Dossier Ecolo­gische Verbin­dingen


Gelderland heeft prachtige natuurgebieden. Om deze te behouden, beschermen en uit te breiden zijn al enkele doelstellingen geformuleerd door de provincie. Maar er zou meer aandacht mogen zijn voor het in stand houden van de flora en fauna in deze gebieden door het (verder) aansluiten aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Ecologische verbindingen, zoals ecoducten of tunnels zijn belangrijke schakels die de biodiversiteit bevorderen en zorgen voor sterke, robuuste natuurgebieden die bijvoorbeeld ook beter bestand zijn tegen veranderingen in het klimaat.

Door dieren zich op een veilige manier te laten verplaatsen, bijvoorbeeld in tijden van droogte, zijn er minder dieren die wegen oversteken en gevaarlijke situaties veroorzaken of aangereden worden, en wordt ook het uitbreiden van jachtgebieden en de noodzaak van jagen beperkt omdat dieren een groter gebied tot hun beschikking hebben en minder snel hun voedsel zoeken in landbouwgebieden.

Bovendien is vastgesteld in het Natuurnetwerk Nederland en het pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) dat natuurgebieden, zoals de Natura2000 gebieden of het Nationaal Landschap, uiteindelijk aan elkaar aan moeten sluiten om zo een coherent Europees natuurnetwerk te vormen.

De Partij voor de Dieren zet zich daarom in Gelderland in voor de bescherming van natuurgebieden en het bevorderen van de EHS en ecologische verbindingen tussen natuurgebieden binnen Gelderland en aangrenzende natuurgebieden daarbuiten.

Uitgelicht:

 • 29 september 2021: mondelinge vragen bedrijventerrein in plaats van Ecologische Verbindingszone bij Winterswijk. Statenlid Luuk van der Veer stelt vragen over een bedrijventerrein in Winterswijk dat grote negatieve gevolgen heeft voor een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Korenburgerveen en Bekendelle.
 • 3 september 2021: schriftelijke vragen werkzaamheden op ecoduct Oud Reemst. Statenlid Luuk van der Veer stelt vragen over het werk aan een zogenaamd 'wolvenwerend' hek op ecoduct Oud Reemst.
 • 31 maart 2021: amendement omgevingsverordening, verkenningsgebied natuurbegraven verkleinen. De Partij voor de Dieren diende samen met de SP een amendement in om ongeschikte verkenningsgebieden voor natuurbegraven, zoals op ecoducten, te verwijderen van de kaart. Het amendement kreeg helaas geen meerderheid.
 • 15 maart 2021: een nieuwsbericht dat het schrappen van de zwijnenwerende voorzieningen uit de verordening vierde. Tijdens de Beeldvormende Sessie op woensdag 10 maart is de toezegging gemaakt.
 • 9 februari 2021: een nieuwsbericht dat de dreiging van natuurbegraafplaatsen, en vooral natuurbegraafplaatsen met 1.2 meter hoge 'zwijnenwerende' voorzieningen eromheen, op ecoducten uitlichtte.
 • 19 januari 2021: schriftelijke vragen over natuurbegraafplaatsen op ecoducten. Op en rond veel van de ecoducten in Gelderland had de provincie verkenningsgebied voor natuurbegraafplaatsen getekend. Het voorstel van de provincie om vervolgens om deze natuurbegraafplaatsen rondom en op ecoducten hekken toe te staan om wroetende en gravende dieren zoals zwijnen te weren stootte de Partij voor de Dieren tegen de borst. Ecoducten vormen cruciale verbindingen tussen natuurgebieden en daar horen noch natuurbegraafplaatsen noch natuurbegraafplaatsen met 'zwijnenwerende' voorzieningen gebouwd te worden.
 • 19 december 2018: amendement natuurverbindingen. Nadat er eerder nog geen draagvlak voor leek te zijn, krijgt het amendement op de Omgevingsvisie voor betere natuurverbindingen (mede-ingediend met D66) nu gelukkig wel brede steun in de Provinciale Staten. Er komt een toevoeging die expliciet verwijst naar het belang van natuurverbindingen óók met natuurgebieden buiten de Gelderse grenzen.
 • 4 juli 2018: motie overleg met Flevoland over verbinding Oostvaardersplassen. Middels deze motie wordt gepoogd overleg aan te gaan met de provincie Flevoland over mogelijkheden voor het realiseren voor betere verbindingen tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. De motie wordt niet aangenomen.
 • 7 maart 2018: schriftelijke vragen over natuurverbinding Flevoland – Oostvaardersplassen. De PvdD stelt schriftelijke vragen over de mogelijkheden voor het verbinden van de Veluwe met de Oostvaardersplassen in Flevoland. Helaas is het verbinden van deze twee natuurgebieden geen onderdeel van de ontwikkelingsopgave van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Ook zijn er geen plannen voor verbindingen met andere natuurgebieden.
 • 13 juni 2014: schriftelijke vragen over Omgevingsvisie en ecologische verbindingen. De Omgevingsvisie roept vragen op over het beleid omtrent natuurverbindingen. Bijvoorbeeld over de samenhang tussen natuurgebieden buiten de Gelderse grenzen of lange termijn doelen mbt. het beschermen van specifieke natuurelementen. De antwoorden verwijzen naar het voldoen aan eisen omtrent het GNN en de doelstelling kansen te bieden aan creatieve functiecombinaties voor gebieden, waardoor het versterken van natuur niet (altijd) de prioriteit heeft.
 • 5 november 2013: schriftelijke vragen over onderhoud van watergangen in een Ecologische Verbindingszone. Naar aanleiding van het wegmaaien van het leefgebied van verschillende (water)dieren, waarbij ook een dier gewond raakte, stelt de PvdD schriftelijke vragen over het onderhoud van watergangen in een ecologische verbindingszone. De antwoorden verwijzen naar de verantwoordelijkheid van het Waterschap, waarmee over dit onderwerp geen overleg met de Provincie plaatsvindt.