Dossier Klimaat­beleidOm de aarde leefbaar te houden en klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken hebben 195 landen in 2015 tijdens de klimaattop in Parijs afgesproken om onder 2 graden opwarming te blijven. Hiervoor is een duurzaam klimaatbeleid noodzakelijk en de Partij voor de Dieren is van mening dat veel maatregelen sneller, strenger en ambitieuzer moeten om die doelstelling te kunnen halen.

Het is van belang dat er niet alleen wordt ingezet op de energietransitie, maar dat er aandacht is voor het klimaat bij het opstellen en uitvoeren van elk beleid. Gezien het gebrek aan een specifiek klimaatbeleid van de provincie Gelderland is er op initiatief van de Partij voor de Dieren Gelderland een klimaatwerkgroep gekomen, waar ook leden uit verschillende andere fracties aan deelgenomen hebben. Het doel was het verzamelen van informatie (bijvoorbeeld door werkbezoeken of gesprekken met deskundigen) over klimaatproblematiek om deze kennis vervolgens doelgericht te kunnen inzetten bij hun taken als statenleden.

Hier is in januari 2017 op initiatief van de PvdD (maar ingediend door CDA) een motie uit voortgekomen om bij elk beleidsvoorstel een klimaatparagraaf toe te voegen. Daardoor is al bij het begin van het voorstel aandacht voor eventuele effecten op het klimaat. De motie werd na brede steun aangenomen.

Uitgelicht:

  • 19 december 2018: amendement "Duurzame ontwikkelingsdoelen VN". De Partij voor de Dieren vraagt samen met GroenLinks om de doelstellingen van de VN als richtsnoer op te nemen in de Omgevingsvisie, maar er is geen meerderheid voor, waardoor het amendement niet wordt aangenomen.
  • 8 maart 2018: amendement “Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Landbouw”. De Partij voor de Dieren pleit er middels dit amendement voor om duurzame, diervriendelijke landbouw en het stimuleren van de teelt en het gebruik van plantaardige eiwitten expliciet te noemen in de Kadernota. Hoewel GroenLinks en 50+ het amendement mede-indienen en ook SP en PvdA vóór stemmen, wordt het niet aangenomen.
  • 25 januari 2017: motie “Klimaatparagraaf”. Omdat klimaatverandering door veel factoren beïnvloed wordt, dient de PvdD samen met de Gelderse fracties van GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, D66, CDA en 50+plus een motie in voor het toevoegen van een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen, opdat er al tijdens het opstellen van de voorstellen rekening gehouden kan worden met het klimaat. Deze wordt met brede steun aangenomen.
  • 29 juni 2016: amendement "Plantaardige eiwitten beleidskader economie". Omdat het klimaatbeleid vaak nog te eenzijdig gaat over energietransitie, maar ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld landbouw en bodembeheer van groot belang zijn, wordt middels dit amendement voorgesteld om een paragraaf op te nemen in het Beleidskader Economie waarin ook de plantaardige eiwittransitie benoemd wordt. Het amendement wordt met brede steun ingediend en aangenomen.
  • 16 februari 2016: schriftelijke "Vragen over landbouwtransitie in klimaatbeleid". De PvdD vraagt GS middels 7 vragen hoe zij hun beleid zien in het kader van het ontbreken van een specifiek klimaatbeleid, bijvoorbeeld mbt. de eiwittransitie en duurzame landbouw en vragen GS daarnaast hoe zij de medewerking aan verdere intensivering van de veehouderij door het Plussenbeleid in het licht van het klimaatbeleid verklaren.
  • 30 augustus 2009: schriftelijke "Vragen over het klimaatbeleid". Al in de beginjaren van de Partij in de Provinciale Staten staat het (ontbreken van een) klimaatbeleid hoog op de agenda en worden er kritische vragen gesteld aan GS. Bijvoorbeeld over het beperken van CO2 uitstoot of het uitvoeren van klimaatdoelstellingen.