Natuurlijk water­beheer en goede water­kwa­liteit


De waterstanden moeten natuurlijker worden beheerd. Door hogere grondwaterstanden en een fluctuatie die meebeweegt met het natuurlijke ritme, waarbij het ’s winters natter is dan ’s zomers, wordtverdroging tegengegaan. Het is ook een krachtig middel voor klimaatadaptatie.
Verontreiniging van grondwater met (landbouw)gif en meststoffen moet voorkomen worden. Waterstanden gaan omhoog om bodemdaling te stoppen en natuurwaarden te beschermen. De wateren in Gelderland moeten zo spoedig mogelijk voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water.

Het standpunt Natuurlijk waterbeheer en goede waterkwaliteit is onderdeel van: Duurzame keuzes voor klimaat en milieu Voorrang voor natuur en biodiversiteit