Biodi­ver­siteit beschermen en bevor­deren


De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de intensieve landbouw, die gepaard gaat met te veel pesticidengebruik, te veel mest en te lage grondwaterstanden. Een omslag naar vormen van landbouw die natuurinclusief zijn vormgegeven is hard nodig om deze drie hoofdoorzaken van de achteruitgang het hoofd te bieden. Het eerst rondom kwetsbare natuurgebieden!

Ook moeten houtwallen, ecologisch beheerde wegbermen, natuurvriendelijk ingerichte watergangen, nieuw bos enzovoort zorgen voor meer natuur buiten natuurgebieden: een onmisbare schakel in het behouden en herstellen van de populaties insecten, kleine zoogdieren en vogels. Het tijdelijk uit productie nemen van landbouwpercelen kan voorts aan het herstel bijdragen.

De provincie moet er op toezien dat vergunningen voor bedrijven, die door hun activiteiten invloed hebben op natuur en biodiversiteit, in orde zijn.

Tenslotte moet de provincie er aan bijdragen dat levende flora en fauna en biodiversiteit goed wordt gemonitord en dat de gegevens openbaar toegankelijk zijn.

Het standpunt Biodiversiteit beschermen en bevorderen is onderdeel van: Voorrang voor natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws