Dossier Omge­vings­visie


De omgevingsvisie is een document waarin de provincie haar doelen,richtlijnen en ambities opschrijft voor een komende beleidsperiode.Er zijn wettelijke vereisten voor eenomgevingsvisie, zoals vastegelegd in de omgevingswet. Zo moeten er inieder geval hoofdlijnen omtrent de fysieke leefomgeving in wordenvastgelegd, evenals voorgenomen ontwikkelingen met betrekking totbeheer, behoud en bescherming daarvan, alsook andere relevante zakendie beleidsmatig daarmee samenhangen. Daarnaast moeten er ookbeginselen over milieuzaken in worden opgenomen die vanuit deEuropese Unie zijn vastgelegd.

Omdat vanuit de“sturingsfilosofie” de provincie in de omgevingsvisie vastlegthoe ze haar taken wil uitvoeren en haar ambities en doelen wilbehalen, is het van groot belang dat het een duidelijk, helderleesbaar document is, met eenduidige, concrete punten en uitleg.Omdat de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Gelderland, “GaafGelderland” volgens de Partijvoor de Dieren hier niet aan voldoet, met name door eengebrek aan duidelijke ambities en concrete doelen voor milieu,klimaat en dierenwelzijn, heeft de Gelderse fractie diverse amendementen en moties ingediend. De PvdD heeft uiteindelijk tegen deomgevingsvisie gestemd.

Uitgelicht:

  • 19december 2018: mede-ingediend amendement Robuuste Verbingingen.Ecologische verbindingen dragen bij aan sterke, robuustenatuurgebieden en bevorderen de biodiversiteit. Dit amendement,mede-ingediend met onder andere D66, pleit voor het verbinden van natuurgebiedenbinnen én buiten Gelderland en is met brede steun aangenomen.
  • 19 december 2018:Amendement gedicht omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat eengedicht, dat een weerspiegeling van de inhoud zou moeten zijn.Wanneer de inhoud echter veranderd, moet ook het gedicht aangepastworden. Daarnaast maakt het geen deel uit van de visie zelf, waardoorhet eigenlijk niet in het document hoort.
  • 19 december 2018:Amendement dierenwelzijn. De omgevingsvisie gaat nergens in opdierenwelzijn. De PvdD stelt daarom met dit amendement voor om eenextra paragraaf op te nemen, waarin de ambities van de provincierondom het verbeteren van dierenwelzijn expliciet worden benoemd.
  • 19december 2018: Amendement Nationaal Landschap. Ditamendementom de definitie van Nationale Landschappen niet te wijzigen wordtmet brede steun aangenomen. Nationale Landschappen zijnnatuurgebieden met bepaalde landschapskwaliteiten die wel kunnenoverlappen met, maar niet gelijk zijn aan natuurwaarden die geldenvoor het Gelders Natuur Netwerk of Groene Ontwikkelingszones. Door dedefinitie niet te wijzigen blijven de Nationale Landschappenbeschermd.