Dossier Eiwit­tran­sitie


Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en onder 2 graden opwarming van de aarde te blijven, is een aantal ingrijpende veranderingen onontkoombaar. Naast bijvoorbeeld de energietransitie is ook een verandering van ons eetpatroon noodzakelijk. De vee-industrie heeft niet alleen verregaande negatieve gevolgen voor dierenwelzijn (zie ook: megastallen, stikstof), maar ook voor klimaat, milieu en natuur. Nederland is het meest vee-dichte land ter wereld. De Partij voor de Dieren pleit voor het verkleinen van de veestapel en het stimuleren van biologische, duurzame landbouw en het overschakelen op een zo veel mogelijk plantaardig eetpatroon.

De Gelderse fractie van de Partij voor de Dieren zet zich daarom in voor het bevorderen en versnellen van de Eiwittransitie, bijvoorbeeld door het belang van de eiwittransitie in beleidsstukken middels moties en amendementen te benadrukken of door het stellen van schriftelijke vragen over dit onderwerp in het provinciale beleid.

Uitgelicht:

  • 10 november 2021: motie Carnivoor? Geef het door!. Om de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en de opwarming van de aarde te voorkomen dient PvdD de motie Carnivoor? Geef het door! in. Plantaardige voeding wordt hiermee als uitgangspunt genomen.
  • 28 april 2021: motie Foodvalley 2030, indicator verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten. PvdD verzoekt GS de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in het eetpatroon van Gelderlanders aan te geven.
  • 19 december 2018: motie landbouwtransitie. Omdat de provincie zich ambitieus toont over klimaatdoelstellingen, energietransitie en ook de eiwittransitie pleit de PvdD met deze motie voor het uitwerken van de eiwittransitie als 8e ambitie in de Omgevingsvisie. Ondanks dat de motie kan rekenen op steun van SP en GroenLinks wordt deze niet aangenomen.
  • 29 juni 2016: amendement plantaardige eiwittransitie. Omdat de eiwittransitie vanuit verschillende provinciale deelprogramma’s, zoals economie, land- en tuinbouw, circulaire economie, biobased economy, energietransitie en klimaatbeleid wordt opgepakt, pleit de PvdD met dit amendement voor een meer integrale aanpak. Het amendement wordt mede-ingediend door verschillende partijen en door een meerderheid in de Provinciale Staten uiteindelijk ook aangenomen.
  • 16 februari 2016: schriftelijke vragen over landbouwtransitie in klimaatbeleid. In het kader van een rondetafelgesprek over de vraag hoe Gelderland zou kunnen bijdragen aan de klimaatafspraken stelt de PvdD schriftelijke vragen over de rol van de transitie naar meer plantaardige eiwitten in het voedingspatroon. Deze transitie krijgt nog maar amper aandacht in het Gelders beleid.
  • 26 maart 2013: schriftelijke vragen over diervriendelijke catering buiten het Huis der Provincie. De PvdD is van mening dat er nog veel kansen blijven liggen om de catering bij bijeenkomsten buiten het provinciehuis diervriendelijker te maken en vestigt hier middels deze vragen de aandacht op.