Dossier Stikstof


Industrie, verkeer en vooral de intensieve landbouw zorgen voor zoveel stikstofuitstoot dat de natuur er steeds meer onder lijdt. De neerslaande stoffen veranderen de bodem, wat ten koste gaat van de biodiversiteit van planten en dieren. Toch gebeurt er nog veel te weinig om deze problematiek aan te pakken, ondanks de door de overheid in 2015 gestarte Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Door dit programma maken herstelmaatregelen in natuurgebieden, economische bedrijvigheid elders mogelijk. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor maatregelen die verder gaan. In november 2018 gaf het Europees Hof de talloze natuurorganisaties en de PvdD daarin gelijk in haar besluit dat het Nederlandse stikstofbeleid te vrijblijvend is. En in mei 2019 besloot ook de Raad van State: "PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt".

De Partij voor de Dieren Gelderland is van mening dat het terugdringen van stikstofuitstoot van levensbelang is en blijft zich inzetten voor natuurherstel. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 26 september 2018 diende de PvdD daarom twee moties hierover in en na de uitspraak van de Raad van State begin 2019 bleef de PvdD de aandacht vragen voor de Stikstofcrisis door herhaaldelijk mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Bijvoorbeeld over vergunningen die, in het licht van de uitspraken van het Europees Hof en de Raad van State, eigenlijk ten onrechte uitgegeven zijn.

Uitgelicht:

 • 8 juli 2021: motie vergunningverlening Wet natuurbescherming en stikstof. PvdD verzoekt GS te onderzoeken of maximale vergunningverlening de meest kosteneffectieve manier is om de Gelderse stikstofambities te bereiken.
 • 9 december 2020: debatverzoek stikstof en kalverhouderijen.
  PvdD stelt met dit debatverzoek de kwestie van kosteneffectiviteit van maatregelen aan de orde. Provinciaal geld voor stikstofreductie moet zo doelmatig mogelijk worden ingezet. De PvdD is van mening dat dit besteed moet worden voor gebieden die het meest kwetsbaar zijn en gericht op bedrijven en activiteiten die de grootste bijdrage leveren aan de stikstofdepositie op deze gebieden.
 • 7 november en 1 december 2020: schriftelijke vragen over de kosteneffectiviteit van stikstofmaatregelen in de binnenvaart. Het college wil 200 miljoen Euro uittrekken. Gezien het beperkte effect hiervan op stikstofgevoelige natuur ziet de PvdD liever dat dit geld besteed wordt aan effectiever beleid zoals het uitkopen van kalverhouderijen. In deze sector is veel belangstelling om te stoppen. De stoppersregeling van de provincie heeft onvoldoende budget om alle aanvragen te honoreren. Over het uitkopen van veehouderijen heeft de PvdD ook vragen gesteld, naar aanleiding van een tussenrapportage van een studie van de WUR naar een effectieve aanpak van de stikstofcrisis.
 • 21 oktober 2019: schriftelijke vragen naar aanleiding van de boerenprotesten die ontstonden als reactie op de stikstofcrisis. Statenlid Luuk van der Veer vraagt naar een reactie van GS op de boerenprotesten en hoe de media over de protesten en de positie van de provincie schrijven. GS blijven inhoudelijk kort en zeer terughoudend in de beantwoording.
 • 5 en 11 juni 2019: mondelinge en schriftelijke vragen over de PAS-uitspraak van de Raad van State en de gevolgen hiervan voor de provincie. De PvdD wil weten hoe GS omgaan met vergunningen die achteraf gezien onterecht verleend zijn. GS blijven zeer terughoudend en afwachtend in hun beantwoording.
 • 28 november 2018: de fracties van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienen een debatverzoek in tijdens de Commissie BOC (Bereikbaarheid, Openbaarvervoer en Cultuur), over de gevolgen van de Europese uitspraak over PAS op infrastructurele plannen van de provincie. Dit debat wordt doorgeschoven naar 16 januari 2019. Uiteindelijk willen de meeste Statenleden en GS vooral eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten voordat men zich inhoudelijk uitspreekt.
 • 15 november 2018: naar aanleiding van mondelinge vragen die fractievoorzitter Luuk van der Veer stelt over het beleid omtrent stikstof in het kader van de uitspraak van het Europees Hof, geeft Gedeputeerde Drenth aan dat er in Gelderland geen beleidswijziging op handen is, hoewel de provincie blijft streven naar beperking van stikstofdeposities.
 • 26 september 2018: motie aanvullende maatregelen PAS. Naar aanleiding van berichten, onder andere tijdens een rondetafelgesprek, over de zorgwekkende gevolgen van de Stikstofdepositie voor de Gelderse natuurgebieden, pleit de PvdD met deze motie voor extra beschermingsmaatregelen en herstelwerkzaamheden voor kwetsbare natuurgebieden. De motie wordt mede-ingediend door SP en GroenLinks, maar krijgt geen meerderheid.
 • 26 september 2018: motie extra provinciale maatregelen voor stikstofverlaging. Naastbovenstaande motie pleit de PvdD ook via deze tweede motie voor extra beschermingsmaatregelen en vraagt GS om mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en PS hierover te informeren.
 • 28 augustus 2018: schriftelijke vragen over problemen met luchtwassers. Naar aanleidingvan een uitzending van Nieuwsuur over luchtwassers stelt de PvdD schriftelijke vragen hierover. Slecht functionerende luchtwassers kunnen schadelijke stoffen in de lucht verspreiden, welke in de natuur terecht kunnen komen. Hier gelden strenge regels voor. GS antwoordt onder andere dat er een aangepaste regeling is gekomen, zodat meer duidelijkheid bestaat bij het verlenen van vergunningen.
 • 26 februari 2011: de Partij voor de Dieren is al sinds 2011 alert op de uitstoot door (mega)stallen en zoekt uit op welke vierkante kilomater uitstoot van fijnstof van veehouderijen (volgens de vergunning) het hoogst is.