Dossier Omge­vings­visie en omge­vings­ver­or­dening


De provincie legt in de omgevingsvisie vast hoe ze haar taken in het omgevingsbeleid wil uitvoeren en haar ambities en doelen wil behalen. Het moet daarom een duidelijk, helder leesbaar document zijn, met eenduidige, concrete punten en uitleg. Er zijn wettelijke vereisten voor bijvoorbeeld hoe de fysieke leefomgeving wordt beschermd en verbeterd. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Gelderland, “Gaaf Gelderland” kreeg van de Partij voor de Dieren een dikke onvoldoende. Er is gebrek aan duidelijke ambities en concrete doelen voor milieu, klimaat en dierenwelzijn. Daarom heeft de Gelderse fractie diverse amendementen en moties ingediend. De PvdD heeft uiteindelijk in december 2018 tegen de omgevingsvisie gestemd.

De provincie heeft vervolgens in 2020 en het eerste kwartaal van 2021 gewerkt aan een herziening van de omgevingsverordening. Hierin worden de concrete regels en criteria vastgelegd waaraan burgers, ondernemers en instellingen zoals natuurbeheerders zich moeten houden als ze een activiteit of project willen starten. De Partij voor de Dieren is ook zeer kritisch op deze herziening. Zo wordt het gemakkelijker gemaakt om af te wijken van de regels of om een zogenaamd experiment uit te voeren om een initiatief mogelijk te maken dat anders niet zou kunnen worden gerealiseerd. De Partij voor de Dieren denkt dat door deze veranderingen onomkeerbare schade aan natuur en biodiversiteit kan worden toegebracht en heeft daarom amendementen en moties ingediend om dit terug te draaien. Deze zijn echter niet overgenomen door Provinciale Staten. Wel wordt de mogelijkheid van PS versterkt om toezicht te houden op deze afwijkingen en experimenten dankzij een amendement dat onze fractie mede heeft ingediend. De omgevingsverordening is vastgesteld in maart 2021.

Uitgelicht:

  • 31 maart 2021: De Partij voor de Dieren heeft een flink aantal moties en amendementen op de ontwerp-omgevingsverordening ingediend. Twee daarvan zijn aangenomen: het amendement om biodiversiteit onderdeel te maken van het zogenaamde "afwegingskader" en de motie om bij wijzigingen van het Gelders Natuurnetwerk (zeg maar de beschermde natuurgebieden in de provincie) betere controlemogelijkheden te geven. Andere wijzigingen, bijvoorbeeld tegen geitenhouderij, het verdrinken van muizen, een vuurwerkverbod in stiltegebieden en een verbod op (natuur)brandgevaarlijke wensballonnen haalden geen meerderheid.
  • 15 maart 2021: Bij de voorbereidende behandeling van de omgevingsverordening heeft de Partij voor de Dieren de toezegging gekregen dat er geen zwijnenwerende voorzieningen rondom natuurbegraafplaatsen mogen worden aangebracht.
  • Januari en februari 2021: als voorbereiding op de behandeling van de omgevingsverordening in maart '21, diverse schriftelijke vragen over natuurbegraven, kaartmateriaal in de verordening, aanpassingen in kaarten, wijzigingen door GS, nogmaals natuurbegraven en over de omgevingsverordening algemeen.
  • 19 december 2018: mede-ingediend amendement Robuuste Verbindingen. Ecologische verbindingen dragen bij aan sterke, robuustenatuurgebieden en bevorderen de biodiversiteit. Dit amendement, mede-ingediend met onder andere D66, pleit voor het verbinden van natuurgebieden binnen én buiten Gelderland en is met brede steun aangenomen.
  • 19 december 2018:Amendement gedicht omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat een gedicht, dat een weerspiegeling van de inhoud zou moeten zijn.Wanneer de inhoud echter veranderd, moet ook het gedicht aangepast worden. Daarnaast maakt het geen deel uit van de visie zelf, waardoor het eigenlijk niet in het document hoort.
  • 19 december 2018:Amendement dierenwelzijn. De omgevingsvisie gaat nergens in op dierenwelzijn. De PvdD stelt daarom met dit amendement voor om een extra paragraaf op te nemen, waarin de ambities van de provincie rondom het verbeteren van dierenwelzijn expliciet worden benoemd.
  • 19december 2018: Amendement Nationaal Landschap. Dit amendement om de definitie van Nationale Landschappen niet te wijzigen wordt met brede steun aangenomen. Nationale Landschappen zijn natuurgebieden met bepaalde landschapskwaliteiten die wel kunnen overlappen met, maar niet gelijk zijn aan natuurwaarden die gelden voor het Gelders Natuur Netwerk of Groene Ontwikkelingszones. Door de definitie niet te wijzigen blijven de Nationale Landschappen beschermd.