Dossier Mega­stallen en vee-industrie


De vee-industrie is rampzalig voor dierenwelzijn, mens, natuur en milieu. Door de grote hoeveelheid mest slaan schadelijke stoffen neer in de natuur. De krappe hokken waar dieren veel te dicht op elkaar zitten zorgen voor risico’s voor de volksgezondheid, zoals Q-koorts of vogelpest. Preventieve maatregelen, zoals het toedienen van medicatie, zorgen voor antibioticaresistentie, óók bij mensen. De dieren zitten onder erbarmelijke omstandigheden op elkaar waardoor ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen, wat resulteert in het afknippen van staarten, snavels, onthoornen en andere verminkingen. De Partij voor de Dieren maakt zich dan ook zorgen over de opkomst van megastallen en is voor het drastisch verkleinen van de veestapel.

In 2017 zijn er al meer dan 400 megastallen in Gelderland. Door het in 2017 ingevoerde plussenbeleid kunnen veehouderijen makkelijker uitbreiden. De Partij voor de Dieren is hier uiteraard zeer op tegen en de Gelderse fractie heeft daarom een groot aantal moties en schriftelijke vragen over het plussenbeleid ingediend.

Ook de uitbreiding en in 2017 het afbranden van de “Knorhof” in Erichem was aanleiding voor vragen over het Gelders beleid omtrent megastallen. Daarnaast was dit de aanleiding voor de PvdD voor het indienen van een initiatiefvoorstel voor een verbod op varkensflats. En tijdens een wake voor de omgekomen varkens bij een stalbrand in Didam in 2018 riep fractievoorzitter Luuk van der Veer mensen op om een zienswijze op de omgevingsvisie in te dienen, om de provincie duidelijk te maken dat er beter met dieren omgegaan moet worden.

Zie ook het dossier stikstofdepositie voor meer informatie over onze strijd tegen de vee-industrie.

Overzicht:

 • 28 februari 2021: Amendement in het Beleidsprogramma Klimaat om te streven naar een verkleining van de veestapel wordt verworpen.
 • 27 januari 2021: motie samenleven met dieren. Statenlid Lester van der Pluijm maakt bij de behandeling van het "Beleidskader vrijheid" een fundamenteel punt over hoe mensen zich tot dieren verhouden, en dat ook dieren vrijheid en zelfbeschikkingsrecht hebben. Geldt voor dieren in veehouderijen maar ook alle andere dieren. De andere fracties in de staten zijn nog niet zover in het denken over vrijheid.
 • 8 juli 2020: motie om de import van kalveren te gaan beperken wordt verworpen.
 • December 2020: schriftelijke vragen over stikstof, geitenhouderij en omgevingsverordening. GS hebben het voornemen om geitenhouders meer ruimte te geven om de problemen met teveel dieren in het lammerseizoen op te vangen. De PvdD is geen voorstander van het geven van meer ruimte en wil liever dat de vergunningsruimte beter benut wordt. Deze is nu opgesplitst in verschillende categorieën. Als hier tussen uitgewisseld kan worden is de extra ruimte niet nodig. Beter nog is om veel minder dieren geboren te laten worden. GS gaan hier niet in mee.
 • Februari 2020: schriftelijke vragen over het doden van bokjes in de geitenhouderij. Veel geitenhouderijbedrijven hebben meer dieren in hun stallen dan volgens hun vergunning zou mogen in het lammerseizoen. Geitenbokjes zijn "waardeloos" voor de ondernemer: ze gaan geen melk geven en naar geitenvlees is geen vraag in Nederland. Daarom worden de bokjes vaak snel na de geboorte gedood, soms op gruwelijke wijze, of ze worden op een lang en ellendig transport gezet naar Zuid-Europa om gemest te worden.
 • 24 juni en 23 augustus 2019: twee keer schriftelijke vragen over het uitvallen van ventilatiesystemen en over extreme hitte in stallen, waarbij duizenden dieren omgekomen zijn in de extreem hete zomer van 2019. Ondanks de vragen naar de invloed van de provincie, bijvoorbeeld door subsidieregelingen of beleidsregels, blijven GS vooral verwijzen naar de verantwoordelijkheden van veehouders om te zorgen dat hun dieren niet in gevaarlijke situaties terecht komen en de apperatuur niet verzaakt.
 • 11 maart 2019: schriftelijke vragen over de mogelijkheden binnen het provinciale beleid omtrent het intrekken van vergunningen na brand. Fractievoorzitter Luuk van der Veer vraagt hiernaar in het kader van de geplande herbouw van de in 2017 afgebrande varkensflat " de Knorhof".
 • 27 februari 2019: motie indicator dierenwelzijn. De PvdD vraagt GS middels deze motie om een of enkele indicatoren met betrekking tot dierenwelzijn op te nemen in beleidsrekening en begroting. De motie wordt gesteund door vijf andere partijen, maar haalt geen meerderheid.
 • 17 mei 2016: schriftelijke vragen over plussenbeleid veehouderij. In het kader van het plussenbeleid stelt de PvdD nogmaals een aantal kritische vragen over mogelijkheden tot uitbreiding van stallen en hoe bijvoorbeeld klimaat- en milieu-effecten en dierenwelzijn overwogen zijn in het beleid.
 • 13 oktober 2015: schriftelijke vragen over extra uitbreidingsruimte voor megastallen.De PvdD stelt 14 kritische vragen over het beleid omtrent de uitbreidingsruimte en de consequenties hiervan voor dierenwelzijn en klimaat. GS gaan op veel vragen niet in.
 • 24 september 2014: motie staartjes. Naar aanleiding van de vele verminkingen die dieren in de vee-industrie moeten ondergaan, en een radiocampagne van WakkerDier over het afknippen van staartjes van varkens, dient de PvdD deze motie in. Hierin wordt GS gevraagd om in de ruimtelijke verordening ook regels op te nemen die ervoor kunnen zorgen dat minder dieren verminkt worden. De motie wordt met brede steun aangenomen.

________

afbeelding (C) Roy Buri