Dossier Openbaar Bestuur, Trans­pa­rantie & Inte­griteit


De Partij voor de Dieren pleit voor transparantie en toegankelijkheid van de democratie en van overheden. Het is van groot belang dat de kloof tussen burger en politiek kleiner wordt door het beter betrekken van burgers in de politiek. Bijvoorbeeld met inspraak, referenda of burgerinitiatieven. Verder moet de overheid en het beleid en bestuur zo transparant mogelijk zijn.

De Gelderse fractie van de PvdD zet zich in Gelderland in voor transparantie van het bestuur en het waarborgen van democratische waarden. Bijvoorbeeld door vragen te stellen over de inzage van (gearchiveerde) documenten middels een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) of de leesbaarheid van beleidsstukken, zoals beleidsnota’s of de Omgevingsvisie.

Ook bij incidenten, zoals in het geval van afvalverwerker Vink, die keer op keer overtredingen maakte zonder dat de provincie ingreep, stelt de PvdD kritische vragen. In dit specifieke geval over het gedoogbeleid van de provincie, en het toezichts- en handhavingsbeleid in dergelijke situaties in het algemeen.

Uitgelicht:

 • 10 november 2021: motie geborgde zetels. De PvdD zet zich in voor het democratiseren van het waterschapsbestuur. Alhoewel de motie is verworpen, krijgt de fractie een toezegging om een gesprek te voeren met de Gelderse waterschappen.
 • 31 maart 2021: amendement op en twee moties bij het Reglement van Orde van Provinciale Staten. Het amendement beoogde te voorkomen dat meerderheidsdwang ertoe leidt dat onderwerpen te snel of onzorgvuldig worden afgehandeld. De moties zochten verruiming van de mogelijkheden om mondelinge actuele vragen te stellen aan GS. De staten gingen hier niet in mee.
 • 5 maart 2021: schrif­te­lijke vragen verkie­zings­cam­pagne TK2021 Nederland Slim Benutten. De provincies Overijssel en Gelderland hebben gedurende de campagne voor de Tweede Kamer platform geboden aan kandidaat-kamerleden.
 • 27 januari 2021: amendement financiële verordening.
 • 19 januari 2021: schriftelijke vragen open­baarheid van persoon­lijke beleids­op­vat­tingen en stukken voor intern beraad. Hoe gaat de provincie in dit verband om met WOB-verzoeken?
 • 23 november 2020: schriftelijke vragen provinciale inzet in het proces naar de RES'en 1.0. De PvdD pleit voor een brede inzet, waarbij de aanpak van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis niet mag verergeren.
 • 22 oktober 2020: schriftelijke vragen over Verbetering Planning & Control-documenten
 • 11 februari 2020: schriftelijke vragen over Igoview en WebBVB.
 • 17 januari 2020: motie afhandeling subsidieverlening door provincie. GS wil de subsidieregeling droogtebestrijding door LTO laten afhandelen. PvdD meent dat de provincie dit prima zelf kan, en dat daarmee ook een onafhankelijke afhandeling beter wordt gewaarborgd.
 • 31 december 2019: schriftelijke vragen informatie over risico's bij statenvoorstellen. Dit naar aanleiding van het mislukte kunstwerk "het witte lint" langs de N348 bij Zutphen. De PvdD is van mening dat de risico's van dit natuurkunstwerk niet goed zijn overgebracht aan Provinciale Staten.
 • 11 december 2019: motie communicatie stikstofbeleid. Er is veel onrust en er wordt veel "fake news" verspreid omtrent dit onderwerp. Tijdige en volledige communicatie over het beleid en de onderbouwing kan dit helpen tegengaan. Motie verworpen.
 • 24 september 2019: schriftelijke vragen over de begrotingsindeling. De PvdD zet vraagtekens bij een aantal voorstellen van de begrotingsindeling en stemt uiteindelijk tijdens de Povinciale Statenvergadering van 13 november 2019 tegen de begroting.
 • 2 juli 2019: schriftelijke vragen over wat de recente uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent voor het beleid van de provincie. De PvdD wil bijvoorbeeld weten hoeveel vergunningen er onder het PAS-beleid zijn verleend die achteraf, in het licht van de uitspraak, onterecht verleend zijn, en of er nog beleidsruimte is binnen de "aanpak tweejaarstermijn" om zo veel mogelijk onterechte vergunningen in te trekken. In de beantwoording blijven GS zeer kort en terughoudend hierover; er zullen in ieder geval geen vergunningen ingetrokken worden.
 • 4 december 2018: twee sets schriftelijke vragen over Vink en het VTH en gedoogbeleid. Naar aanleiding vanhet schandaal rondom afvalverwerker Vink, waarbij een groot aantal overtredingen gedoogd werd door de provincie, stelt de PvdD nu samen met de fracties van SP en GroenLinks twee sets kritische vragen over toezicht en de handhaving van het (gedoog)beleid van de provincie.
 • 18 mei 2017: schriftelijke vragen over WOB-verzoeken. Na het opvragen van informatie over de jacht op edelherten op de Veluwe wordt het WOB-verzoek zelf het onderwerp van een reeks vragen over deze procedure. Het beantwoorden van WOB-verzoeken is een tijdrovend proces waarin soms dingen fout gaan. De PvdD pleit voor het pro-actief openbaar maken van informatie zodat er minder WOB-verzoeken nodig zijn.
 • 7 oktober 2015: motie programma’s najaarsnota. De PvdD dient een motie in waarin zij GS verzoeken met de Provinciale Staten te overleggen over een betereindeling van programma’s en duidelijkere plandoelen. Om verwarring te voorkomen is het wenselijk dat er duidelijke begrippen gebruikt worden. Ondanks steun van verschillende andere partijen haalt de motie geen meerderheid.
 • 25 februari 2015: amendement integer Gelderland. Op het voorstel “Gedragscode bestuurlijke integriteit Commissaris van de Koning en Gedeputeerden van de Provincie Gelderland” wordt in het kader van transparantie door de PvdD een amendement ingediend om een actueel en openbaar overzicht van nevenfuncties op de website te publiceren, met daarbij het tijdsbeslag en eventuele bezoldiging.