Koester de ruimte


wonen en werken een duurzame provincie

De provincie Gelderland heeft gelukkig nog veel open, groene gebieden. Daar moet zeer zuinig mee worden omgegaan. De druk op de ruimte is groot: er is veel ruimte nodig voor zonnevelden en nieuw bos en er moeten duizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier moet in alle ruimtelijke plannen voorop staan. Hergebruik van bestaande panden staat voorop, bijvoorbeeld door leegstaande kantoren om te bouwen tot betaalbare woningen. Leegstand moet bestreden worden. Waar herontwikkeling niet in de vraag naar woningen kan voorzien, wordt het aanbod van woningen uitgebreid door nieuwe energieneutrale, voor ieder betaalbare woningen te ontwikkelen. Deze woningen worden geconcentreerd in bebouwde gebieden nabij bestaande faciliteiten en infrastructuur, waarbij de stadsecologie niet verstoord mag worden. Natuurinclusief bouwen moet de norm zijn. De provincie moet experimenten met nieuwe woonvormen zoals meergeneratiewoningen en tiny houses ondersteunen.

  • In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden.
  • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Terreinen die nog niet worden benut, worden ingericht als bijen- en vlinderveldjes.
  • Op door de provincie overtollig verworven grond wordt natuur gerealiseerd.
  • Er worden geen industrie- of bedrijventerreinen aangelegd of uitgebreid in de open ruimte. Bestaande industrieterreinen en bedrijfsruimten moeten veel beter worden benut.

Het standpunt Koester de ruimte is onderdeel van: Ruimte, economie en mobiliteit