Dossier Openbaar Bestuur, Trans­pa­rantie & Inte­griteit


De Partij voor de Dieren pleit voor transparantie en toegankelijkheid van de democratie en van overheden. Het is van groot belang dat de kloof tussen burger en politiek kleiner wordt door het beter betrekken van burgers in de politiek. Bijvoorbeeld met inspraak, referenda of burgerinitiatieven. Verder moet de overheid en het beleid en bestuur zo transparant mogelijk zijn.

De Gelderse fractie van de PvdD zet zich in Gelderland in voor transparantie van het bestuur en het waarborgen van democratische waarden. Bijvoorbeeld door vragen te stellen over de inzage van (gearchiveerde) documenten middels een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) of de leesbaarheid van beleidsstukken, zoals beleidsnota’s of de Omgevingsvisie.

Ook bij incidenten, zoals in het geval van afvalverwerker Vink, die keer op keer overtredingen maakte zonder dat de provincie ingreep, stelt de PvdD kritische vragen. In dit specifieke geval over het gedoogbeleid van de provincie, en het toezichts- en handhavingsbeleid in dergelijke situaties in het algemeen.

Uitgelicht:

  • 2 juli 2019: schriftelijke vragen over wat de recente uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent voor het beleid van de provincie. De PvdD wil bijvoorbeeld weten hoeveel vergunningen er onder het PAS-beleid zijn verleend die achteraf, in het licht van de uitspraak, onterecht verleend zijn, en of er nog beleidsruimte is binnen de "aanpak tweejaarstermijn" om zo veel mogelijk onterechte vergunningen in te trekken. In de beantwoording blijven GS zeer kort en terughoudend hierover; er zullen in ieder geval geen vergunningen ingetrokken worden.
  • 4 december 2018: twee sets schriftelijke vragen over Vink en het VTH en gedoogbeleid. Naar aanleiding vanhet schandaal rondom afvalverwerker Vink, waarbij een groot aantal overtredingen gedoogd werd door de provincie, stelt de PvdD nu samen met de fracties van SP en GroenLinks twee sets kritische vragen over toezicht en de handhaving van het (gedoog)beleid van de provincie.
  • 18 mei 2017: schriftelijke vragen over WOB-verzoeken. Na het opvragen van informatie over de jacht op edelherten op de Veluwe wordt het WOB-verzoek zelf het onderwerp van een reeks vragen over deze procedure. Het beantwoorden van WOB-verzoeken is een tijdrovend proces waarin soms dingen fout gaan. De PvdD pleit voor het pro-actief openbaar maken van informatie zodat er minder WOB-verzoeken nodig zijn.
  • 7 oktober 2015: motie programma’s najaarsnota. De PvdD dient een motie in waarin zij GS verzoeken met de Provinciale Staten te overleggen over een betereindeling van programma’s en duidelijkere plandoelen. Om verwarring te voorkomen is het wenselijk dat er duidelijke begrippen gebruikt worden. Ondanks steun van verschillende andere partijen haalt de motie geen meerderheid.
  • 25 februari 2015: amendement integer Gelderland. Op het voorstel “Gedragscode bestuurlijke integriteit Commissaris van de Koning en Gedeputeerden van de Provincie Gelderland” wordt in het kader van transparantie door de PvdD een amendement ingediend om een actueel en openbaar overzicht van nevenfuncties op de website te publiceren, met daarbij het tijdsbeslag en eventuele bezoldiging.