euro gekost. Ook is een gebruiksvergoeding overeengekomen van in totaal 220.000 euro en een vergoeding voor monitoring van 180.000 euro, aangevuld met ondersteuning met uren en middelen zoals camera’s. Dit maakt(e) deel uit van een zogeheten packagedeal tussen de provincie en Park de Hoge Veluwe.[2]

 1. In antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie in 2021 gaf uw college aan de afsluiting van de faunapassages, voor wolven, als een tijdelijke maatregel te zien.[3] Wanneer zou de afsluiting in uw ogen uiterlijk moeten zijn opgeheven, om nog van een ‘tijdelijke’ maatregel te kunnen spreken? Waarop baseert u dit?

  Antwoord:
  Ons eerdere antwoord over afsluiting als tijdelijke maatregel ging niet alleen over de wolf maar had op meer diersoorten betrekking. Tijdelijk betekent in dit geval totdat de omstandigheden volgens betrokkenen zodanig zijn gewijzigd dat tot een andere beoordeling moet worden gekomen. Daarvan is nu redelijkerwijs nog geen sprake.
 2. Kunt u zwart op wit inzichtelijk maken dat het voor wolven afsluiten van de faunapassages al dan niet in lijn is met de packagedeal, waar Park de Hoge Veluwe ruim vijf miljoen euro heeft ontvangen? Zo ja, graag een verwijzing naar de concrete afspraken hierover. Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Nee, de packagedeal uit 2012 ging niet expliciet in op wolven.
 3. Heeft de door het OM geconstateerde overtreding gevolgen voor de subsidieverlening aan Park de Hoge Veluwe?

  Antwoord:
  Bij de beantwoording van deze vraag gaan wij er van uit dat u doelt op een subsidierelatie tussen de provincie en het park, bijvoorbeeld waar het gaat over het uitvoeren van natuurbeheer. Wij zien nu geen aanleiding om terug te komen op afgehandelde financiële verplichtingen uit de packagedeal of anderszins.
 4. Erkent uw college dat het verstoren van de wolf verboden is op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming?[4] Zo nee, hoe leest u deze bepaling dan?

  Antwoord:
  Ja, de wolf is een beschermde diersoort waarvoor in algemene zin geldt dat het opzettelijk verstoren niet is toegestaan.
 5. Waarom geeft uw college geen gehoor aan het verzoek van de politie om te handhaven tegen deze overtreding van de Wet natuurbescherming door Park de Hoge Veluwe?

  Antwoord:
  Op 6 maart 2023 hebben wij een bestuurlijke rapportage ontvangen van de politie, waarin advies wordt gegeven over handhavende maatregelen ten aanzien van het park. Hoewel deze rapportage waardevolle informatie bevat, hebben wij ervoor gekozen om op basis van de beschikbare gegevens niet over te gaan tot handhaving. De reden daarvoor was dat wolven, ondanks beperkingen, toch het park in en uit kunnen en er op grond van de Wet natuurbescherming geen aanleiding bestond om handhavend op te treden.
 6. Indien andere passages wel open zijn, en de wolf ook op andere manieren toch in en uit het park kan, waarom houdt uw college dan toch vast aan behoud van de wolfwerende rasters; welk nut heeft dat dan nog? Indien u stelt dat de wolfwerende rasters wel degelijk wolven tegenhouden en dus verstoren, wederom de vraag: waarom treedt uw college niet op tegen deze overtreding van de Wet natuurbescherming door Park de Hoge Veluwe?

  Antwoord:
  Wij delen niet uw redenering dat wij vasthouden aan het behoud van wolfwerende rasters op de faunapassages. Enerzijds omdat het niet onze keuze was om deze rasters te plaatsen of te behouden. Anderzijds omdat de rasters om het park en op de faunapassages niet voldoen aan de technische criteria om als wolfwerend te worden aangemerkt, daarvoor ontbreken de stroomdraden die ondergraven en overklimmen tegengaan. Er is naar ons oordeel geen sprake van overtreding van de Wet natuurbescherming waartegen opgetreden zou moeten worden.
 7. Op welke wijze is het behoud van de wolfwerende rasters op de faunapassages, in uw ogen, in lijn met het Interprovinciaal Wolvenplan?[5]

  Antwoord:
  Uw aanname dat sprake zou zijn van wolfwerende rasters is niet correct, zie ons antwoord bij vraag 6.
 8. Erkent uw college dat de wolf niet mag worden beheerd zolang de provincie haar actieve natuurbeschermingsverplichting (waaronder het verbinden van natuurgebieden) niet nakomt? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  Het is zeker niet zo dat wij onze verplichtingen ten aanzien van natuurbescherming niet zouden nakomen. De op de Veluwe in grote aantallen aanwezige wolven zijn het levende bewijs dat natuurbescherming op en rond de Veluwe werkt en heeft gewerkt om een, voor de wolven, ideale situatie te creëren.
 9. Hoe is het lobbyen en het zich in het openbaar uitspreken, door uw college, voor een minder strikte beschermde status van de wolf te rijmen met het in stand houden van de wolfwerende hekken bij de faunapassages?

  Antwoord:
  Wij zien geen directe relatie tussen beide onderwerpen. Zie ook ons antwoord bij vraag 6.

Bart Kuijer,
Partij voor de Dieren

[1] https://www.gld.nl/nieuws/8023...

[2] https://gelderland.parlaeus.nl...

[3] https://gelderland.parlaeus.nl...

[4] https://wetten.overheid.nl/BWB...

[5] https://media.gelderland.nl/In...