Dossier Ener­gie­tran­sitie


Om de klimaatdoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halenmoeten grote stappen gezet worden, met name als het gaat om het overschakelen naar schone energie. De Partij voor de Dieren pleit ervoor energie zo veel mogelijk te besparen, en wil dat industrie en landbouw geen indirecte subsidie meer ontvangen door een lager energietarief. Huiseigenaren moeten bovendien worden geholpen hun huizen zo snel mogelijk energieneutraal te maken.

Op regionaal niveau betekent dit dat de provincie haar beleid moet inrichten op het behalen van de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het openbaar vervoer of door waar mogelijk invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld op de horeca sector, als het gaat om energiebesparing.

De Partij voor de Dieren Gelderland zet zich daarom in om de provincie het voortouw te laten nemen in de regionale uitwerking van de energietransitie en blijft de provincie op haar voorbeeldfunctie hierin wijzen.

Uitgelicht:

  • 26 maart 2019: schriftelijke vragen over energievraag glastuinbouw. De PvdD stelt vagen over de haalbaarheid van het energieneutraal maken van de glastuinsector in 2030 na berichten in de media die juist schrijven over een enorme toename in energieverbruik in deze sector.
  • 30 januari 2019: motie Rekenkamerrapport energietransitie. In dit rapport spreekt de Rekenkamer over de regierol van de provincie. Statenlid Maaike Moulijn neemt dit als aanleiding om een motie in te dienen tegen de grote verschillen in de legesverordeningen en hoogte van leges voor omgevingsvergunningen tussen de gemeentes in Gelderland en pleit voor het wegnemen van de soms grote financiĆ«le drempels voor de verduurzaming van woningen. De motie haalt geen meerderheid.
  • 19 december 2018: amendement energietransitie. Middels dit amendement, dat mede-ingediend wordt door GroenLinks, SP, en D66 pleit de PvdD voor het formuleren en opnemen van tussendoelen voor de energietransitie in de Omgevingsvisie. Omdat de doelstellingen om in 2050 als provincie klimaatneutraal te zijn ambitieus zijn, is het belangrijk tussenstappen te zetten en momenten in te plannen waarop ergeĆ«valueerd kan worden. Het amendement haalt geen meerderheid.
  • 14 november 2018: motie terrasverwarmers. Binnen het Gelders beleid is aandacht voor de energietransitie. Toch maken veel horecagelegenheden gebruik van terrasverwarmers, ondanks dat al zeker tien jaar bekend is dat deze zeer energieverspillend zijn. De Partij voor de Dieren roept de provincie dan ook op om op te treden tegen het stijgende gebruik van terrasverwarmers.
  • 29 juni 2016: motie duurzaamheidscriteria biomassavergisting. Middels deze motie roept de PvdD Gedeputerde Staten op om duurzaamheidscriteria op te stellen voor biomassavergisting, omdat de inzet van biomassavergisting binnen de energietransitie nog veel vragen over de duurzaamheid ervan oproept. Hoewel gesteund door GroenLinks en SP haalt de motie geen meerderheid.
  • 23 december 2013: schriftelijke vragen over HRe ketels en groen gas. De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over HRe ketels en groen gas. Het klinkt duurzaam, maar er zijn verschillende soorten van groen gas, bijvoorbeeld van bietenpulp, visafval of mestvergisting. Er zijn al groengascertificaten, maar hoe kunnen mensen deze krijgen of hierop overstappen? Wat is de invloed van de provincie op de ontwikkeling van groen gas?
  • 13 november 2013: motie ecologische voetafdruk. Volgens het WereldNatuurfonds heeft de gemiddelde Gelderlander een zeer hoge ecologische voetafdruk. Middels deze motie probeert de PvdD inzichtelijk te krijgen hoe het Gelders beleid eraan kan bijdragen deze voetafdruk te verkleinen.
  • 16 augustus 2009: schriftelijke vragen over de aanbesteding openbaar vervoer en gebruik van groen gas. Al in de beginjarenvan de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten zet de partij zich in voor het bevorderen van schone, groene energie. Bijvoorbeeld door schriftelijke vragen te stellen over de herkomst van groen gas dat gebruikt wordt voor het openbaar vervoer. Bij de aanbestedingen van duurzame energie voor de openbaar vervoer-sector zou beter rekening gehouden moeten worden met de herkomst van de energie. Hier liggen nog veel onbenutte kansen om het openbaar vervoer langdurig en op een groene manier te verduurzamen.
  • 11 november 2008: De PvdD wil geen bussen die op verhakselde eendagskuikens rijden en heeft kritiek op de voornemen om bussen op de vergiste restproducten van de bio-industrie te laten rijden. Dit zou een niet-duurzame industrie in stand houden en bovendien bijdragen aan dierenleed.