Voldoende en schoon water


De kwaliteit van het water draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde leefomgeving. Het gronden oppervlaktewater wordt echter vervuild door landbouwgif, medicijnresten, chemische afvalstoffen, microplastics en mest en hormonen uit de veeindustrie. Hierdoor sterven planten en dieren en komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Ook verdrogen steeds meer delen van Nederland door klimaatverandering en een kunstmatig laag gehouden waterpeil. Ook de provincie Gelderland kampt met verdroging, niet in de laatste plaats vanwege de miljarden liters grondwater die de Gelderse papierindustrie jaarlijks verbruikt. Het is belangrijk dat de provincie zo snel mogelijk klimaatbestendig wordt. Het is belangrijk om betere wateropvang te realiseren en verdroging en hittestress tegen te gaan. Ook is het hard nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Een natuurvriendelijk waterbeleid zorgt ervoor dat bij de verdeling van water de natuur prioriteit heeft boven economische gebruiksfuncties, zoals landbouw. Door middel van een dynamisch waterpeil en een eerlijke verdeling van water maken we de waterhuishouding weer gezond. Dit is goed voor de soortenrijkdom en het kan de redding betekenen voor boerenlandvogels, die nu mede vanwege lange periodes van droogte sterven door voedselgebrek. Bovendien kunnen lage waterstanden de funderingen van woningen ernstig aantasten.

• De provincie wijst strategische watervoorraden aan om te zorgen voor voldoende en schoon drinkwater en deze krijgen maximale bescherming tegen vervuiling.

• De provincie stelt een waterbesparingsplan op waarin extra aandacht wordt besteed aan besparing bij grootverbruikers zoals landbouw, industrie en datacenters.

• Grondwaterstanden gaan waar nodig omhoog om natuurwaarden te beschermen en (veen)bodemdaling te stoppen.

• De provincie wijst geen gebieden aan voor woningbouw waar problemen kunnen ontstaan bijvoorbeeld door bodemdaling of wateroverlast.

• Alle onttrekkingen van grondwater worden vergunningplichtig.

• Onttrekkingen van grondwater worden beter in kaart gebracht en gemonitord. De grondwaterheffing gaat omhoog.

• Het grond- en oppervlaktewater in Gelderland voldoet (uiterlijk) in 2027 aan de kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water. Gelderland neemt daarin de regie en gebruikt al haar instrumenten om te zorgen dat het doel op tijd wordt gehaald.

• Ecologie gaat voor economie: in ruimtelijk beleid wordt een dynamische waterstand leidend. Waterwinning voor economische activiteiten vindt alleen plaats binnen de ecologische grenzen van het gebied.